Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Tej neeg nyob ntawm Greater Sydney yuav tsum siv ntaub npog qhov ncauj thaum nyob rau zej tsoom ib qho chaw hauv tsev qhov twg

Source: Getty Images - Morsa

Tam sim no ces tej neeg nyob ntawm Greater Sydney (uas muaj cov chaw li Wollongong, Central Coast thiab Blue Mountains) yuav tsum tau siv ntaub npog qhov ncauj thaum lawv nyob hauv tsev li tej kiab khw supermarkets, khw yuav khoom siv, chaw saib yeeb yaj kiab, chaw saib kev ua yeeb yam, public transport, tej chaw tu ib ce kom zoo nkauj, chaw txiav plaub hau, chaw teev hawm thiab chaw play games.

Txij hnub Monday, tim 4 January 2021 mus lawm yog tus neeg twg tseem tsis siv ntaub npog qhov ncauj ces yuav raug nplua $200. Hos tej me nyuam hnoob nyoog qes dua 12 xyoos ces tsis tas siv los los tau raws li qhov tsim nyog, nom tswv xeev New South Wales thiaj txhawb nqa kom sawv daws siv ib daim ntaub npog qhov ncauj.

Tag nrho tej neeg ua hauj lwm tos txais qhua thiab tej neeg ua hauj lwm ntawm chaw twv txiaj yuav tsum tau siv ntaub npog qhov cauj tib yam.

Tej chaw teev hawm, koob tsheej tshoob, ntees ces tsuas pub neeg txog li 100 koom thiab yuav tsum kom ib tug neeg nyob kom nrug ntawm lwm tus li 4 metres xwmmeem.

Tej night clubs los kuj tau muab txwv tsis pub qhib tag nrho lawm thiab hos tej gyms ces tau muab txog ntawm 50 leej los ua 30 leej lawm xwb.

Cov kev ua yeeb yam nraum zoov thiab cov kev tawm tsam ces tsuas pub neeg koom tau coob kawg nkaus txog 500 leej xwb, hos yog tej koom txoos ntawd ho muaj chaw zaum, muag yuaj (muag pib) thiab nyob rau ib qho chaw thaiv los yog kem rau sab nraum zoov ces pub neeg sib sau tau coob txog li 200 leej tau.

Xav kom ho mus txheeb xyuas cov kev taw qhia ntau yam ntawm koj lub xeev raws li hauv qab no ntxiv:


Tej neeg nyob ntawm teb chaws Australia yuav tsum nyog kom nrug ntawm lwm tus yam tsawg li 1.5 metres. Txheeb xyuas tej cai tswj koj lub xeev seb ho pub neeg sib sau ua ke tau pes tsawg leej. Yog tias koj muaj cov yam ntxwv mob khaub thuas lawm, xav kom nyob hauv tsev thiab npaj hu rau koj tus khw kho mob seb yuav mus sim li cas, los yog hu tau rau lub koom haum Coronavirus Health Information Hotline tus xov toooj 1800 020 080 tau. Yog xav paub txog tej xov xwm qhia txog tus kab mob COVID-19 ua koj hom lus, SBS muaj cov xov xwm no ua 63 hom mus thiab mus mloog los yog nyeem tau ntawm sbs.com.au/coronavirus.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcastsspotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.