Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Tej cai uas tej xeev coj los siv tswj kab mob thoob plaws teb chaws Australia

Tseem siv tej cai tswj koj koj nyob kom nrug ntawm lwm tus. Source: Getty Images

Muaj cov kev txwv sib txawv siv thoob plaws Australia no tsuas nyob ntawm seb lub xeev koj nyob hos hloov raws qhov lawv xav tau los yog raws qhov lawv txhawj xeeb xwb.

NYEM NTAWM NO kom koj txheeb tau SBS cov xov xwm qhia txog tus kab mob COVID-19 thoob plaws rau haiv neeg no.

Daim ntawv qhia qhov tseeb txog tus kab mob no rau kho tshiab rau hnub tim 25/11/2020. Yog koj xav tau xov xwm tshiab txog tus kab mob COVID-19 ua koj hom lus ces txheeb tau ntxiv ntawm:  

https://www.sbs.com.au/language/hmong/coronavirus-updates


Xeev Victoria (VIC)

Cov kev sib sau ua ke:

 • Tawm ntawm tsev - tsis txwv tej neeg cov kev tawm ntawm tsev lawm
 • Pub zej tsoom sib sau ua ke - Pub neeg sib sau tau ua ke nraum zoov txog 100 leej 
 • Tej qhua tuaj xyuas yus tsev - pub neeg txog 30 leej tuaj ua qhua xyuas yus rau ib hnub twg, pub tej neeg ntawm cov cuab yig sib txawv tuaj tau (tab sis tsis suav tej me nyuam hnoob nyoog qes dua ib xyoo)
 • Ua kev zoo siab Christmas - pub qhua txog 30 leej mus koom tau ib lub tsev twg rau ib hnub twg (tab sis tsis suav tej me nyuam hnoob nyoog qes dua ib xyoo) 
 • Tsev kho mob thiab tej chaw tu tsom kwm: tsis muaj kev txwv tias pub neeg coob npaum li cas mus xyuas los yog nyob ntev npaum li cas ntxiv lawm. Tab sis tej chaw tu tsom kwm thiab tej tsev kho mob mam li ua cov teeb tej cai no los siv tswj cov neeg mus xyuas lawv tej neeg ntawm tej chaw no xwb.

Sib sau ua ke koom tshoob, ntees, thiab tej koom txoos teev hawm:

Tsis siv cov kev txwv dhau los tias pub neeg coob npaum li cas koom tau lawm, tab sis tseem yuav kom ib tug neeg yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus li 2 metres xwmfabxwmmeem.

Hauj lwm:

Yog tias koj muaj peev xwm ua tau hauj lwm ntawm tsev ces koj yuav tsum ua ntawm tsev txuas ntxiv. Qhov no yog ib qho tseem ceeb pab kom tsis txhob pheej muaj ib txhia neeg mus los rau qhov ub qhov no - thiab pab kom ho kis tau tus kab mob COVID-19 no qeeb zog.

Maj mam tso tej neeg txog li 25% rov qab mus ua hauj lwm tab sis tseem kom tej neeg mus ua hauj lwm ntawm tej chaw ua hauj lwm nyob kom sib nrug ntawm lwm tus li 4 metres xwmfabxwmmeem.

Ntawm xeev Victoria no ces tsis yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj ntawm tej chaw ua hauj lwm thiab tej chaw haus kasfes ntxiv lawm, tab sis yeej tseem kom tej neeg yuav tsum tau nqa ntaub npog qhov ncauj nrog nraim yus txhua sij hawm, thiab yuav tau siv thaum siv public transport, koom caij taxi los yog Uber share, thaum mus tsham kiab khw hauv ib lub khw twg thiab siv rau ntawm tej chaw uas muaj neeg coob heev.

Yog tias koj tsis muaj peev xwm ua tau hauj lwm ntawm tsev ces koj muaj peev xwm mua ua tau hauj lwm ntawm tej chaw ua hauj lwm tau. Tab sis thaum mus ua hauj lwm ntawm tej chaw ua hauj lwm lawm koj muaj peev xwm ua li hauv qab no tau txais kev nyab xeeb:

 • nquag ntxuav koj txhais tes tas mus li,
 • siv ntaub tissue thiab quav luj tshib los pos thaum koj hnoos thiab txham,
 • nyob kom nrug ntawm lwm tus li 1.5 metres,
 • txhua cov lagluam yuav tsum npaj kom tau cov COVIDSafe Plan siv tsis hais tej lagluam ua ntev tsev tib si li cov lagluam txiav plaub hau.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://www.coronavirus.vic.gov.au/work-study-and-volunteering-third-step#can-i-go-to-workhttps://www.coronavirus.vic.gov.au/work-study-and-volunteering-third-step#can-i-go-to-work

Teej kawm:

Txhua tus tub kawm ntawm xeev Victoria tau rov qab mus kawm ntawv hauv tej teej kawm tag lawm.

Tej tub kawm uas kawm ntawm tej tsev kawm qib siab, TAFE thiab tej tub kawm muaj hnoob nyoog yeej muaj peev xwm rov qab mus kawm tau hauv online.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: : https://www.coronavirus.vic.gov.au/work-study-and-volunteering-third-step#can-i-go-to-work 

Cov kev ntoj ncig thiab cov kev caij tsheb mus los:

Yuav tsum nqa ntaub npog qhov ncauj nrog nraim koj txhua sij hawm thiab siv thaum caij cov public transport, los yog sib koom caij ib lub tsheb, xyuas kom tu yus huv si thiab txhob mus qhov twg yog koj tsis xis nyob lawm.  

