Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Muaj cov kev pauv hloov rau tej neeg thov tau Australia tej visa siv rau lub caij muaj kab mob Omicron lawm

The easing of border measures was put back due to the emergence of the Omicron variant. Source: SBS

Yeej muaj ib txhia neeg thov tau Australia tej visa siv tsim nyog yuav tau tuaj rau teb chaws Australia no txij hnub tim 01.12.2021 lawm, tab sis ho tau muaj tus kab mob Omicron COVID-19 no ces thiaj tau ncua ib ntus tsis pub tej neeg no tuaj lawm.

Lub caij muaj kab mob COVID-19 no ces cov kev muab ciam teb kaw kuj tsis yog tej yam dab tsi tshiab, tab sis cov kev muaj tus kab mob Omicron tshiab no tau ua rau tau muab cov kev tso cai rau tej neeg ntoj ncig ncua ntawm Australia lawm.

Tom qab xub txheeb tau tus kab mob no ntawm teb chaws South Africa, ces tam sim no kuj txheeb tau tias muaj neeg kis tus kab mob no ntawm Sydney thiab NSW Central Coast lawm.

Tub kawm pej kum haiv yeej yog cov neeg uas thov tau visa thiab tau txais kev tso cai yuav rov qab tuaj rau teb chaws Australia txij hnub tim 01.12.2021 mus, tab sis tus kab mob Omicron no tau ua rau muab lawv tej kev ntoj ncig hloov tag li lawm thaum uas tsoom fwv teb chaws Australia tau ncua tsis qhib ciam teb rau lub sij hawm 2 limtiam.

Lub tswv yim xub npaj tseg ua ntej zoo li cas?

Tom qab Australia raug muab kaw los tau ntev tshaj 2 xyoos lawm, ces ib co neeg uas muaj cai thov tau visa siv kuj yuav tau txais kev tso cai rov qab tuaj tau rau Australia txij thaum pib lub 12 hlis ntuj no. Tej neeg no ces yog cov neeg tsiv teb tsaws chaw paub ua hauj lwm, tub kawm pej kum haiv, tej neeg thov tau cov humanitarian visa, cov neeg ncig teb chaws uas muaj cai ua tau hauj lwm, thiab tej neeg uas thov tau cov visa tuaj nyob ib ntus uas tej zaum yuav thov tau visa nyob ruaj.

Thawj pwm tsav Scott Morrison tau qhia txog tej tswv yim no thaum nws hais lus rau lub 11 hlis ntuj dhau los tias: "Cov kev tos tej neeg paub ua hauj lwm thiab tej tub kawm pej kum haiv rov qab tuaj yog ib kauj ruam tseem ceeb ntawm peb cov kev rov qab los ua tau lub neej li qub."

"Yog ib kauj ruam tseem ceeb tshaj plaws uas tej neeg Australia muaj peev xwm ua tau kom peb thiaj los ua tau tej hauj lwm hais no."

Tsoom fwv teb chaws tau kwv yees tias yuav muaj tej neeg tsiv teb tsaws chaw txog li ntawm 200,000 tus uas tau tej visa no yuav tuaj rau lub caij 12 hlis ntuj mus rau lub 1 hlis ntuj xyoo tshiab no.

Tsis tas li no los yeej tau pib teem cov zwj thaj thaum ntxov lub 12 hlis ntuj no tias yuav tso cai rau tej neeg ntoj ncig ntawm Japan thiab South Korea rov qab tuaj tau rau Australia.

Muaj dab tsi tshwm sim tam sim no lawm? 

Hnub tim 27 lub 11 hlis ntuj ces kuj txheeb tau tus kab mob Omicron ntawm teb chaws South Africa, ces thiaj ua rau tsoom fwv teb chaws tau rov qab siv tej cai tswj kev ruaj ntseg coj los tswj ciam teb dua rau hnub Saturday rau tej neeg ntoj ncig ntawm cov teb chaws  South Africa, Lesotho, Eswatini, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique thiab Malawi uas tuaj rau Australia nruj lawm.

Tej neeg uas tau mus rau tej teb chaws li hais no rau lub caij 14 hnub dhau los ces yuav tsis pub rov qab los rau Australia lawm.

Tab sis yeej tseem zam rau Australia tej pej xeem, cov neeg nyob ruaj ntawm teb chaws Australia thiab lawv tej tub koom siab ntawm tsev neeg uas txheeb ze lawv rov qab los tau.

A family is reunited at the international arrivals terminal at Tullamarine Airport in Melbourne in November.
A family is reunited at the international arrivals terminal at Tullamarine Airport in Melbourne in November.

Yog li ntawd tej neeg uas tau txais kev tso cai los ntawm tej teb chaws li hais ntawd los rau Australia no yuav tsum tau mus cais rau ntawm tej chaw nom tswv saib xyuas, feem ntau yog tej tsev tos qhua li ntawm 14 hnub tom qab lawv tau los ntawm tej teb chaws raug teev npe ntawd.

Cov neeg uas tuaj ntawm lwm cov teb chaws tuaj ne?

Tsoom fwv teb chaws yeej tsis hais kom tej neeg ntawm lwm cov teb chaws ntawm lwm thaj chaw cais lawv tus kheej dab tsi thaum lawv tuaj txog Australia dab tsi, tab sis tej nom tswv xeev nyias kuj muaj nyias cai sib txawv siv thiab.

