Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab qhia txog kab mob COVID-19: Victoria muaj neeg hno 2 koob tshuaj vaccine txog 90% rau lub caij Queensland rov qab txheeb xyuas nws cov kev tso cai mus ncig tau nrog lwm lub xeev

Premier Daniel Andrews said Victoria is 'one of the safest places anywhere in the world' after the state surpassed 90 per cent double vaccination target. Source: Getty Images

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 25.11.2021.

  • Queensland tus hau xeev Annastacia Palaszczuk hais tias nws tseem tab tom txheeb xyuas tias seb puas yuav qhib ciam teb rau tej neeg mus ncig tau nrog xeev NSW tom qab tau muaj neeg kis kab mob ntawm Byron Bay.
  • Northern Territory tus hau xeev Michael Gunner hais tias tseem muaj tej xov xwm cuav txawv teb chaws coj los qhia rau nws lub xeev thiab tau thov kom tej neeg ua raws li tej coj keeb cag neeg hais.
  • Victorian tus hau xeev Daniel Andrews tau nqua hu kom tej neeg ua tib zoo xyuas tej neeg muag khoom thiab pab cuam lwm tus kom yuav tsum tau ua raws li tej cai tswj kawb mob COVID-19 tom qab lub xeev no muaj neeg hno tshuaj vaccine 2 koob txog 90% raws tej hom phiaj lawm.
  • Tej neeg ntoj ncig ntawm lub zos Katherine uas mus rau xeev South Australia ces tam sim no raug teev tias yog cov neeg yuav kis tau kab mob rau lwm tus ces thiaj yuav tsum tau cais lawv tus kheej 7 hnub lawm.
  • Cov neeg uas thov tau cov Temporary Graduate (subclass 485) visa uas tsis muaj peev xwm tuaj rau Australia vim muab ciam teb kaw tsis pub pej kum haiv tuaj ntawd muaj cai thov tau cov replacement visa siv.

COVID-19 STATS: 

  • Victoria tau muaj1,254 tus neeg kis kab mob thiab muaj 5 tug neeg tas sim neej.
  • NSW tau muaj 276 tus neeg tshiab kis kab mob ntawm nws tej zej zog.
  • ACT tau muaj 8 tus neeg kis kab mob hos NT ces muaj 1 tug neeg tshiab kis tau kab mob.

Tej xeev cov kev cais thiab tej kev txwv

Txheeb ntawm no seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm lub xeev koj nyob.

Kev ntoj ncig

Xov xwm qhia txog pej kum haiv cov neeg ntoj ncig thiab kab mob COVID-19 nrog rau tej xov xwm ntoj ncig ua koj hom lus.

Nyiaj pab cuam

Yuav muaj cov kev pauv hloov rau tej nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80% lawm. Nrhiav tau kev pab cuam ua koj hom lus ntawm lub koom haum Services Australia ua koj hom lus tau ntawm no.
Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 

This story is also available in other languages.