Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Tej neeg Australia muaj hnoob nyoog tshaj 16 xyoo yuav tsum tau hno koob tshuaj COVID-19 booster shot mas thiaj xam tias 'hno tshuaj txwm'. Nod yog cov laj thawj qhia tias vim li cas

ATAGI has updated its advice on COVID-19 vaccination. Source: AAP

ATAGI tau muaj cov kev taw qhia tshiab tias kom ib tug neeg twg yuav tsum tau hno koob tshuaj COVID-19 booster shot mas thiaj xam tau tias nws 'hno tshuaj txwm'.

Raws li National Cabinet uas yog pawg nom uas muaj thawj pwm tsav thiab tej hau xeev koom tswj tus kab mob COVID-19 no tau muaj cov kev taw qhia tshiab ces tej neeg Australia muaj hnoob nyoog tshaj 16 xyoo ces yuav tau hno koob tshuaj COVID-19 vaccine koob peb (Booster shot) mas thiaj yuav raug lees paub tias yog tau hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm lawm. 

Lub koom haum Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) thiaj tau kho dua cov kev taw qhia tshiab no rau lub limtiam no, thiab tau hais tias tej neeg Australia uas muaj hnoob nyoog siab tshaj 16 xyoo rov sauv yuav tsum tau hno koob tshuaj COVID-19 booster mas thiaj yuav raug lees paub tias 'tau hno tshuaj vaccine txwm', yog li tej neeg uas twb tau hno koob tshuaj COVID-19 vaccine koob 2 ntev tshaj 6 hli dhau los lawm thiab tseem tsis tau hno koob 3 ces xav kom 'kav tsij mus hno'.

Yog li ntawd txog thaum xaus rau lub 3 hlis ntuj no ces yuav siv ATAGI cov kev taw qhia tshiab no lawm.

Tej neeg hnoob nyog tshaj 16 xyoo muaj cai mus hno tau koob tshuaj booster shot (Koob tshuaj COVID-19 vaccine koob 3) tom qab lawv tau hno koob 2 tau 3 lub hlis lawm.

Txawm li cas los kuj nyob ntawm tej xeev tias seb lawv ho puas kom tej neeg ntoj ncig pej kum haiv hno 3 koob tshuaj vaccine tso thiaj li pub tuaj.

Rau qhov thaum qhib ciam teb rau hnub tim 21.02.2022 ces tsuas hais kom tej neeg ntoj ncij pej kum haiv hno 2 koob tshuaj vaccine xwb ces tuaj tau rau lub teb chaws no lawm.

Peter Dutton uas yog tus pwm tsav lis laj fai tiv thaiv teb chaws tau hais tias txawm tias tau muaj cov kev pauv hloov rau cov kev hno tshuaj vaccine no lawm los, yog tej yam tseem ceeb uas yuav tau mloog tej kws kho mob hais.

Nws tau qhia rau lub chaw nthuav xov xwm tshooj 9 (Nine Network) rau hnub zwj Kuab (Friday) dhau los tias "Yeej muaj tej xwm txheej pauv hloov lawm ces thiaj muaj tej kws kho mob cov kev taw qhia tshiab no thiab."

"Ntawd yeej qhov qhov tseeb uas tej kws cov lus taw qhia yog thaum muaj cov kev tshawb fawb tshiab uas muaj neeg coob zog mus koom lawm, ces lawv yeej yuav tau los ua ib yam dab tsi kom tau txais kev nyab xeeb tshaj plaws li qhov lawv muaj peev xwm txiav txim, ces tej no thiaj yog ib cov kev taw qhia kom nej ua."

Richard Marles uas yog pab nom Labor tus lwm coj tau hais tias koob tshuaj booster shots tseem ceeb heev.

Nws tau hais tias "Yog tej yam tseem ceeb heev pab kom peb ntxeem dhau ntawm tej xwm txheej no thiab yeej peb yeej pom tias muaj pov thawj tim khwv qhia tau li ntawv thoob ntuj lawm."

"Kuv nkag siab lawm tias yog koj yog ib tug neeg uas koj ua hauj lwm tu tsom kwm tej laus ces koj yuav tsum tau hno koob tshuaj booster shot (koob tshuaj COVID-19 vaccine koob 3), tab sis qhov tseem ceeb tiag ces xav kom tej neeg kav tsij mus hno lawv cov tshuaj booster shot."

Thawj pwm tsav Scott Morrison thiab tej hau xeev yeej tau pom zoo rau lub caij koom National Cabinet meeting rau hnub zwj Teeb (Thursday) tias tsuas hais kom tej neeg ua hauj lwm tu tsom kwm tej laus yog cov uas yuav tsum tau hno koob tshuaj booster shot xwb.

Vim rau qhov xyoo no nkaus xwb twb muaj tej laus tas sim neej tshaj 500 leej lawm.

Tsoom fwv teb chaws thiaj tau los npaj tej neeg ua hauj lwm thiab tau xyuas tej nyiaj bonus uas tseem yog ib cov teeb mem uas lawv xav kom them 25% ntau tuaj ntxiv rau lawv.

Nancy Baxter uas yog ib tug neeg teeb txheeb txog kab mob thiab tej kab mob sib kis (Clinical epidemiologist) tau hais tias cov kev taw qhia tshiab txog cov kev hno tshuaj vaccine no yeej yog tej yam tsim nyog lawm.

Nws tau qhia rau lub chaw nthuav xov xwm ABC tias "Kuv xav tias ntau xyoo ntxiv no mus ces yog tej neeg tau hno thawj koob tshuaj COVID-19 vaccine, ces lawv yeej paub tias yuav tsum tau hno 3 koob lawm, thiab yuav tsum tau hno 3 koob mas thiaj xam tias yog hno tshuaj vaccine txwm."

"Ntshe tej zaum peb tseem yuav ntsib ib tug kab mob tshiab thiab los kuj tau...yog li ntawd kuv thiaj xav tias yog tej yam tseem ceeb uas peb yuav tsum tau qhia tasm sim no rau sawv daws tias peb tseem tsis tau muaj peev xwm yuav ua tau lub neej li qub."

Nyob rau national cabinet lub rooj sab laj tshiab dhau los ntawd ces yeej muaj cov xeev li NSW, Queensland thiab Victoria tau pom zoo tias yuav rov qab los xyuas cov lagluaj caij nkoj ncig teb chaws dua thaum uas tsoom fwv teb chaws tso tseg tsis siv cai tswj kab mob lawm.

Tab sis tej xeev yog cov yuav txiav txim tias seb ho yuav pib lub caij twg xwb.

Source AAP - SBS
This story is also available in other languages.
Show languages