Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xav tau zej zog cov kev tawm tswv yim pab SBS kho nws lub xov tooj cua thiab tej xov xwm ua lus

SBS has embarked on a review of its multilingual services as the broadcaster looks towards the celebration of its 50th birthday. Source: SBS

SBS tau pib txheeb xyuas nws tej xov xwm ua ntau hom lus rau lub caij lub chaw nthuav xov xwm no npaj yuav ua kev zoo siab uas tau teeb tsa txwm 50 xyoo. Yog li thiaj yuav siv cov xov xwm tau los ntawm cov kev txheeb pej xeem xyoo no los ua cov txiav txim tias yuav tshaj xov xwm dab tsi rau nws cov program xov xwm rau lub sij hawm 5 xyoos ntxiv no.

  • Cov Language Services Review  yog ib cov txheej txheem uas yeej txheeb txhua txhua 5 lub xyoos twg ib zaug tib yam li cov kev txheeb pej xeem ntawm haiv neeg no thiab.
  • Siv 6 lub lim tiam los sab laj nrog zej tsoom pib txij hnub tim 5.10.2021 mus txog hnub tim 12.11.2021.
  • Thaum npaj cov Language Services Review tiav lawm ces mam coj los qhia rau sawv daws paub rau lub 10 hlis ntuj xyoo 2022 thiab yog muaj cov kev pauv hloov dab tsi tshiab ces yuav pib lis tej hauj lwm ntawd txij lub 11 hlis ntuj xyoo 2022 mus lawm.

Thaum SBS tau pib rau rau xyoo 1975, ces lub chaw nthuav xov xwm ua ntau hom lus no tsuas tshaj xov xwm ua 8 hom lus xwb .

Yog li David Hua uas yog SBS tus coj tswj cov xov xwm kaw ua suab thiab ua ntawv thiaj hais tias txawm tshaj tej lus ntawd xwb los yeej ua rau tej neeg ua kev zoo siab tib lub caij ntawd rau tom tej kev thiab.

"Thaum tau muaj ib tug neeg Turkish tshav tsheb thauj khoom tau hnov xov tooj cua SBS thiab hnov nws cov lus ua thawj zaug ntawm Australia tej chaw nthuav xov xwm lawm ces, nws tau nqes tsheb thooj khoom thiab cia li mus seev cev ntawm txoj kev sib tshuam 4 ceg yam zoo siab heev li."

Txuas ntxiv los txog tam sim no ces twb tau 46 xyoo lawm, thiab yeej muaj tej xov xwm tshaj ua cov hom lus ntau tshaj 60 hom thoob ntau cov chaw tshaj xov xwm lawm.

Mloog tau zaj xov xwm no ua suab tau ntawm no: 

Yog ib cov kev tshaj xov xwm raws li ntau tsav neeg coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhuas thiab hais ntau hom lus ntawm Australia xav tau

Thiab nws lub hom phiaj tseem ceeb ces tseem yog: tsim cov service raws li tej neeg coj ntseeg ntau yam kev cai thiab hais ntau hom lus xav tau.

David Hua hais tias "SBS yeej muaj ib lub peev xwm txawv lwm tus uas tshaj tau xov xwm ua ntau hom lus mus txog thiab sib cuag tau nrog tej neeg zejzog sib txawv los ntawm cov kev sib ntsib sib cuag mus los."

Cung Khukzawn is a producer with SBS Haka Chin.
Cung Khukzawn, a producer with SBS Haka Chin, in an SBS Melbourne studio.
SBS/Gareth Boreham

"Tau 45 xyoos lawm lawm uas peb yeej tau hloov kho tej laj lim tswv yim zoo thiab tej xov xwm tsim nuj uas peb tsim rau tej zejzog, hnub no los peb yeej tseem tshaj xov xwm ua cov lus ntau tshaj 60 hom rau ntau cov chaw tsis hais xov tooj cua, hauv online, podcasts, thiab ntawm app tib si."

SBS thiaj tau los txheeb xyuas nws cov kev nthuav tej xov xwm ua ntau hom lus no txhua txhua 5 xyoos twg ib zaug kom thiaj li muaj peev xwm tshaj tau tej xov xwm no zoo tshaj plaws rau tib lub caij uas los txheeb haiv neeg no cov pej xeem thiab, kom SBS cov kev tshaj xov xwm hauv xov tooj cua no thiaj muaj peev xwm tshaj tau tej xov xwm ntawm Australia uas muaj kev pauv hloov sai heev thiab muaj neeg coob ntxiv tuaj.

Thiab mam li coj tej xov xwm txheeb pej xeem xyoo no coj los qhia rau sawv daws paub rau lub 6 hlis ntuj xyoo tom ntej no.

David Hua hais tias yuav pab kom SBS muaj peev xwm paub tias yuav tsim cov program tshaj xov xwm ua yam lus dab tsi rau lub caij tej zejzog muaj cov kev pauv hloov lawm.

Nws hais tias "SBS yuav tsum tau hloov raws cov kev pauv hloov thiab tsim tej xov xwm uas tej zej zog uas peb tsaj xov xwm rau lawv mloog xav tau tshaj plaws."

Yog li thiab yuav muaj cov kev los txheeb xyuas SBS tej xov xwm ua suab thiab ua lus li tej xov tooj cua, SBS On Demand, podcasting thiab lwm cov digital platforms nrog.

