Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Tej kev taw qhia ua koj hom ntawv tias yuav sim cov Rapid Antigen Test (RAT) li cas

A man holds a negative rapid antigen coronavirus test. Source: AP

Lub caij uas Australia tau hloov cov kev sim COVID-19 PCR testing los siv cov Rapid Antigen Testing (RAT test) no, SBS tau tsim cov kev taw qhia ua koj hom lus tias yuav siv cov kev sim RAT no li cas raws li hauv qab no ua koj hom lus.

Sawv daws yeej paub tias cov kev sim Rapid Antigen Tests yog RATs, uas yog ib cov twj koj coj mus sim ntawm tsev seb kom puas kis tau kab mob COVID-19.

Ces thiaj li tau muaj tej xeev ntau zujzus tuaj tab tom txhawb nqa kom tej neeg muaj cov yam ntxwv mob COVID-19 los sis yog ho tau nyob ze nrog tej neeg uas kis tau tus mob no yuav tau sim RAT ntawm tsev thiab qhia tias seb lawv puas kis los sis tsis kis tus mob no rau tej chaw kho mob paub, tsis yog yuav mus siv cov kev sim PCR test ntawm tej chaw sim li yav tag los lawm, tsuas yog tias ntshe koj ho raug taw qhia kom mus sim xwb.

Ua raws li cov txheej txheem hauv qab no thiaj yog cov kev sim Rapid Antigent Test uas raug tiag:

Step 1 – Take a sample

Hmong COVID 01-RAT-SBS
Daim duab qhia txog cov kev sim Rapid Antigen Test (RAT) thawj theem -SBS
SBS

Step 2 – Extract the sample

Hmong COVID 02 -RAT-SBS
Cov kev sim Rapid Antigen Test theem 2 -SBS
SBS

Step 3 – Test the sample

Hmong -COVID 03 -RAT-SBS
Cov kev sim Rapid Antigen Test theem 3 - SBS
SBS

Step 4 – Read your results

Hmong-COVID 04 - RAT-SBS
Cov kev sim Rapid Antigen Test (RAT) theem 4 -SBS
SBS


Yog tias thaum koj sim es paub tias koj kis tus mob COVID-19 lawm, ces tam sim no tej xeev yeej hais kom koj qhia (cej luam) cov kev sim uas sim ntau ntawd rau lub tuam chav tswj kev noj qab haus huv ntawm koj lub xeev paub.

Yog koj xav paub txog tej tswv yim ntau yam uas siv coj los tswj tus kab mob COVID-19 uas muaj siv tam sim no ua koj hom lus, ces txheeb tau ntawm no.


Cov xeev uas muaj ntaub ntawv teev zwm cov kev sim Rapid Antigen Test (RAT):

Tej xeev cov kev cais thiab cov kev txwv kab mob COVID-19:

Txheeb tau ntawm no seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm koj lub xeev.

Kev ntoj ncig

Txheeb tau tej xov xwm qhia txog pej kum haiv tej neeg ntoj ncig thiab kab mob Covid-19 nrog rau tej xov xwm qhia txog cov kev ntoj ncig ua ntau hom lus tau ntawm no.

Kev pab cuam nyiaj txiaj

Yeej muaj cov kev pauv hloov rau cov nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment lawm thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80 feem puas lawm: Thov tau kev pab cuam ua ntau hom lus rau lub caij muaj kab mob Covid-19 ntawm lub koom haum Services Australia
Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 


Nyeem cov xov xwm no txog tshuaj COVID-19 vaccines ua lus Hmoob 

Nod yog qee yam pab kom koj nkag siab txog nom tswv Australia tej cai tswj kab mob COVID-19 thiab hno tshuaj COVID-19 vaccine nrog rau lwm hom lu uas muaj ntsiab lus tob txog kab mob COVID-19

Nyeem tag nrho tej xov xwm txog kab mob COVID-19 uas koj hom lus tau ntawm SBS Coronavirus portal.


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.