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://www.coronavirus.vic.gov.au/public-transport 

Tsis muaj cov kev txwv tsis pub neeg tawm ntawm tsev dab tsi los yog tsis txwv tias pub tej neeg mus ncig tau deb npaum li cas. Koj muaj peev xwm mus teem thiab ntiav chaw so nrog koj tsev neeg, tus neeg koj nrog nyob los sis yog koj tus hlub thiab nrog koj 2 tug phooj ywg los yog koj tsev neeg uas tsis nrog koj nyob thiab lawv tej me nyuam tib si tau. Tsis muaj laj thawj dab tsi los txwv tsis pub tej neeg ntawm nroog mus rau tej zos yaj sab ntawm xeev Victoria los sis yog mus ntawm zos yaj sab rau tej nroog dab tsi ntxiv lawm. Txawm li cas los tam sim no tseem tsis tau pub cov neeg txawv teb chaws caij dav hlau tuaj rau xeev Victoria.

Lagluam thiab kev ua ntau yam kom muaj kev lom zem:

Tsis txwv tias pub neeg npaum li cas mus koom tej chaw haus kasfes, khw noj mov thiab tej bars lawm, tab sis tej chaw no yuav tsum tau ua zoo xyuas kom ib tug neeg twg yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg li 2 metres xwmfabxwmmeem. Tej customers tsis tas mus zaum los yog muaj chaw zaum es thiaj tau siv cov services lawm xwb.

Tej chaw sib tw nraum zoov thiab tej pas da dej nraum zoov:

Tsis txwv tias pub neeg coob npaum li cas mus koom tau cov kev sib tw no los yog ua luam dej lawm tab sis yeej tseem kom tej neeg nyob kom sib nrug li 2 metres xwmfabxwmmeem.

Gym:

Tsuas pub tej neeg coob raws li qhov chaw ntawd seb loj dav li cas xwb, tab sis yog thaum tso tej neeg ua hauj lwm mus ua hauj lwm ntawm tej gym no ces yuav tsum tau nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg li 4 metres xwmfabxwmmeem.  Tab sis yog tsis muaj neeg ua hauj lwm ntawm tej gyms ntawd ces tej neeg ib tug twg yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus li 8 metres xwmfabxwmmeem.

Cov kev nplua:

Yeej tseem nplua tej neeg thiab yog tias tseem siv qee cov kev txwv, piv txwv li yog lam muaj tej neeg cia li yuam cai sib sau ua ke nrog lwm tus uas tsim nyog lawv yuav tau cais lawv tus kheej vim lawv twb sim paub tias kis tau tus kab mob no lawm los yog raug nom tswv txheeb tau tias tau mus nyob ze lwm tus uas tej zaum yuav kis tau los yog kis tau kab mob lawm ces yuav tsum tau them tej nyiaj nplua.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://www.coronavirus.vic.gov.au/fines-enforcement-and-reporting

Xeev New South Wales (NSW)

Cov kev sib sau ua ke:

 • Pub neeg txog 50 leej mus xyuas tau ib lub tsev twg tau yog tias muaj chaw sab nraum zoov rau tej neeg nyob, tab sis yeej xav kom tsuas pub neeg mus xyuas ib lub tsev twg tsis pub tshaj 30 leej yog tias yim ntawd tsis muaj cha sab nraum zoov rau tej neeg nyob.
 • Txij tim 7 December mus ces pub neeg txog 100 leej sib sau tau nraum zoov.
 • Kev ua tshoob, ua ntees thiab koom tej koom txoos teev hawm: ces txij tim 7 December mus ces tsis txwv tias pub neeg mus koom coob npaum li cas lawm tab sis yuav tsum kom tej neeg mus koom ntawd nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg li 2 metres xwmfabxwmmeem.

Ua hauj lwm:

Txij hnub zwj Hli (Monday) tim 14 December 2020 mus ces nom tswv tswj zej tsoom tej kev noj qab haus huv yuav tsis hais kom tej tswv lagluam tso cai rau lawv cov neeg ua hauj lwm uas tseem muaj peev xwm ua tau hauj lwm ntawm tsev ua txuas hauj lwm ntawm tsev txuas ntxiv lawm.

Lub caij tej neeg ua hauj lwm rov qab mus ua hauj lwm ntawm tej chaw ua hauj lwm lawm ces uav tsum txhawb nqa kom npaj tau cov tswv yim COVID-19 Safety Plans coj los siv.

Tej tswv lagluam los yuav tsum txhab nqa kom tej neeg ua hauj lwm maj mam mus ua hauj lwm txhob tib txhij mus kom tej neeg pib ua hauj lwm sib txawv kom thiaj tsis muaj teeb meem rau cov kev siv tej public transport. Nom tswv yeej txhawb nqa kom tej neeg siv cov public transport siv ntaub npog qhov ncauj thiab.

Tej neeg ua hauj lwm tus twg yog mloog tau tias lawv tsis xis nyob lawm ces yuav tsum nyob tsev thiab mus sim seb puas kis tus kab mob COVID-19 yog tias lawv muaj ib hom yam ntxwv mob lawm.

