Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab qhia txog kab mob COVID-19: Rov qab muab xeev Victoria kaw dua lawm thiab

Newcastle residents are tested at a drive through collection centre in Adamstown, Newcastle, Thursday, August 5, 2021. Source: AAP Image/Darren Pateman

Ntawm nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 5.8.2021.

  • Rov qab muab Victoria kaw uas zum 6 pib txij 8 teev hmo Thursday tim 5.8.2021 no mus lawm.
  • Muab cheeb tsam Hunter Valley kaw pib txij sij hawm 5 teev tsaus ntuj mus lawm.
  • Txuas tus neeg tshiab uas kis tau kab mob yeej muaj kev sib cuam tshuam nrog tej xub kis ua ntej lawm.
  • Victoria kuj muaj neeg kis tau kab mob uas tseem tsis tau paub tias kis tau lis cas thiab kuj muaj ib cov neeg tshiab kis tau kab mob lawm.
  • Thawj pwm tsav qhia meej tias yuav pab cov tshuaj Pfizer COVID-19 vaccine kom ntau ntxiv rau xeev NSW.

Victoria

Daniel Andrews uas yog hau xeev Victoria tau qhia meej tias tau rov qab muab lub xeev no kaw 7 hnub dua lawm thiab yuav pib txwv tej neeg sawv daws txij sij hawm 8 teev tsaus ntuj hnub tim 5.8.2021 no mus lawm.

Xeev Victoria muaj cov neeg tshiab txog li 8 tus kis tau kab mob coronavirus ces thiaj rov qab ua rau rov qab muab lub xeev no kaw ua zaum 6 rau lub sij hawm tsawg dua li 2 limtiam txij li nws tau tshem cov kev txwv zaum dhau los.

New South Wales 

NSW tau muaj cov neeg tshiab txog 262 tus kis tau kab mob coronavirus thiab muaj 5 tug neeg tas sim neej ntxiv. 4 tug uas tas sim neej ntawd ces yog cov neeg tsis tau hno tshuaj vaccine li, hos tus neeg 5 ntawd ces yog tus tau hno ib koob tshuaj AstraZeneca COVID-19 vaccine lawm.

Tau muaj ib cov kev txwv tshiab rau tej zos li  Newcastle, Lake Macquarie, Maitland, Port Stephens, Singleton, Dungog, Muswellbrook thiab Cessnock txij sij hawm 5 teev tsaus ntuj hnub no mus txog ntua sij hawm 12.01 sawv ntxov hnub tim 13.8.2021.

Dr Kerry Chant uas yog tus coj tswj kev noj qab haus huv xeev thiaj nqua hu kom tej neeg ntawm lub zos Armidale thiab Dubbo mus sim seb puas kis kab mob coronavirus vim pom tau tias muaj tej kab mob virus xyaw nrog tej dej tsis huv ntawm cov zos no ntau tuaj ntxiv lawm.

Nom tswv xeev NSW thiaj tau thov kom sawv daws mus hno tshuaj vaccine. Txheeb tau tej chaw hno tshuaj accine ntawm nod.

Queensland 

Queensland kuj muaj 16 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus ntawm nws lub xeev, thiab tag nrho tej neeg uas kis tau kab mob no yeej cuam tshuam nrog tej xub kis ua ntej no lawm.

Steven Miles uas yog tus lwm hau xeev hais tias 12 tug neeg uas kis tau kab mob ntawm nroog Brisbane yeej raug cais txwm rau lub caij lawv muaj peev xwm kis tau kab mob rau lwm tus lawm. Ces thiaj ua rau lub xeev no muaj neeg kis tau kab mob coronavirus tam sim no txog 79 tug,thiab ua rau tsis paub tias xyov puas yuav xaus cov kev txwv uas yuav tag rau hnub tim 8.8.2021 li cas.

Txheeb tau tej xov xwm txog kab mob COVID-19 vaccine ua koj hom lus tau ntawd nod.

24 teev (1 hnub dhau los) thoob teb chaws Australia
  • Victoria muaj 6 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus ntawm nws lub xeev, uas muaj ib tug yog tus lees kais qhia ntawd ntawm nroog Melbourne uas tej zaum tau mus ncig hauv tej zejzog rau lub caij nws muaj peev xwm kis tau kab mob rau lwm tus thiab. Yog li nom tswv thiaj tseem ntsuam xyuas tus lees kais poj niam no lawm.
  • Thawj pwm tsav Scott Morrison qhia meej tias yuav pab tshuaj Pfizer COVID-19 vaccine 180,000 koob rau xeev NSW siv rau limtiam tim 16.8.2021 no hos xeev Queensland yuav tau tib co tshuaj no tshaj 112,000 koob.

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.


 


Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory