Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog COVID-19: NSW muaj neeg kis coob thiab SA yuav xaus cov kev kaw nroog

Protesters march along Broadway during the World Wide Rally For Freedom anti-lockdown rally at Hyde Park in Sydney, Saturday, July 24, 2021. Source: AAP Image/Mick Tsikas

Nod yog cov xov xwm tshiab qhia txog kab mob coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 24.07.2021.

  • NSW muaj neeg kis kab mob coob ntxiv tuaj.
  • Tej neeg tawm tsam tsis pom zoo muab nroog Sydney kaw mus tawm tsam ntawm Sydney thiab Melbourne.
  • Victoria tau muab tag nrho xeev NSW teev tias yog thaj chaw phoj sij heev uas muaj neeg kis kab mob COVID-19.
  • South Australia npaj yuav los xaus cov kev kaw nws lub xeev uas raug kaw tau 1 limtiam no lawm.  

New South Wales  

NSW tau muaj 163 tus neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws lub xeev, thiab yog cov zauv kis kab mob rau ib hnub twg coob tshaj plaws txij li tau muaj tus kab mob Delta variant pib sib kis txij lub 6 hli ntuj los no. Tub ceev xwm NSW tau nplua 246 tus neeg uas tsis ua raws li nom tswv tswj zej tsoom cov kev noj qab haus huv cov kev taw qhia. Thiab tau muaj tej neeg tas sim neej 6 leej los ntawm tus kab mob Delta uas tseem sib kis tam sim no lawm.
 
Tam sim no thiaj tau muaj kev txwv nruj tuaj ntxiv rau 2 thaj chaw tshiab ntawm Western Sydney lub zos Cumberland thiab Blacktown. Thiab tsuas tso cai rau tej neeg muaj cai ua tau hauj lwm tawm tau ntawm tej zos no mus ua hauj lwm xwb.

Txheeb cov list uas qhia txog tej chaw muaj neeg kis kab mob tau ntawm no.

Victoria 

Victoria muaj 12 tug neeg tshiab kis tau kab mobntawm lub xeev no, muaj 2 tug yog cov tau mus ncig hauv tej zejzog rau lub caij muaj peev xwm kis tau kab mob rau lwm tus.

Dr Brett Sutton uas yog tus coj tswj kev noj qab haus huv xeev tau muab tag nrho lub xeev NSW teev tias ''yog thaj chaw phom sij kis kab mob'' rau thaum lig hnub zwj Kuab (Friday) txij ib tag hmo mus lawm.

Txheeb tau tej chaws muaj neeg kis kab mob tau ntawm daim list los yog daim map (Luaj chib lig). Tej kev kaw xeev tseem raug muab rub sij hawm txuas ntxiv mus txog ib tag hmo hnub Tuesday (zwj Quag) zwj thaj tim 27.07.2021 no.

1 hnub dhau los thoob plaws teb chaws Australia 
  • SA tus hau xeev Steven Marshall hais tias nws lub xeev tswj tau tej xwm txheej kab mob sib kis zoo thiab yuav xaus cov kev kaw xeev rau hnub Tuesday thiab yuav rov qab qhib tej teej kawm rau hnub Wednesday.
  • Thawj pwm tsav Scott Morrison tsis kam pab tshuaj Pfizer COVID-19 vaccine kom ntau ntxiv kiag tam sim no rau xeev New South Wales.
  • Ntau txheeb tus neeg tawm tsam tsis pom zoo nrog nom tswv cov kev muab nroog kaw tau yuam cov kev txwv kab mob COVID-19 thiab tau mus sib sau ua ke ntawm Sydney thiab Melbourne.

COVID-19 MYTH:

Tej hluas uas noj qab nyob zoo tsis kis tus mob COVID-19. Tsuas tsim teeb meem thiab tua tej laus los yog cov neeg muaj mob xwb.

COVID-19 FACT:

Tus kab mob virus no yeej tsim teeb meem rau tej laus thiab tej neeg muaj ib cov mob los ntev thiab yuav ua rau lawv mob sab dua, tab sis kuj muaj peev xwm tsim tau teeb meem thiab tua ib txhia hluas uas noj qab nyob zoo thiab.


Cov kev cais, kev ntoj ncig, tej clinics sim thiab cov nyiaj pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov los ua tus tswj cov kev cais tej neeg thiab hais kom tej neeg mus sim seb puas kis kab mob coronavirus, uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li cov xeev hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.


 


Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


 

Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

This story is also available in other languages.