Teej kawm:

 • Tsis hais ib tug tub kawm ntawm xeev NSW twg li yog muaj cov yam ntxwv mob tus mob COVID-19 no lawm ces yuav tsis pub rov qab mus kawm ntawv ntawm teej kawm txog rau thaum uas lawv tau sim thiab paub tias tsis kis tus mob no tso.
 • Cov tub kawm uas kawm tiav xyoo 12, cov kev seev cev, tej koom txoos kawm tiav thiab lwm cov koom txoos ces tsis pub ua.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families#School

Kev ntoj ncig thiab kev caij tsheb mus los:

Tej neeg txawv xeev muaj peev xwm mus xyuas tau xeev NSW rau lub caij holiday tau tab sis yuav tsum ua raws cai thaum lawv rov qab mus tsev rau lub xeev lawv nyob.

 • Qhib cov caravan park thiab camping grounds. Tej neeg npaj mus xyuas national parks tsim nyog txheeb xov xwm ntxiv ntawm www.nationalparks.nws.gov.au.
 • Kuj tseem txwv tsis pub tej neeg mus xyuas tej tsev laus thiab tej chaw kho mob thiab.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules/border-restrictions

Lagluam thiab kev ua kev lom zem (Muaj kev pauv hloov txij hnub tij 7 December 2020) 

 • Yeej tseem yuam kom ib txhia lagluam twg los yog ib txhia koom haum twg tsis ntsees yuav tsum tau teev zwm raws li nom tswv tej cai tswj zej tsoom cov kev noj qab haus huv raws cov tswv yim COVID Safe. Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe/general-safety-planhttps://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe/general-safety-plan
 • Tej gyms thiab nightclubs: 1 tug neeg twg yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus 4 metres xwmmeem, puab 50 tus neeg koom tau cov chav gym los yog seev cev tau ntawm cov chaw seev cev hauv tej nightclubs tau.
 • Cov tshav sib tw thiab tej chaw ua yeeb yam: (nraum zoov) pub tej neeg mus koom tau tej chaw muaj rooj zaum 100% li qub, thiab ib tug neeg twg yuav tsum nyob kom sib nrug li 2 metres xwmmeem ntawm lwm tus neeg rau ntawm tej chaw tsis muaj rooj zaum. Hos hauv tsev: ces tsuas pub neeg txog lu 75% mus koom tau tej chaw muaj rooj zaum xwb.
 • Tej chaw noj haus uas yog cov chaw me (dav txog li 200 metres xwmmeem) ces pub ib tug neeg twg nyob nrug ntawm lwm tus li 2 metres xwm meem thaum nyob sab hauv tsev.
 • Tej zejzog cov kev sib tw ces tau txais kev tso cai ua tau, xws li cov kev xyaum thiab cov kev sib tw uas yuav tau sib phoom sib chwv nrog lwm tus ntawd ces ua tau.

Tej lagluam thiab tej neeg ua koom txoos yuav tsum npaj kom tau cov tswv yim COVID-19 Safety Plan siv thiab yuav tsum tau teev zwm tej neeg txhua tus uas tau mus siv tej chaw ntawv tseg. Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm no: : https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe-businesses

Cov kev Nplua:

Yuav nplua tej neeg thaum muaj cov kev txwv coj los siv, piv txwv li tej neeg yuam cai mus sib sau ua ke.

Cov kev tsis ua raws nom tswv tej kev txwv no yog ib cov kev ua txhaum tsab cai Public Health Act 2010 thiab yuav raug nplua hnyav.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules#public-health-orders-record-keeping-and-penalties

Xeev Queensland (QLD) 

Tej neeg cov kev sib sau ua ke: 

 • Pub 50 tus neeg sib sau tau ua ke hauv tsev thiab pub 100 tus neeg sib sau tau rau ntawm zej tsoom tej chaw thoob plaws xeev Queensland.
 • Koob tsheej tshoob: Pub neeg txog li 200 tus neeg koom tau tshoob thiab txhua tus qhua muaj peev xwm seev cev tau hauv tsev thiab nraum zoov tib si.
 • Ntees: Pub neeg txog 200 leej koom tau ib lub ntees.
 • Tej chaw tu tsom kwm: Koj muaj peev xwm mus xyuas tau tej neeg koj hlub tshua uas lwm tus tu ntawm tej tsev laus, tsev mob hlwb nyuaj siab ntxhov plawv, thiab tej tsev thum yeeb tshuaj thiab dej caw.
 • Mus xyuas tsev kho mob: Ib lub tsev kho mob twg mam li siv tej cai los tswj seb pub neeg tej neeg mus xyuas ntau npaum li cas xwb.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: 

https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/roadmap-to-easing-queenslands-restrictions

Kev ua hauj lwm:

Tej lagluam yuav tsum:

 • Yuav tsum txhawb nqa kom tej neeg ua hauj lwm ntawm tsev.
 • Xa ib tug neeg twg mus tsev yog tias nws tsis xis nyob
 • Hais kom 1 tug neeg twg yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus li 2 metres xwmmeem.
 • Npaj ib daim phiaj los txhawb nqa kom tej neeg nyob sib nrug.
 • Xyuas kom ua tau dej num raws cov tswv yim tswj kev nyab xeeb COVID Safe Framework. 
 • Nqua tu txhua cov npoo khoom siv thiab ua tib zoo tu kom hauv si tas mus li.
 • Nrhiav cov tshuaj ntxhuav tes rau tej neeg tau siv.

Teej kawm: 

 • Yog ib tug me nyuam twg mob lawm ces kom ib tug thawj tsev kawm, los yog ib tug lees kais los sis ib tug neeg ua hauj lwm yuav tsum hu rau tus me nyuam ntawd niam thiab txiv kom mus to lawv tus me nyuam. 

 • Tus niam txiv ntawd yuav tsum mus tos lawv tus me nyuam kom sai li sai tau. 

