Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Tej visas rau tub kawm pej kum haiv

Source: Getty Images

Australia yeej muaj koob nto npe tias yog lub teb chaws muaj ntau yam kev cai dab qhuas, muaj txoj kev ua lub neej yooj yim thiab muaj tej toj roob haus pes hav zoov hav tsuag zoo nkauj uas tsis tau rog txov. Muaj tej chaw khaws ntawv tau txais nyiaj pab cuam zoo thiab yog ntiaj teb ib lub teb chaws uas muaj tej chaw teeb txheeb muaj kev tshaj lij heev ces thiaj ua rau Australia yog ib lub teb chaws uas tub kawm pej kum haiv nyiam tuaj kawm ntawv heev.

Highlights:

  • CRICOS lub vassab yeej teev Australia tej chaw qhia ntawv ntau lub thiab tej sob kawm ntau yam rau tub kawm pej kum haiv
  • Tej tub kawm uas thov cov Student visa (Subclass 500) nyob rau 2 limtiam twg lawv muaj cai ua tau hauj lwm txog li 40 teev
  • Tom qab uas kawm tiav lawm ces lawv yeej muaj cai thov tau cov Temporary Graduate visa (Subclass 485) los yog Skilled Recognised Graduate visa (subclass 476) siv thiab

Ua ntej koj tuaj txog teb chaws Australia

Yog tias koj yog ib tug tub kawm pej kum haiv thiab xav tuaj kawm ntawm teb chaws Australia ces koj yuav tsum tau thov cov Student visa (Subclass 500). 

Koj yuav tsum tuaj kawm ib cov sob kawm twg full-time raws li lub koom haum Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS) tau teev tseg mas koj thiaj muaj cai tuaj kawm tau ntawm teb chaws Australia no.

Maria Jockel uas yog ib tug kws lij coj paub ib cov hauj lwm twg tsi ntsees thiab ho yog tus neeg paub txog cov kev tsiv teb tsaws chaw ntawm lub chaw hais plaub Holding Redlich hais tias yog tej yam tseem ceeb heev ua ntej yuav thov ib daim visa tuaj rau teb chaws Ausralia no ces yuav tsum tau nug kom paub meej tseeb tias koj yeej tau teev zwm npe kawm ntawv nrog ib lub chaw kawm ntawv hauv teb chaws Australia no tiag tiag lawm tso.

Koj muaj peev xwm mus txheeb xyuas tau ntxiv ntawm CRICOS lub vassab thiab txheeb seb cov sob kawm twg raug teev zwm nrog tsoom hwv teb chaws Australia lawm.

Ua ke nrog rau cov kev teev zwm koj npe kawm ib cov sob kawm nrog ib lub teej kawm ntawv no lawm, koj tseem yuav tau qhia kom tau rau tsoom hwv Australia tias koj muaj nyiaj txaus pab koj, koj tsis muaj mob dab tsi thiab koj yog ib tug neeg zoo, koj yuav cov nyiaj tuav pov hwm tswj kev noj qab haus huv ntiag tug (Privae Health Insurance), thiab koj yuav tsum xeem kom tau tias koj yeej paub lus thiab ntawv Askiv zoo lawm thiab.

Tus nqe thov visa tuaj kawm ces raug li $620 xwb, thiab yeej tsis txwv li tias yuav pub visa npaum li cas rau tej neeg thov rau ib lub xyoo twg li. 

campus, university student, different heritages and backgrounds
Ib pab tub kawm ntawm ntau haiv neeg sib txawv coj ntseeg kab lis kev cai sib txawv zaum ua si ntawm Australia ib lub tsev kawm qib siab-Getty Images

Nyob hauv teb chaws Australia

koj muaj peev xwm ua hauj txog li 40 teev rau 2 limtiam twg kom khwv tau nyiaj los pab koj thaum koj tseem kawm ntawv full time rau lub caij so los yog lub caij holiday nyob ntawm teb chaws Australia no.

Tsis tas li no los cov student visa tseem pub koj coj ib tug neeg ntawm koj tsev neeg tuaj nrog koj nyob ntawm teb chaws Australia no rau lub caij koj tseem kawm ntawv no thiab.

