Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab qhia txog kab mob COVID-19: Cov kev yog ib tug neeg tsiv teb tsaws chaw yuav ua rau koj raug kev pheej hmoo tas sim neej los ntawm tus kab mob COVID-19 ntawm Australia

People wear face masks in Circular Quay in Sydney, Australia. Source: Getty Images AsiaPac

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob COVID-19 ntawm Australia hnub hnub tim 18.02.2022

Cov ntsiab lus

 • Tau muaj ib cov xov xwm qhia tias cov neeg yug ntawm Middle East yog cov muaj cov kab theem tas sim neej txog 10 npaug thaum kis tau tus kab mob COVID-19 yog piv rau tej neeg yug ntawm Australia.
 • Tom qab tau txwv tau 2 lub xyoos tsis pub ntoj ncig hauv teb chaws no lawm, ces Australia yuav rov qab qhib ciam teb rau tej neeg txawv teb chaws ntoj ncig pib txij li limtiam tom ntej no mus (21.02.2022), tab sis Suav tuam tshoj uas yog Australi cov lagluam ntoj ncig zoo tshaj plaws yuav tseem tsis tau muaj peev xwm koom.
 • Australia tau muaj 38 tus neeg tshiab tas sim neej los ntawm kab mob COVID-19 lawm thiab.
 • Ntawm New South Wales (NSW) ces kuj tau rov qab tso cai rau tej neeg ua tau cov kev nqua yas suab thiab seev ceev thoob plaws rau txhua qhov chaw lawm, ua ke no los kuj tsis siv tej cai tswj kom 1 tug neeg twg yuav tsum nyog nrug ntawm lwm tus li 2 metres thaum nyob sab hauv ib qho chaw twg ntxiv lawm. Thiab tam sim no tsuas tau scan QR code thaum yus mus koom tej nightclubs los yog koom tej koom txoos paj nruag uas muaj neeg coob tshaj 1,000 tus lawm xwb.
 • Kuj yuav tsis hais kom siv ntaub npog qhov ncauj rau tej chaw feem ntau txij hnub zwj Kuab (Friday) tom ntej no mus ntawm NSW lawm. 
 • Ntawm Victoria ces pib txij li sij hawm 6 pm hnub zwj Kuab (Friday) no mus ces yuav tsis txwv tias pub neeg coob npaum li cas mus koom tau tej chaw noj haus, tos txais qhua thiab chaw ua kev lom zem lawm, tab sis yeej tseem kom tej neeg scan cov QR code thaum mus yuav khoom hauv tej khw muag khoom me, tej teej kawm thiab tej chaw ua hauj lwm.
 • Tseem yuav hais kom tej neeg yuav tau scan QR code thaum lawv mus siv tej pubs, bars, khw noj mov thiab tej chaw ua kev lom zem kom tsuas pub tej neeg uas mus siv tej chaw no tsuas yog cov neeg tau hno ob koob tshuaj vaccine ntawm xeev Victoria no xwb.
 • Nyob ntawm ACT ces, pib txij li sij hawm 6p hnub Friday mus ces yuav tsis txwv tag nrho txhua cov lagluam tias pub neeg mus siv coob npaum li cas lawm, thiab tib lub caij no los kuj tso cai rau tej neeg muaj peev xwm seev cev tau lawm thiab.
 • ACT tau tso tseg tsis siv cov kev txwv tsis pub tej neeg haus dej caw los yog noj mov sawv ntsug lawm, thiab tsoom fwv kuj tau qhia tias kom tej chaw ua hauj lwm uas muaj peev xwm cia tej neeg ua hauj lwm cia tej neeg ua hauj lwm rov qab mus ua hauj lwm yog tias muaj peev xwm ua tau tiag.
 • Ntawm WA ces kuj tau muab lub sij hawm mus xyuas neeg mob ntawm tsev kho mob txo los ua 2 teev rau ib hnub twg rau tag nrho txhua lub tsev kho mob zej tsoom ntawm Perth coj los daws cov teeb meem uas tseem muaj neeg kis tau kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv.
 • Tus coj tswj zej tsoom cov kev noj qab haus huv xeev South Australia hais tias tseem txwv tsis pub tej neeg seev cev ntawm zej tsoom txhua thaj chaw tam sim no txawm tias lwm lub xeev yuav tau tshem cov kev txwv sib xws rau ntau hnub tsis ntev los no.

COVID-19 Australian Stats

 • Tau muaj xov xwm qhia tias New South Wales muaj 1,381 tus neeg mob tshiab kho ntawm tsev kho mob thiab uaj tej neeg no txog 92 tug kho hauv chav ICU. Muaj 15 tus neeg tas sim neej thiab muaj 9,243 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19.
 • Ntawm xeev Victoria ces muaj 451 tus neeg tseem kho ntawm tsev kho mob, muaj 64 tus neeg yog cov kho hauv chav ICU thiab muaj 16 tus neeg mob ces tau tso twj ua pa pab. Kuj muaj 14 tug neeg tas sim neej thiab muaj tej neeg tshiab txog 6,935 leej kis tau kab mob.
 • Ntawm Queensland ces muaj 5,795 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj 9 tus neeg tas sim neej. Muaj 408 tus neeg uas kis tau kab mob COVID-19 tseem kho  ntawm tsev kho mob, thiab muaj 9 tus eneg tas sim neej, tsis tas li ntawd tseem muaj 34 tus neeg pw ntawm chav ICU.
 • Tasmania ces tsis muaj neeg tas sim neej tab sis muaj 623 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19. Muaj 11 tug neeg kis tau kab mob COVID-19 tseem kho ntawm tsev kho mob thiab muaj 2 tug neeg pw hauv chav ICU.
 • ACT ces tam sim no muaj 45 tus neeg kis tau kab mob COVID-19 tseem kho ntawm tsev kho mob, muaj 2 tug neeg mob ces pw hauv chav ICU. Kuj tsis muaj neeg tas sim neej rau lub caij muaj xov xwm qhia tias muaj 561 tus neeg tshiab kis tau kab mob.
 • Ntawm South Australia ces muaj 1,479 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 tab sis tsis muaj neeg tas sim neej. Muaj 177 tus neeg uas kis tau tus mob COVID-19 tseem kho ntawm lub xeev no tej tsev kho mob, thiab muaj 13 tus neeg mob no tseem pw hauv chav ICU.

Yog xav paub txog tej tswv yim muaj coj los siv twj kab mob COVID-19 uas tseem sib kis thoob ntuj no ua koj hom lus ces txheeb tau ntawm no.


Cov xeev uas muaj ntaub ntawv teev zwm cov kev sim Rapid Antigen Test (RAT):

Tej xeev cov kev cais thiab cov kev txwv kab mob COVID-19:

Txheeb tau ntawm no seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm koj lub xeev.

Kev ntoj ncig

Txheeb tau tej xov xwm qhia txog pej kum haiv tej neeg ntoj ncig thiab kab mob Covid-19 nrog rau tej xov xwm qhia txog cov kev ntoj ncig ua ntau hom lus tau ntawm no.

Kev pab cuam nyiaj txiaj

Yeej muaj cov kev pauv hloov rau cov nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment lawm thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80 feem puas lawm: Thov tau kev pab cuam ua ntau hom lus rau lub caij muaj kab mob Covid-19 ntawm lub koom haum Services Australia
Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 

This story is also available in other languages.