 • Tsis pub tus me nyuam ntawv mus kawm ntawv txog rau thaum uas nws dhau lub caij kis tau kab mob thiab thaum uas paub tias nws tsis muaj ib tug yam ntxwv mob li lawm. 

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm:  

Lagluam thiab tej kev ua kev lom zem: 

 • Tej chaw hauv tsev: Ib tug neeg twg yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus 2 metres xwmmeem (piv txiv li tej khw noj mov, chaw haus kasfes, pubs thiab clubs, chaw khaws qub puav pheej, chaw saib duab, chaw teev hawm, tej chaw sab laj, thiab tsev tsoom fwv). Pub qhib tej chaw ua si hauv tsev siv tau. 

 • Tej koom txoos ua hauv tsev:  pub tej neeg mus koom tau tej chaw muag rooj zaum rau tej neeg uas siv ntaub npob qhov ncauj thaum mus rau sab hauv thiab thaum tawm los koom tau 100% (piv txwv li tej chaw ua yeeb yam, chaw ua koom txoos paj nruag ntshiab, chaw saib yeeb yaj kiab thiab chaw sib tw hauv tsev). Tej neeg ua yeeb yam tsim nyob nyob kom nrug ntawm tej neeg mus saib li 2 metres, tsuas yog cov neeg sib sau coob coob nqua yas suab ua ke thiaj yuav tau nyob kom nrug ntawm tej neeg mus saib li 4 metres xwb. 

 • Tej koom txoos ua nraum zoov: pub neeg txog li 1500 tus koom tau tej koom txoos nraum zoov tab sis yuav tsum npaj ib cov COVID Safe Event Checklist los siv. Tej koom txoos loj zog yuav tsum tau npaj cov tswv yim COVID Safe Plan siv. 

 • Cov kev seev cev nraum zoov: tso cai rau neeg seev cev tau ntawm tej koom txoos paj nruag nraum zoov los yog tej chaw haus beers tau). 

Cov kev nplua: 

Yog tias thaum nom tswv siv cov kev nplua coj los txwv thiab piv txwv tias tseem muaj neeg yuam cai mus sib sau ua ke los yog tsis siv ntaub npog qhov ncauj thaum tseem yuam kom tej neeg siv ces yuav raug nplua. 

Xeev South Australia (SA) 

Kev sib sau ua ke: 

 • Ib tug neeg twg yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus 4 metres xwmmeem ntawm sab hauv ib lub tsev twg 

 • Ib tug neeg yuav tsum nyog kom nrug 2 metres xwmmeem ntawm lwm tus neeg thaum nyob nraum zoov. 

 • Tej neeg ntiag tug cov koom txoos (suav cov kev ua tshoob thiab ntees nrog): 

Pub 150 tus neeg koom tau tab sis ib tug neeg yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus li 2 metres xwmmeem. 

 • Ntawm tsev: pub 10 tus neeg sib sau tau rau ib lub tsev xwb (tsuas yog tias ntshe cov neeg tshaj 10 leej ntawd yeej yog cov neeg ib txwm nyob ntawm lub tsev ntawd xwb) 

 • Tej chaw ntiag tug: pub neeg coob tshaj plaws txog 150 tus koom xwb. 

 • Tej chaw so lub caij holiday: ces pub neeg coob tshaj plaws txog 10 leej raws li tej chaws no tso cai pw tau xwb. 

 • Tseem tsis tau pub mus xyuas tej tsev tu tsom kwm lwm tus. 

Ua hauj lwm: 

 • Txawm tias yeej tau tshem qee cov kev txwv kom yooj yim zog lawm, los yeej tseem xav kom tej neeg ua hauj lwm ntawm tsev txuas ntxiv yog tias muaj peev xwm ua tau. 

 • Cov kev tso kev yooj yim rau tej neeg ua tau hauj lwm ntawm tej chaw ua hauj lwm rau lub caij no yuav pab los tswj tus kab mob COVID-19 ntawm xeev South Australia tam sim no. Thiab yuav ua tib zoo xyuas kom tej lagluam muaj peev xwm ua tau luam txuas ntxiv yog tias ho rov qab muaj neeg sib kis tus kab mob no tshiab. 

Teej kawm: 

Kev ntoj ncig thiab kev mus los: 

 • Yog tias koj xav mus ncig thiab siv public transport ces koj yuav tsum ua raws nom tswv cov kev taw qhia, thiab xyuas kom xaiv tau txoj xub ke mus txog sai tshaj plaws siv. 

 • Yeej tsis siv cov kev txwv dab tsi los txwv tej neeg mus ncig ntawm lub xeev South Australia no. 

 • Tag nrho txhua tus neeg tuaj txawv teb chaws tuaj rau lub xeev South Australia yuav tsum raug coj mus cais 14 hnub rau ntawm tej tsev tos txais qhua uas nom tswv tswj kev noj qab haus huv xeev South Australia tau pom zoo. 

Lagluam thiab kev lom zem: 

 • Tsis pub tej neeg nyob rau ntawm ib qho chaw twg tshaj 1 tug neeg twg yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus 2 metres xwmmeem. 

 • Yuav tsum noj tej zaub mov los yog haus tej dej caw rau ntawm ntau thaj chaw (li pubs, cafes, clubs, khw noj mov thiab tej chaw haus cawv, los yog lwm cov chaw) rau lub caij lawv zaum rooj hauv tsev, los yog tej chaw tso cai rau tej neeg sawv tau nraum zoov. 