Tiag mas qhov tseem ceeb ntawm cov student visa no tsuas pub koj tuaj kawm ntawv ntawm teb chaws Australia no xwb, tsis yog tuaj ua hauj lwm, yog li koj yuav tsum rau siab ntso kawm ntawv xwb.

university lab, female medical students, Chinese ethnicity, Middle Eastern ethnicity
Ob tug ntxhais me yes-ib tug yog neeg Suav thiab ib tug yog cov neeg teb chaws hnub tuaj nruab nrab tseem sam sim kawm txog tib neeg lub cev hauv tsev kawm qib siab lub laboratory-Getty Images.

Yog li nyob ntawm seb koj kawm cov sob kawm zoo li cas thiab yuav kawm ntev npaum li cas ces koj yuav thov tau cov student visa kom koj nyob tau ntev npaum li ntawd, uas tej zaum kuj yuav txuas nyob tau txog li 5 xyoos thiab.

Maria Jockel hais tias yog tej yam tseem ceeb heev uas koj yuav tsum tau ua tib zoo nyeem tsab ntawv pub visa rau koj tuaj kawm ntawm teb chaws Australia uas nom tswv Australia xa rau koj thiab qhia txog tias daim visa ntawd pub koj ua tau dab tsi xwb.

Nws thiaj hais tias lub tuam chav lis laj fai tswj cov kev tsiv teb tsaws chaw kuj yuav tsis pub cov student visa no rau koj siv thiab yog koj yuam tej lus zoj khi (Conditions) uas tau teev tseg.

Vim tej neeg yeej tsis nco faj txog rau thaum uas nom tswv twb tsis pub lawv siv daim visa no lawm xwb ces mam li paub xwb.

graduate students, campus, Australia
Tej tub kawm uas kawm tiav hnav khaub ncaws, ntoo koom mom thiab zoo siab hlo sib qawg ua kev zoo siab sab nraum zoov ntawm Australia ib lub tsev kawm qib siab tom qab lawv kawm tiav lawm -Getty Images.

Lub caij thaum koj kawm tiav

Tej zaum cov Student visas kuj yuav tag ua ntej koj kawm tiav thiab los kuj tau. Yog tias muaj tej xwm txheej no tshwm sim li no tiag, ces tej zaum koj muaj cai thov tau cov Visitor Visa (Subclass 600) siv thiab.

Thiab yog koj xav nyob kom ntev zog thaum koj kawm tiav lawm, ces koj muaj peev xwm thov tau cov Temporary Graduate visa (Subclass 485) los yog Skilled Recognised Graduate visa (subclass 476) siv tau.

Cov Temporary Graduate visa (Subclass 485) ces yeej muaj 2 hom – uas yog yuav tau rub sij hawm kom sau tau home work kom koj thiaj kawm tau tiav los yog kom koj thiaj ua tau hauj lwm tom qab kawm tiav lawm.

Cov The Graduate Work Stream Visa yuav tso cai rau tej tub kawm ua tau hauj lwm thiab kawm ntawv tau txog li 1 xyoos 6 hli hauv teb chaws Australia.

Hos cov Post-Study Work Visa ces yuav tso cai rau tej neeg ua tau hauj lwm hauv teb chaws Australia ib nyuag ntev zog feem ntau mas yog lub sij hawm li 2 xyoo txog 4 xyoos.

Hos cov The skilled Recognised Graduate visa (subclass 476) ces yog cov visa tsim tsi ntsees rau cov tub kawm uas kawm tiav engineer degree los yog siab tshaj ntawd ntawm ib lub teej kawm twg rau lub sij hawm 2 xyoos dhau los thov siv.

Yog koj xav tau xov xwm txog tub kawm pej kum haiv tej visa no kom ntxaws tshaj no ntxiv ces mus txheeb xyuas tau ntawm Department of Immigration and Border Protection los yog CRICOS lub vas sab tau.


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Source SBS Settlement guide
This story is also available in other languages.