Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab qhia txog kab mob COVID-19: NSW yuav nplua tej neeg tsis cais hnyav ntxiv rau lub caij tej zaum muaj 6 tus neeg kis tau kab mob Omicron

People arriving at Sydney International Airport in Sydney. Source: AAP

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 01.12.2021.

New South Wales tau muaj 6 tus neeg uas kis tau tus kab mob COVID-19 tshiab hu ua Omicron no lawm, tau muaj ib tug txiv neej ntawm nroog Sydney hnoob nyoog 40 tawm xyoo  uas tau caij tib fij dav hlau los txog hnub Thursday dhau los yog ib tug ntawm cov neeg kis tus kab mob no.

Paul Kelly uas yog tus coj tswj kev oj qab haus huv hais tias ntshe yuav siv sij hawm txog li ntawm 2 limtiam ua ntej thiaj yuav tau xov xwm txaus los qhia tias seb tus kab mob Omicron no ho yuav tsim tau teeb meem dab tsi.

Yog li ntawd tag nrho txhua tus neeg ntoj ncig pej kum haiv uas tuaj rau xeev New South Wales thiab Victoria yuav tsum tau cais lawv tus kheej 3 hnub thiab yuav tsum tau mus sim kab mob COVID-19. Thiab yuav tsum tau rov qab mus sim kab mob COVID-19 zaum 2 ntxiv rau hnub 6 ntawm NSW thiab hnub 5 txog hnub 7 ntawm Victoria txawm tias tau cais lawm.

Tag nrho txhuas tus neeg ntoj ncig ntawm cov teb chaws Southern African los yog 9 lub teb chaws Africa uas tau mus rau xeev Victoria yuav tsum tau cais 14 hnub.

NSW los kuj tau nce nws cov kev nplua tej neeg ntiag tug uas tsis cais los yog tsis sim seb puas muaj kab mob COVID-19 ntawm $1,000 mus ua $5,000 lawm. Thiab yuav nplua tej tuam txhab lagluam tsis xyuas tej hauj lwm no 2 npaug ua $10,000 lawm thiab.

COVID-19 Statistics:

Victoria tau muaj 1,179 tus neeg kis kab mob thiab muaj 6 tus neeg tas sim neej, NSW ces muaj 251 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiab Queensland tsis muaj neeg kis kab mob dab tsi.


Tej xeev cov kev cais thiab tej kev txwv

Txheeb ntawm no seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm lub xeev koj nyob.

Kev ntoj ncig

Xov xwm qhia txog pej kum haiv cov neeg ntoj ncig thiab kab mob COVID-19 nrog rau tej xov xwm ntoj ncig ua koj hom lus.

Nyiaj pab cuam

Yuav muaj cov kev pauv hloov rau tej nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80% lawm. Nrhiav tau kev pab cuam ua koj hom lus ntawm lub koom haum Services Australia ua koj hom lus tau ntawm no.
Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 

This story is also available in other languages.