 • Tej neeg uas tu lwm tus yuav tsum hnav ris tsho tiv thaiv nws tus kheej raws li qhov tsim nyog rau lub caij tu lwm tus. 

 • Tsis hais tej chaws saib yeeb yaj kiag, tej chaw ua yeeb yam thiab lwm cov chaw uas ua ib yam dab tsi thiab muaj rooj txawb ruaj rau neeg zaum ces yuav tsum pub tej neeg mus koom tau txog 50% xwb. 

Kev nplua: 

Yuav nplua tej neeg yog thaum tseem siv cov kev txwv, piv txwv li tej neeg yuam cai mus sib sau ua ke, los yog tsis siv ntaub npog qhov ncauj rau lub caij tseem txwv. 

Western Australia: 

Sib sau ua ke: 

 • Tsis txwv tias pub qhuas pes tsawg tus tuaj xyuas koj ntawm koj tsev lawm yog tias tej qhua ntawd ib tug twg nyob kom sib nrug 2 metres xwmmeem. 

 • Tsis txwv tias pub zej tsoom sib sau ua ke lawm yog tias ib tug twg nyob kom sib nrug 2 metres xwmmeem. 

 • Tsis siv cov cai tswj kom ib tug neeg twg nyob kom nrug ntawm lwm tus li 2 metres xwmmeem rau tej chaw muaj rooj zaum thiab muag yuaj (tickets) saib kev ua yeeb yam los yog ua kev lom zem ntawm ib cov chaw los yog tej chaw teev hawm. 

 • Tseem txwv tsis pub tej neeg mus rau Australia cov keeb cag neeg tej zejzog yaj sab. 

 • Tseem txwv tsis pub tej neeg mus xyuas tsev laus. 

 

Ua hauj lwm: 

 

 • Yeej muaj kev txhawb nqa kom tej neeg Western Australians rov qab mus ua hauj lwmtsuas yog tias ntshe lawv ho tsis xis nyob thiab ho yuav kis tau tus mob no yooj yim xwb. Yog tias koj txhawj los yog tsis paub tseeb tias yuav rov qab mus ua hauj lwm li casces tsim nyog koj yuav tau hu nrog koj tus tswv lagluam tham. 

 

 

Nyob hauv tej chaw ua hauj lwm: 

 

 • Tu tus kheej kom hu si thiab nyob kom nrug ntawm lwm tus. 

 • Tsis txhob tuav tes nrog lwm tus neeg. 

 • So thiab tu los yog muab tshuaj los ntxuav tej npoo uas pheej rau kov tas mus li kom huv si. 

 • Noj sus ntawm lub koj lub rooj ua hauj lwm los yog mus noj sab nraum zoovtsis txhob mus noj mov ntawm chav noj sus. 

 • Tsis txhob kom txhob xa tej zaub mov los yog txhob faib zaub mov noj nrog lwm tus neeg ntawm tej chaw ua hauj lwm. 

 

 

Tej teej kawm: 

 

 • Txhua tus tub kawm yuav tsum mua kawm ntawvtsuas yog tias ntshe ho yog tej neeg muaj mob lo syog nws tsev neeg ho muaj ib cov tub koom siab uas muaj mob thiab yuav kis tau tus mob no yooj yim xwb. 

 • Tej niam txiv thiab tej neeg tu thiab saib xyuas tej me yes muaj cai mus tau rau hauv tej tshav hauv teej kawm mus xa lawv cov me nyuam kawm ntawv thiab mus tos tau lawv ntawm tej chaw no. 

 

 

Kev ntoj ncig thiab kev mus los: 

 

 • Western Australia (WA) yeej tau hloov los tswj nws cov ciam teb raws li qhov tsim nyog thiab xyuas kom tau txais kev nyab xeeb raws li tej nom tswv tswj zej tsoom cov kev noj qab haus huv cov kev taw qhia. 

 • WA cov kev tswj nws cov ciam teb kuj tswj raws  txhua txhua lub xeev hauv teb chaws Australia no seb 14 hnub dhau los ntawd puas ho muaj neeg kis tau tus kab mob COVID-19 no tssawg dua 5 leeg rau ib hnub twg. 

 • Yeej tso cai rau tej neeg mus ncig tau thoob plaws lub xeev Western Australia, suav thaj chaw Kimberly nrog tib siTxawm li cas los yeej tseem txwv tsis pub mus rau Australia tej zejzog yaj sab. 

 

 

Lagluam thiab kev lom zem: 

 

 • Tsis txwv tias pub neeg mus koom tej chaw lagluam npaum li cas lawm, tab sis yeej tseem siv txoj cai tswj kom ib tug neeg twg yuav tsum nyog nrug ntawm lwm tus 2 metres xwmmeem thiab nyob kom nrug ntawm lwm tusQhov no txhais tau tias seb lub chaw ntawd loj los me li cas xwb. 

 • Tej chaw lagluam uas muaj neeg coob tshaj 500 leej koom tau ntawd yuav tsum nco ntsoov suav lawv cov neeg ua hauj lwm nrog tej neeg ua koom tej chaw ntawd thiab. 

 • Tej chaw ua lagluam noj haus yuav tsum teev zwm tej neeg mus siv lawv cov khw noj mov, chaw haus kasfes thiab tej chaw haus cawv (bars). 

 • Tso cai rau txhua cov koom txoos tsuas yog tias ntshe lub koom txoos ntawd ho yog ib lub koom txoos loj, los yog lub koom txoos ua paj nruag uas ua ntau toom xwb thiaj yuav tau thov kev tso cai. 

