Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Nod yog tej peb paub txog cov yam ntxwv mob COVID uas mob ntev thiab cov kev kho

Pastor Ben Thomas got COVID-19 early at the start of the pandemic. He's still suffering with breathing and heart problems two years later. Source: Getty Images/Alejandra Villa Loarca/Newsday RM

Ntiaj teb lub koom haum tswj hauj lwm noj qab haus huv (World Health Organisation-WHO) hais tias cov yam ntxwv mob ntev tom qab kis kab mob COVID lawm ces yeej ib txwm muaj rau tej neeg uas tej zaum yuav kis tau los yog twb kis tau tus mob SARS CoV-2 rau lub sij hawm 3 hlis tom qab kis tau tus kab mob no thiab muaj tej yam ntxwv mob lawm.

Ntiaj teb lub koom haum tswj kev noj qab haus huv (WHO) yeej tau tshwm nyiaj pab rau ib cov kev teeb txheeb ces kuj pom tau tias tej zaum tseem yuav muaj tej yam ntxwv mob kab mob COVID yam tsawg li 2 hlis thiab tsis muaj peev xwm yuav tshab txhais tau thaum siv lwm cov kev tshuaj ntsuam. 

Nws hais tias ''Yuav muaj tej yam ntxwv mob COVID ntev li: ua rau nkees nkees, txog siav ua tsis taus pa thiab paj hlwb tsis ua hauj lwm zoo (li cim txheeb tsis tshua zoo, tsis tshua pom kev, tsis tshua hnov lus zoo los yog xam tsis tawm thiab tsis muaj peev xwm daws tau teeb meem sai)."

"Tej zaum tej yam ntxwv no kuj yuav yog ib co yam ntxwv tshiab, tom qab zoo pib zoo los ntawm cov kev mob COVID19 hnyav heev, los sis yog tseem muaj tej yam ntxwv mob los ntawm cov kev xub mob thaum ntxov. Tej zaum tej yam ntxwv mob no yeej muaj ib ntuj ces ploj lawm rov qab muaj dua ntxiv rau ib lub caij twg tau thiab."

Raws li Delphi Consensus cov ntsiab lus ntawm cov kev teeb txheeb rau cov clinical case tom qab zoo ntawm tus kab mob COVID-19 lawm - ces cov kev teeb txheeb no kuj hais tias cov neeg muaj hnoob nyoog thiab seb tus neeg ntawd yog poj niam los yog txiv neej ntawd yog cov yuav qhia tias seb tus neeg ntawd yuav muaj cov yam ntxwv mob ntawd ntev npaum li cas, tab sis kuj qhia tias yeej musj xov xwm tshaj tawm tias muaj tej poj niam muaj ntau cov yam ntxwv mob nkeeg dua.

Yeej tsis muaj cov kev kwv yees tias seb ho muaj tej neeg muaj cov yam ntxwv mob COVID ntev no coob npaum li cas thiab.

Askiv lub koom haum National Statistics kuj tau siv cov kev teeb txheeb txog cov kev kis kab mob COVID-19 ntawm nws lub teb chaws ces kuj qhia tias yeej muaj tej neeg txog li 1.5 million tus yeej muaj cov yam ntxwv mob COVID ntev los txog rau hnub tim 31 lub 1 hlis ntuj xyoo 2022 ntawd.

Kuj tau muaj New South Wales ib co kev teeb txheeb tau tshawb fawb tau tias muaj neeg txog li ntawm 5% yog cov neeg yuav muaj cov yam ntxwv mob COVID-19 ntev.

