Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

NSW txwv kab mob COVID-19 ntaug zog rau ntawm tej chaw nej nyob lawm

Source: AAP

Maj mam tshem tej cai tswj thiab cov kev txwv kab mob COVID-19 ntawm xeev New South Wales rau tej neeg tau hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm 2 koob lawm. Thiab tsoom fwv NSW hais tias yog thawj kauj ruam 'pab kom tau txais kev ywj pheej txuas ntxiv tom qab uas lub xeev no tau hno tshuaj COVID-19 vaccine txog 70-80% lawm.

Tam sim no ces yeej tseem siv tej cai tswj kom tej neeg nyob hauv tsev rau tej zos ntawm nroog Sydney uas suav Blue Mountains thiab Wollongong nrog thiab, tab sis lub caij muaj cov kab theem hno tshuaj vaccine coob tuaj ntxiv no ces kuj tso qee cov kev txwv no ib nyuag yooj yim me ntsi lawm.

NSW lub tuam chav tswj kev noj qab haus huv tau teev 12 lub zos txaus txhawj xeeb ntawm Sydney vim muaj kab mob COVID-19 Delta outbreak sib kis li no. Txij hnub tim 13.09.2021 mus ces:

Tej neeg nyob sab nraum cov zos txaus txhawj xeeb uas tau hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm 2 koob lawm muaj cai sib sau tau ua ke txog 5 leeg nraum zoov (tsis suav tej me myuam yaus nrog) yog cov muaj cai mus tau rau nws lub zos los yog mus tau deb ntawm nws tsev 5 kilometres.

Cov neeg nyob rau ntawm tej zos txaus txhawj xeeb ces tej cuab yig uas muaj tej neeg muaj hnoob nyoog uas tau hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm 2 koob lawm muaj peev xwm sib sau tau ua ke ua kev lom zem nraum zoov li noj picnics - thiab tseem siv tej cai uas siv tam sim no los tswj (li tsuas pub sij hawm 1 teev xwb, thiab tsuas pub mus tau deb ntawm yus tsev txog 5 kilometres xwb).

LGAs of concern in Greater Sydney COVID-19
There are 12 Local Government Areas (LGAs) of concern in Greater Sydney including some suburbs in Penrith.
SBS

Nod yog tej yam uas pub tej neeg ua tau lwm yam tau 1 teev ntxiv rau cov kev ua exercise. Tab sis koj yuav tsum muaj  ntaub ntawv hno tshuaj  nqa nrog koj txhua sij hawm.

Tej zos lwm cheeb tsam ntawm xeev NSW

Muaj qee cheeb tsam zos ntawm NSW ces yeej pom tau tias yog cov chaw muaj neeg kis kab mob tsawg yog tias tsis muaj neeg kis kab mob COVID-19 rau lub sij hawm 14 hnub dhau los txij li tau kaw lub xeev no hnub tim 11.09.2021 los, tab sis yeej tseem yuav siv qee cov cai los tswj tej chaw no txuas ntxiv thiab.

Tej zos uas tsis txwv kom tej neeg nyob hauv tsev ntxiv lawm ces:

  • Pub 5 tug qhua mus xyuas tau ib lub tsev twg (tsis suav cov me nyuam yaus hnoob nyoog 12 xyoo los yog hnoob nyoog qes tshaj ntawd nrog).
  • Pub neeg txog li 20 leej sib sau tau ua ke rau nraum zoov.
  • Pub qhib tau tej chaw noj haus, tej khw muag khoom me, gyms tab sis tseem siv qee cov kev txwv.

Daim luaj chib lig (map) ntawm nroog Sydney

Map showing Metropolitan Sydney
Map showing Metropolitan Sydney
NSW Government

Yuav tshem ntau cov kev txwv ntxiv rau thaum muaj neeg hno tshuaj COVID-19 vaccine txog 70-80% lawm

Lub caij muaj neeg hno tshuaj vaccine ntau tuaj ntxiv no lawm ces yuav tshem qee cov kev txwv rau tej neeg uas tau hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm 2 koob me ntsis.

Tsoom fwv NSW hais tias thaum nws tej pej xeem hno tshuaj txwm 2 koob txog 70% lawm, "ces yuav tshem qee cov kev txwv rau tej neeg uas tau hno puv 2 koob."

"Yuav tsis hais kom tej neeg muaj hnoob nyoog uas tau hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm 2 koob nyob hauv tsev ntxiv pib txij hnub Monday (zwj Hli) no mus lawm thaum NSW muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm 2 koob tshaj 70% lawm."

Raws li Cov tswv yim rov qab qhib xeev NSW tau teev tseg, ces tsuas pub tej neeg tau hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm 2 koob thiab tej neeg uas muaj ib yam mob uas tsis hno tej tshuaj no tau txais tej kev ywj pheej li hais no xwb.

Thaum muaj neeg hno tshuaj vaccine txog 80% lawm ces mam li tso kev yooj yim rau tej lagluam, tej zejzog thiab tej kev ua luam ntxiv. Tab sis tseem yuav los txheeb kom ntxaws tias yuav tshem cov kev txwv li cas tso.

Daim luaj chib lig (map) qhia txog nroog Sydney, Central Coast, Shellharbour, Blue Mountains thiab Wollongong

Greater Sydney, Central Coast, Shellharbour, Blue Mountains and Wollongong
Greater Sydney, Central Coast, Shellharbour, Blue Mountains and Wollongong, showing where restrictions applied.
NSW Government


Koj muaj peev xwm nrhiav tau tej xov xwm tshiab ntau tshaj 60 tawm hom lus tau ntawm SBS.com.au/Coronavirus