 • Tej chaw sib tw li Optus Stadium, HBF Park thiab RAC Arena ces tsuas pub neeg txog 50% mus koom xwb. 

 • Pub tej neeg mus koom tej chaw uas tsis muaj rooj zaum li concert halls, tej chaw ua koom txoos paj nruag ua tshiabtej chaw haus cawv (bars), pubs thiab nightclubs. 

 • Pub neeg txog 60% mus koom tej chaw ua kev lom zem uas muaj rooj zaum rau neeg zaum xwb. 

 • Tej chaw casino rau tej neeg mus play cov games tau rov qab qhib rau tej neeg mus siv lawm tab sis tseem muaj qee cov kev txwv los tswj ib ntus. 

 

 

Cov kev nplua: 

 

Yuav nplua tej neeg yog thaum tseem siv cov kev txwvpiv txwv li tej neeg yuam cai mus sib sau ua ke, los yog tsis siv ntaub npog qhov ncauj rau lub caij tseem txwv 

Tasmania:

Sib sau ua ke:

 • Sib sau ua ke ntawm tsev: tsuas pub neeg sib sau tau txog 40 leej rau ib lub caij twg xwb, tsis suav tej neeg nyob hauv lub tsev ntawd nrog.
 • Tej kev ua tshoob thiab tej chaw teev hawm thiab tej chaw ua lagluam: ces nyob ntawm seb muaj neeg coob npaum li cas thiab thaj chaw ntawd ho loj li cas xwb – pub neeg coob kawg nkaus nyob tau hauv tsev thiab pub 1000 tus neeg koom tau nraum zoov xwb.
 • Mus xyuas tsev kho mob: Tsuas pub neeg coob kawg nkaus txog 1 leeg mus xyuas ib tug neeg mob rau ib lub caij twg xwb.

Ua hauj lwm:

Tej neeg yeej raug txhawb nqa kom ua hauj lwm ntawm tsev txuas ntxiv yog lawv muaj peev xwm ua tau, kom pab tej neeg nyob kom sib nrug thiab kom tej neeg tsis txhob sib sau nyob ua ke.

Teej kawm:

 • Tag nrho txhua tus tub kawm uas tau txais kev noj qab nyob zoo yeej mus kawm ntawv ntawm tej teej kawm li qub txuas ntxiv.
 • Tej tub kawm uas txhawj xeeb txog lawv txoj kev noj qab haus huv ces tej zaum yuav raug kev phom sij kis tau tus kab mob COVID-19 los yeej yuav tau txais kev pab cuam komkawm tau ntawv ntawm tsev. Yog koj xav paub txog tej no ces npaj nrog koj lub tsev kawm tham seb lawv ho muaj cov kev pab cuam dab tsi pab rau koj.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://coronavirus.tas.gov.au/families-community/schools-and-childcare

Cov kev ntoj ncig thiab mus los:

 • Koj muaj peev xwm mus ncig thiab nyob qhov twg ntawm xeev Tasmania los tau, tab sis koj yuav tsum ua raws cov kev txwv thaum mus sib sau nrog lwm tus los yog mus ua qhua.
 • Tej neeg xav mus ncig xeev Tasmania yuav tsum tso lawv tus xov tooj thiab qhia seb lawv yuav mus ncig qhov twg ua ntej yuav mus rau lub xeev no, kom pab tswj tau lub xeev no cov ciam teb kom txhob raug kev phom sij los ntawm tus kab mob COVID-19 no.
 • Tej chaw uas muaj tej neeg ntoj ncig tau mus ncig ua ntej yuav mus txog rau Tasmania yog cov yuav txiav txim tias seb puas pub tej neeg xav mus rau lub xeev no.
 • Tej neeg uas yuav tau mus cais ntawm tsoom fwv tej chaw cais ntawd yuav tau them tej nqe nyob rau ntawm tej chaw ntawd tsuas yog tias ntshe tsoom fwv ho zam pub xwb.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://coronavirus.tas.gov.au/travellers-and-visitors/coming-to-tasmania

Lagluam thiab kev lom zem:

 • Txhua cov lagluam thiab tej chaw ua hauj lwm muaj cai qhib ua tau luam tam sim no lawm tab sis yuav tsum muaj tej tswv yim COVID saftey standards los siv thiab yuav tsum teev tej tswv yim tswj kev nyab xeeb no rau hauv cov tswv yim COVID-19 Safety Plan.
 • Pub neeg koom tau coob raws li txoj cai pub ib tug neeg nyob nrug ntawm lwm tus li 2 metres xwmmeem.
 • Tam sim no qhib tej gyms siv lawm thiab siv cov cai COVID Safe Plans los ua cov txiav txim tias pub neeg koom coob npaum li cas, kom tej neeg nyob sib nrug li cas thiab yuav tsum tau teev zwm tej neeg mus koom tej chaw cov xov xwm thiab xov tooj tsis tas li no tseem yuav tau tu tej chaw no kom huv si.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://coronavirus.tas.gov.au/families-community/current-restrictions#:~:text=Gatherings%20at%20households%20%E2%80%93%20including%20shacks,on%20gatherings%20and%20household%20visits.