Clinic for Post-Covid Sufferers
Long-covid patient Jörg Schneider does breathing training in a gymnastics room at the Teutoburger Wald Clinic in Germany.
Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images

Raws li lub tuam chav tswj hauj lwm noj qab haus huv thiab pab cuam zej tsoom ntawm Victoria (Department of Health and Human Services of Victoria) tau qhia ces muaj raws li hauv qab no:

 • txog siav ua tsis tau pa
 • hnoos
 • nkees/qaug zog
 • tsis tij lim/cim xeeb tsis zoo
 • tswj tsis tau yus txoj kev xav - txhawj xeeb, nyuaj siab, ntxov plawv, mloog tias yus txhaum
 •  tsis hnov ntxhiab tsw los yog noj tsis hnov qab
 • mob taub hau
 • pw tsis tsaug zog
 • plawv dhia tsis xwm yeem thiab dhia ceev/mob hauv siab
 • sawv pob ntawm tawv nqaij
 • mob nqaij thiab tej pob qej txha

Australia lub koom haum teeb txheeb txog kev noj qab nyob zoo thiab noj qab haus huv (Australian Institute of Health and Welfare) tab tom los npaj ib co project uas xyuas teev tej neeg mob COVID-19 no kom thoob plawv rau haiv neeg no kom thiaj tswj tau tej xov xwm no. Thiab cia siab tias yuav muaj peev xwm los teeb txheeb txog cov kab mob COVID uas mob ntev no. 

Txuas ntxiv ntawd ces lub tsev kawm qib siab University of Queensland los kuj thov tau ib cov nyiaj pab los ua ob co kev teeb txheeb sib txawv  uas yuav teeb txheeb txog kab mob virus kom tsis txhob muaj teeb meem cuam tshuam rau tej hlab ntsha thiab tej teeb meem uas yuav muaj tau rau lub paj hlwb ntev ntxiv tuaj.

A protester holds up a placard demanding research and an end to Long Covid-19 during ademonstration.
A protest group in Parliament Square, London in March 2022 demands the government invest into researching Long Covid-19.
AAP/Martin Pope/SOPA Images/Sipa USA

Lub koom haum sawv cev rau tej kws kho mob (Royal Australian College of General Practitioners -RACGP) yeej tau tsim ib co kev taw qhia rau tej kws kho mob (general practitioners-GPs) kom thiaj paub tu thiab saib xyuas tej neeg mob muaj hnoob nyoog tom qab kis tau tus mob COVID-19 lawm.

Lub koom haum RACGP yeej tau coj phau ntawv qhia tej neeg mob txob cov kev tswj cov kev nkees thiab lwm cov yam ntxwv mob uas cuam tshuam txog cov kev mob tus mob COVID ntev.

Txawm tias tej kws tsis pom zoo tias muaj neeg coob npaum li cas raug tej teeb meem no thiab tseem nyuam qhuav tau pib teeb txheeb txog tej hauj lwm no xwb los, yeej tau ras los yeej pom tau tias muaj tej neeg muaj cov yam ntxwv uas mob ntev  cuam tshuam txog tus mob COVID no ntau zuj zus tuaj txawm tias tom qab tus kab mob no tau xaus tsis kis thoob ntiaj teb ntxiv lawm.

Yog tias koj muaj tej yam ntxwv li hais txuas ntxiv no, ces kom hu rau tus xov tooj pab cuam sai (emergency services) 000 kiag tam sim no thiab qhia rau tus neeg koj nrog tham hauv xov tooj tias koj twb raug ntsuam tau tias kis kab mob COVID-19 dhau los thiab.

Cov yam ntxwv ntawd ces yog:

 • txog txog siav uas tsis tau pa los yog ua pa nyuaj heev
 • mob mob hauv siab heev los yog ceev ceev hauv siab
 • rov qab ua npaws kub ib ce tshiab
 • feeb tsis meej tsis tij lim thiab tsis meej pem zuj zus tuaj lawm
 • sawv lav nyuaj

Yog tias koj tseem muaj lwm cov yam ntxwv mob tom qab twb zoo ntawm tus kab mob COVID-19 no lawm ces yuav tau mus ntsib kws kho mob los yog lwm cov neeg kho mob

(source: Healthdirect).

SBS yeej kub siab yuav tshaj txhua yam xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19 rau ntau tsav neeg zejzog hais ntau hom lus paub. Ua tib zoo txheeb xyuas tas mus li kom tau txais kev nyab xeeb thiab paub txog tej xov xwm no yog koj mus rau ntawm SBS Coronavirus portal, ces yeej muaj tej xov xwm ua koj hom ntawv.

This story is also available in other languages.