Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Sai sai no ces tej neeg Australia uas tau hno tshuaj vaccine txwm lawm yuav muaj peev xwm tawm tau ntawm lub teb chaws no mus yam tsis tas thov ntawv tso cai dab tsi lawm

A file photo of a couple holding hands whilst wearing protective gloves and masks in the departures area at the Sydney International Airport. Source: AAP

Tej neeg ntoj ncig uas tau hno tshuaj vaccine txwm lawm tsis tsis tas thov ntaub ntawv es mam li tau tawm ntawm teb chaws Australia no mus uas ntej yuav rov qab qhib ciam teb rau pej kum haiv.

Tej neeg Australia yuav tsis tas thov ntaub ntawv es thiaj mam muaj cai tawm tau ntawm Australia mus rau lub caij tseem yuav qhib ciam teb rau pej kum haiv.

Thawj pwm tsav Scott Morrison tau qhia meej tias yuav tsis siv cov kev yuav tau thov ntaub ntawv es mam tawm tau ntawm lub teb chaws no mus txij hnub tim 1.11.2021 no mus lawm thaum rov qab muaj cov fij dav hlau ya mus txawv teb chaws.

Tib lub caij no los Singapore kuj tau qhia tias yuav tso cai rau neeg Australia mus ncig tau ntawm nws lub teb chaws yam tsis tas cais dab tsi ntxiv txij hnub tim 8.11.2021 no mus lawm.

Mr Morrison qhia rau lub chaw nthuav xov xwm tshooj 7 tias "Twb muaj neeg Australia tshaj  500,000 tus twb tau download pej kum haiv daim ntawv hno tshuaj vaccine lawm."

"Tam sim no ces ze ze rau qhov peb twb muaj peev xwm los npaj kom mus tau los ntawm peb thiab Singapore lawm."

International COVID-19 Vaccination Certificate
You'll need to use an International COVID-19 Vaccination Certificate to travel overseas.
Getty Images/ d3sign

Greg Hunt uas yog Australia tus nom tswj kev noj qab haus huv tau qhia tias tau muaj cov kev pauv hloov no raws cov kab theem hno tshuaj vaccine thoob teb chaws no xwb.

Mr Hunt hais tias "Peb xav kom tej neeg Australia muaj peev xwm rov qab sib cuag tau nrog lawv tej neeg hluab tshua, tsis hais mus koom cov kev yug tau me nyuam tshiab, koom tshoob los yog mus xyuas lawv tsev neeg."

Txawm li cas los tej neeg Australia yuav tsum tau qhia kom tau tias lawv tau hno tshuaj vaccine lawm los yog tau hno tej tshuaj vaccine uas nom tswv lees paub lawm.

Thiaj yuav tsum tau hno tshuaj vaccine koob ob yam tsawg li ib limtiam ua ntej yuav mus ntoj ncig.

Txawm tias tej tshuaj vaccine no tsuas tso cai rau tej neeg hnoob nyoog 12 xyoos los yog siab tshaj ntawd xwb, los yeej yuav muaj cov kev pauv hloov rau tej kev ntoj ncig rau tej me nyuam yaus hnoob nyoog qes dua 12 xyoos tib yam thiab.

Tej neeg uas tseem tsis tau hno tshuaj vaccine ces yog xav mus txawv teb chaws ces tseem yuav tsum tau thov ntawv seb puas tau mus thiab tej zaum tsuas tseem yuav raug txwv tias tsuas pub mus tau coob npaum li cas xwb thiab.

Tej pej xeem Australia, tej neeg nyob ruaj thiab lawv tsev neeg yog cov yuav tau xub tuaj rau lub tebchaws no ua ntej.

Karen Andrews uas yog tus pwm tsav tswj lub tuam chav Home Affairs tau hais tias tsoom fwv yeej xav tos tej neeg paub ua hauj lwm thiab tos tub kawm pej kum haiv rov qab tuaj rau thaum xaus lub xyoo no.

Nws tau hais tias "Kuv cia siab tias ntau limtiam los yog ntau hli ntxiv no peb yuav tshem cov kev txwv thiab yuav ua rau muaj neeg Australia coob zujzus tau hno tshuaj vaccine txwm ob koob ntau tuaj ntxiv lawm."

"Tus tsoom fwv Morrison yeej npaj txhij yuav rov qab tos txais ib co neeg tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob coob heev thaum Australia qhib nws cov ciam teb rau pej kum haiv."

Thiaj tau muaj tej xwm txheej no rau lub caij uas thawj pwm tsav tau hais tias tau muaj neeg hno tshuaj vaccine thawj koob ntawm Australia no coob tshaj tej tau hno ntawm teb chaws America lawm.

Mr. Morrison tau hais tias "Peb hais neeg lub tswv yim no siv tau hauj lwm. Lub tswv yim no tab tom pab kom qhib tau Australia thiab vim muaj neeg hno tshuaj vaccine coob heev thiab."

This story is also available in other languages.