Cov kev nplua:

Yuav nplua tej neeg yog thaum tseem siv cov kev txwv, piv txwv li tej neeg yuam cai mus sib sau ua ke, los yog tsis siv ntaub npog qhov ncauj rau lub caij tseem txwv.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://coronavirus.tas.gov.au/

Northern Territory

Sib sau ua ke:

 • Tsis muaj cov kev txwv tsis pub tej neeg sib sau tau coob npaum li cas lawm.
 • Tso cai koom tau tshoob thiab ntees.
 • Pub tej neeg sib sau tau coob tshaj 100 leej ces yuav tsum npaj cov COVID-19 Checklist coj los siv.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://coronavirus.nt.gov.au/business-and-work/business/guidelines-for-events-and-gatherings

Ua hauj lwm:

Raws li cov cai CHO ces ib lub lagluam twg, ib lub koom haum twg los yog ib pawg neeg zejzog twg yuav tsum:

 • Muaj cov tswv yim COVID-19 Safety Plan siv tab sis yuav tsum tau ua raws thiab yuav tsum txheeb thiab kho txhua txhua 6 hli twg ib zaug.
 • Yuav tsum npaj kom muaj tej tshuaj ntxuav tes muaj cawv xyaw rau tej customers siv tsuas yog tias ntshe ho muaj chaw rau lawv ntxuav tes lawm xwb.
 • Muaj ib daim phiaj coj los tso rau ntau qhov chaw coj los qhia rau zej tsoom los yog kom tej neeg ua hauj lwm paub txog tias ib tug neeg twg tsim nyog ua raws li hauv qab no:

•  Yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus 1.5 metres.

•  Txhob nyob ze nrog lwm tus ntev tshaj 15 ntiag tiv yog tias koj muaj  peev  xwm nyob kom nrug ntawm lwm tus deb tshaj 1.5 metres.

Ntxuav yus txhais tes kom huv si los yog siv cov tshuaj ntxuav tes muaj cawv los ntxuav tes.

Nyob twj ywm ntawm tsev yog koj tsis xis nyob thiab mus sim.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm:https://coronavirus.nt.gov.au/business-and-work/safety-supervisors-and-contact-tracing

Teej kawm:

Tag nrho txhua tus tub kawm ntawm xeev Northern Territory yuav tsum mus kawm ntawv ntawm tej teej kawm.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://education.nt.gov.au/publications/information-for-term-2-2020?SQ_VARIATION_814972=0

Cov kev ntoj ncig thiab kev caij tsheb mus:

 • Tej neeg txawv teb chaws tuaj rau lub xeev Northern Territory yuav raug yuam xa ncaj nqa mus rau lub chaws cais Howard Springs.

Tej neeg txawv xeev mus rau xeev Northern Territory (NT):

 • Yog tias tus neeg ntawd tsis yog cov neeg ntawm tej chaw muaj kab mob sib kis, ces thaum mus txog tsis tas cais nws tus kheej lawm. Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm cov chaw raug teev tias muaj neeg kis kab mob coob tau ntawm no: https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine/hotspots-covid-19
 • Tag nrho txhuas tus neeg mus rau lub xeev NT no yuav tsum tau sau cov ntawv thov hla ciam teb ua ntej 3 hnub yuav mus rau lub xeev no.

Txheeb tauxov xwm ntxiv ntawm: https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine/mandatory-supervised-quarantine-for-repatriated-australians

Lagluam thiab kev lom zem:

 • Tso cai rau ej neeg ua tau exercise, sib sau nraum zoo, ua luam dej, nuv ntses thiab caij nkoj ua si.
 • Tso cai qhib tej skate parks, chaw da dej, me nyuam yaus tej chaw ua si thiab tej gym tshav puam siv tau.
 • Qhib tej chaw haus kasfes, tej khw noj mov, bars, tej chaw xyaum kev sib tw, tek khw hauv tsev, tej gyms, tej chaw saib ntawv, chaw saib duab thiab chaw khaws qub puav pheej thiab tag nrho tej lagluam lawm.
 • Tso cai koom tej zej zog tej koom txoos los yog cov kev sib tw raws li tej rooj uas nom tswv tso cai siv tau. Yog neeg coob tshaj 500 leej mus koom tej koom txoos lawm ces yuav tsum tsim kom tau ib cov tswv yim COVID-19 Safety Plan los siv.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://coronavirus.nt.gov.au/business-and-work/business/guidelines-for-events-and-gatherings

Cov kev nplua:

Yuav nplua tej neeg yog thaum tseem siv cov kev txwv, piv txwv li tej neeg yuam cai mus sib sau ua ke, los yog tsis siv ntaub npog qhov ncauj rau lub caij tseem txwv.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://coronavirus.nt.gov.au

Xeev Australian Capital Territory (ACT)

Sib sau ua ke:

 • Tej cuab yig: tsis txwv tej qhua tuaj xyuas yus lawm.
 • Zej tsoom cov kev sib sau ua ke: tso cai rau tej neeg txog li 100 leej  tab sis ib tug neeg yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus li 4 metres xwmmeem yog nyob hauv tsev, hos yog nyob sab nraum zoov thiab ua ntees ces nyob kom nrug ntawm lwm tus li 2 metres xwmmeem.
 • Tej koob tsheej tshoob thiab ntees: Pub neeg txog 500 tus koom tau yog tias kom tej neeg ntawd nyob sib nrug ib tug twg li 4 metres xwm meem.
 • Tej chaw teev hawm: Pub neeg coob kawg nkaus txog 25 tug koom tau, tsis suav tej neeg ua hauj lwm thiab tej neeg npaj lub koom txoos teev hawm.
 • Tej tsev laus: tej neeg mus xyuas tau lawv tsev neeg los yog lawv tej phooj ywg ntawm tsev laus tau yog tias lawv mus tu los yog mus pab tej neeg no. Tsis txwv tias pub mus xyuas yus tej txheeb ze los yog tej phooj ywg pes tseg teev lawm.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/cautious-step-in-act-covid-19-restrictions