Cov kev txheeb no yuav pab kom SBS muaj peev xwm kho tau SBS txuas ntxiv rau lub caij yuav txog 50 xyoo no - raws li David Hua hais.

SBS ntxiv 7 hom lus tshiab rau xyoo 2018

Hakha Chin - uas yog ib hom lus siv rau sab hnub poob ntawm teb chaws Phabmab lub xeev Chin - yog ib hom lus ntawm 7 hom uas raug coj los ntxiv tshiab rau xyoo 2018, tom qab tau los txheeb SBS cov program xov tooj cua, nrog rau cov lus Mongolian, Kirundi, Tibetan, Karen thiab lus Telugu.

Cung Khukzawn uas yog ib tug neeg tshaj xov xwm rau SBS Haka Chin hais tab tom hais lus ntawm lub chaw tshaj xov tooj cua ntawm Melbourne hais tias SBS yog ib qho chaw uas nws tej neeg zej zog mloog xovxwm xwb. 

Nws hais tias "Yog tej yam tsis txaus ntseeg kiag li tias muaj lub cib fim zoo heev kom muaj peev xwm tshaj tau xov xwm ua peb hom lus nrog SBS."

"Peb tej niam txiv feem ces yeej hais tsis tau thiab tsis nkag siab lus Aaskiv li. Ces tej xov xwm no thiaj pab kom lawv paub tias tab tom muaj dab tsi tshwm sim ntawm teb chaws Australia."

Tej zejzog tshiab thiab muaj neeg coob zuj zus tuaj

Raws li Mohammad Al-Khafaji uas yog tus coj lub koom haum sawv cev rau cov neeg zejzog pawg tsawg (Federation of Ethnic Communities' Councils of Australia - FECCA), ces yog tej yam tseem ceeb uas cov kev txheeb no yuav tau los xyuas kom tsim tau cov program xov xwm tshiab rau tej neeg zej zog tshiab uas muaj neeg coob tuaj ntxiv tab sis yog cov neeg zejzog tsawg ntawd thiab.

Nws hais tias "SBS yog ib lub chaw nthuav xov xwm tseem ceeb rau tej neeg nyuam qhuav tuaj tshiab rau teb chaws Australia no li tej neeg zej zog thoj nam ntawd, los sis hais tsi ntsees rau tej neeg zejzog tshiab uas muaj coob tuaj ntxiv ntawd."

SBS Arabic24 is just one of the language services produced by SBS (SBS)
SBS Arabic24 is just one of the language services produced by SBS.
SBS

"Yog, peb tsuas xav pom kom muaj ntau hom lus ntxiv xwb thiab tsis txhob tshem lwm hom lus tawm, thiab Australia yeej muaj tej neeg coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhuas ntau tuaj ntxiv xwb ces peb thiaj cia siab tias tsoom fwv yuav tshwm nyiaj los pab SBS tsim tej program ua ntau hom lus ntxiv."

David Hua los kuj tau qhia txog SBS lub luag hauj lwm tseem ceeb uas tau los tshaj tej xov xwm ua ntau hom lus rau lub caij tseem muaj kab mob COVID-19 kis thoob ntuj no tias, yog ib qho chaw qhia txog tej xov xwm tseem ceeb, thiab qhia txog tej xov xwm noj qab haus huv rau tej zej zog ua lawv hom lus uas lawv xav tau.

David Hua hais tias - Tau ntev tshaj 45 xyoos lawm uas, peb yeej muaj kev hloov kho ua ntuv zus rau tej laj lim tswv yim zoo thiab tsim tau tej xov xwm tsim nuj rau tej zejzog'

Nws hais ntxiv tias “Cov kev los txheeb thiab kho peb tej xov xwm ua lus tas mus li muaj peev xwm pab kom SBS tsim tau tej xov xwm zoo tshaj plaws rau tej neeg zejzog uas coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhuas thiab hais ntau hom coob tshaj plaws. Thiab tsis tas li no los tsim cov program xov xwm rau tej zej zog tshiab thiab muaj coob zuj zus tuaj uas xav tau tej xov xwm no heev thiab."

SBS Radiothon supports UNICEF Australia’s India COVID-19 relief fund
SBS Gujarati Executive Producer Nital Desai with UNICEF Australia Director of International Programs Felicity Butler-Wever in the Sydney studio.
Yutong Ding

Yog li thiaj tau siv sij hawm 6 lim tim los pib sab laj nrog zej tsoom txij hnub tim 5 October mus thiab mam li los xaus tau hauj lwm no rau hnub tim 12 lub 11 hlis ntuj xyoo 2021 no.

Tab nrho txhua cov kev tawm tswv yim wyeej yuav raug txheeb xyuas kom thiaj pab tsim tau cov ntsiab cai xaiv cov program xov xwm ua zaum kawg, thiab yuav ua tej hauj lwm no kom tiav rau lub 5 hlis ntuj xyoo 2022, thiab yuav los pib lis cov program tshaj xov xwm ua lus no ua ntej yuav xaus rau xyoo 2022.

Yog koj xav mus saib tej ntsiab cai uas yuav siv coj los xaiv thiab tsim ib co program xov xwm twg thiab xav koom tawm tswv yim ces mus xyuas tau ntawm sbs.com.au/consultation.  

This story is also available in other languages.