Tej neeg ntoj ncig pej kum haiv uas tuaj rau tuaj rau xeev NSW, VIC thiab ACT ces yuav tsum tau cais lawv tus kheej ntawm tsev 3 hnub, hos South Australia ces tag nrho txhua tus neeg ntoj ncig suav cov neeg uas tau mus hla Australia lwm cov xeev yuav tsum tau cais lawv tus kheej 14 hnub ntawm tej tsev tos txais qhua uas nom tswv pom zoo.

Yuav muaj dab tsi tshwm sim rau 2 limtiam ntxiv no?

Tsoom fwv teb chaws yeej tau ncua pej kum haiv cov kev ntoj ncig li 2 limtiam kom nws thiaj muaj sij hawm txaus los txheeb kom nkag siab zoo txog tus kab mob Omicron, thiab seb tej tshuaj vaccines los siv tawm tsam puas tau zoo nrog tus kab mob no los yog seb tus kab mob no ho sib kis tau li cas.

Lub tuam chav lis laj fai tswj kev noj qab haus huv los kuj tau qhia tias txawm tau muaj cov kev ceeb toom kom tej neeg ceev faj txog tus kab mob no, los zoo li yeej tseem tej yam dab tsi yuav qhia tau tais tej tshuaj vaccines li Pfizer, Moderna thiab AstraZeneca uas tau txais kev tso cai siv tau ntawm Australia no yuav muaj peev xwm tiv thaiv tau tej neeg ntawm tus kab mob Omicron no kom txhob mob sab sab, txhob raug coj mus kho ntawm tsev kho mob los sis yog txhob tas sim neej tshawg dua li cas.

“Peb tseem tab tom txheeb tias seb tej tshuaj vaccines uas tau txais kev tso cai siv ntawm Australia tam sim no puas muaj peev xwm pov puag tau tej neeg ntawm tus kab mob no." raws li lub tuam chab tswj kev noj qab haus huv tau qhia rau ntawm nws lub vas sab.

Mr Morrison tau hais ib cov lus rau hnub tim 01.12.2021 thaum koom lub rooj sab laj nrog tej neeg nthuav xov xwm tham ntawd tias: “Yeej muaj lw qhia tias tus kab mob Omicron no yuav yog ib tug kab mob virus hauj sim xwb. Thiab yog tias ho muaj tseeb tiag li hais ntawd, ces yuav yog tej yam tseem ceeb heev. Tab sis peb yeej tseem tsis tau paub txog tej no."

Twb muaj Australia tej pej xeem yuav laug txog li 93 feem pua tau hno thawj koob tshuaj vaccine lawm, thiab yeej muaj tej neeg hnoob nyoog 16 xyoo rov sauv yeej tau hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm 2 koob lawm.

Ho tab tom muaj dab tsi tshwm sim rau lwm cheeb tsam chaw hauv ntiaj teb no?

Australia tsis yog tib lub teb chaws thiaj txwv cov kev ntoj ncig rau lub caij muaj tus kab mob tshiab no xwb. Aaskiv los kuj tau txwv 6 lub teb chaws tsis pub tej neeg mus rau nws lub teb chaws thiab, txhais tau tias yog muaj tej neeg ntawm tej chaw li hais no tseem mus rau Askiv thiab ces lawv yuav tsum tau cais lawv tus kheej ntawm tsev tos txais qhua 10 hnub, thiab America los kuj txwv tsis pub tej neeg ntoj ncig uas tsis nyob ruaj ntawm cov teb chaws Southern Africa mus rau nws lub teb chaws thiab. 

Thiab kuj tseem muaj lwm cov teb chaws tseem tswj nruj tshaj ntawd thiab li Canada uas nws yeej hais kom yuav tsum muab tej neeg tuaj ntawm cov teb chaws Nigeria, Malawi thiab Egypt ntawd cais thiab.

What is next for visa holders looking to come to Australia?

Karen Andrews uas yog tus nom tswj lub tuam chav Home Affairs tau qhia rau tsev tsoom fwv tias lub sij hawm muab Australia tej ciam teb kaw 2 limtiam tsis pub pub pej kum haiv tuaj no yog ib cov kev txiav txim siab nyuaj kawg nkaus uas tsoom fwv yuav tau ua raws li tej kev taw qhia los ntawm tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv.

Greg Hunt uas yog tus nom teb chaws tswj dej num noj qab haus huv los yeej tau qhia tias ''tsuas los ua tej hauj lwm no es kom thiaj rov qab qhib ciam teb txij hnub tim 15.12.2021 txuas ntxiv xwb."

Tam sim no ces yeej muaj tej neeg thov tau cov visa sib txawv txog li 42 hom li - refugee visa, student visa and working holiday visa, uas yuav tau txais kev tso cai tuaj tau rau Australia no pib txij hnub ntawd mus yam tsis tas thov ntaub ntawv zam, yog tias lawv yog cov neeg uas yeej tau hno cov tshuaj vaccine ua raug lees paub txwm 2 koob lawm. Tej tshuaj o ces muaj cov uas yeej siv hauv teb chaws Australia no, nrog rau lwm cov tshuaj li  Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca (Covidshield) thiab Covaxin (Bharat Biotech).

Source SBS News
This story is also available in other languages.
Show languages