Ua hauj lwm:

 • Rov qab mus ua tau hauj lwm raws li qhov tej tswv lagluam los yog tej neeg ua hauj lwm xyuas tias tsim nyog ua tau tab sis yuav tsum npaj cov tswv yim COVID Safe Plan siv.
 • Nyob tsev yog tias koj tsis xis nyob thiab mus sim yog tias koj muaj tus kab mob COVID-19 cov yam ntxwv mob.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/1664968/PICC0050-COVID-Recovery-Plan_2-December-2020.pdf

Teej kawm:

 • Zej tsoom tej teej kawm ntawm ACT ces rov qab qhib kawm lawm. Tej tub kawm thiab tej lees kais feem coob yeej tau rov qab mus kawm ntawv thiab qhia ntawv ntawm tej teej kawm lawm.
 • Tej tub kawm thiab tej lees kais uas muaj ntau yam mob uas mob los tau ntev lawm los yog lawv lub cev tsis muaj zog ces ua tau hauj lwm los yog kawm tau ntawv tom tsev tau.
 • Yog tias koj tus me nyuam tsis xis nyob, tsis txhob xa lawv mus kawm ntawv ntawm teej kawm.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://www.covid19.act.gov.au/community/students-education-childcare

Kev ntoj ncig thiab kev caij tsheb mus los:

 • Vim muaj neeg kis tus kab mob COVID-19 no sai heev thiab yeej tseem tsis tau muaj ib txoj xub ke twg yuav twv kwv yees tau tus kab mob no li.
 • ACT tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv thiaj tsis qhia tias cov chaw twg yog koj mus ncig lawm yuav tau txais kev nyab xeeb los sis tsis tau txais kev nyab xeeb, tsuas yog tias ntshe ho txwv tsis pub tej neeg mus ncig lawm xwb.
 • Xav kom tej neeg nyob rau ntawm tej chaw uas muaj tus kab mob COVID sib kis ua tib zoo xav kom zoo zoo ua ntej yuav xav mus ncig ntawm xeev ACT.
 • Tsis txhob mus siv public translport yog tias koj tsis xis nyob lawm los yog raug cais los yog yuav tau cais koj tus kheej lawm.
 • Yog tias koj yuav tsum tau rov qab mus tsev mus cais koj tus kheej ces xav kom koj siv koj lub tsheb ntiag tug yog tias nrhiav tau los siv.

Tej lagluam thiab kev lom zem:

 • Tej gyms, tej khw noj mov, chaw haus kasfes, bars ces tsuas pub 25 tus neeg mus siv xwb.
 • Yog tias tej lagluam los yog tej chaw twg xav cia neeg coob tshaj 25 leeg koom lawm, lawv yuav tsum nrog xyuas kom 1 tug neeg wg nyob kom sib nrug 2 metres xwmmeem tsis hais hauv tsev los yog nraum zoov yog tias lawv siv lub app Check in CBR.
 • Tej lagluam thiab tej chaw uas tsis siv lub Check in CBR app ces yuav tsum kom ib tug neeg nyob nrug lwm tus li 4 metres xwmmeem yog lawv nyob lawv nyob hauv tsev, hos yog nyob nraum zoov ces kom tej neeg nyob sib nrug li 2 metres xwm meem.
 • Tej neeg uas xav haus cawv hauv tsev yuav tsum muaj rooj zaum.
 • Tsuas pub tej neeg txog li 65% mus saib tau yeeb yaj kiab xwb, thiab pub tau tej neeg txog li 500 leej mus saib tau yeeb yaj kiab yog tias lawv siv cov Check in CBR app.
 • Tej chaw muaj chaw dav sab hauv tsev – uas muag yuaj (pib-ticket)thiab muaj rooj zaum koom tau tej koom txoos ntawd ces pub koom tau txog 65% nttawd ces pub tej neeg txog li ntawm 1,500 tus koom tau.
 • Lub tshav sib tw GIO Stadium thiab Manuka Oval ces pub tej neeg mus zaum saib tau coob txog 65% xwb.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work

Cov kev nplua:

Yuav nplua tej neeg yog thaum tseem siv cov kev txwv, piv txwv li tej neeg yuam cai mus sib sau ua ke, los yog tsis siv ntaub npog qhov ncauj rau lub caij tseem txwv.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://www.covid19.act.gov.au/

 


 • Tej neeg ntawm teb chaws Australia yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg yam tsawg li 1.5 metres. Txheeb seb koj lub xeev ho muaj cov kev txwv tsis pub neeg sib sau ua ke li cas ntxiv.
 • Yog tias koj tau khaub thuas thiab muaj yam ntxwv mob lawm ces nyob twj ywm hauv tsev, thiab npaj hu nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau lub chaw tswj xov xwm txog tus kab mob coronavirus (Coronavirus Health Information Hotline) tus xov tooj 1800 020 082 tham seb yuav ua li cas.
 • Mloog tau xov xwm txog tus kab mob COVID-19 ua 63 hom lus tau ntawm sbs.com.au/coronavirus
 • Xav kom koj yuav tsum tau mus txheeb tej nom tswv ntawm koj lub xeev: NSW, VictoriaQueenslandWestern AustraliaSouth AustraliaNorthern TerritoryACTTasmania cov kev taw qhia ntxiv.