Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog COVID-19: Tus coj tswj kev noj qab haus huv hasi tias Australia cov health system yeej ua tau hauj lwm zoo thiab yeej paj txhij rau tej kab mob tshiab lawm

Coronavirus - Fusion Medical Animation Source: Unsplash

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19 ntawm Australia rau hnub tim 6.4.2022.

Hnub zwj Feej (Wednesday), ces Paul Kelly uas yog tus coj tswj dej num noj qab haus huv teb chaws tau qhia rau pawg rooj saib xyuas kis xeev siab txog Australia tej tsev kho mob tias ''yeej lis tau tej hauj lwm kho mob zoo ''nrog tus kab mob COVID-19 tam sim no.

Nws tau hais tias Australia tej kev kho mob yeej yuav muaj peev xwm tswj tau tus kab mob tshiab uas yuav muaj rau yav pem suab thiab.

Professor Kelly tau hais tias Australia yuav nrog xyuas kom tiv thaiv tau kom tej neeg tsis txhob muaj tej mob nkeeg uas mob sab heev dua cov kev yuav xyuas kom tsis txhob muaj neeg sib kis rau yav tom ntej.

Brad Hazzard uas yog tus nom tswj dej num noj qab haus huv  New South Wales (NSW) kuj raug sim tau tias kis tau kab mob COVID-19. Mr Hazzard yeej tau hno tshuaj vaccine txwm thiab yeej tau npaj tias yuav ua hauj lwm virtually.

Lub xeev no kuj tau teev tias muaj neeg tshiab coob tuaj ntxiv kis tau kab mob COVID-19 tas sim neej. Hnub zwj Feej (Wednesday), ces nws kuj tau qhia tias muaj 24,151 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiab muaj 15 tug neeg tas sim neej yog piv rau hnub zej Quag (Tuesday) ces tsuas muaj neeg kis txog 19,183 tus tshiab kis tau kab mob thiab muaj 12 tug neeg tas sim neej xwb.

Victoria los kuj tseem yuav faib 16 million cov twj sim kab mob Rapid Antigen Test kits rau tej tub kawm, thiab tej neeg ua hauj lwm ntawm teej kawm thiab tej me nyuam thoob plaws rau cov education system kom tau siv rau lub sij hawm yam tsawg li 4 limtiam (1 hlis) ntawm term 2.

Hnub zwj Quag (Tuesday) ces thawj pwm tsav Scott Morrison tau nqua hu kom tej hau xeev tso kev yooj yim rau tej cai cais tej neeg uas tau nyob ze nrog tej neeg uas kis kab mob txawm tau muaj kev ceeb toom tias tej zaum tseem yuav muaj neeg kis tau kab mob coob tuaj ntxiv rau lub caij ntuj no.

Australia tej nom tswv tswj dej num noj qab haus huv los yeej soj ntiaj teb tej xwm txheej kab mob COVID-19 uas tseem sib kis no thiab tus kab mob COVID-19 tshiab hu ua 'XE' no thiab. Kuj ntseeg tias yog ib tug uas hloov ntawm tus kab mob BA.1 los, uas yog hloov ntawm tus Omicron uas xub tshwm sim ntawm thiab tus kab mob BA.2 uas paub tias yog 'stealth Omicron'.

XE raug txheeb tau thawj zaug ntawm teb chaws Aaskiv 3 hlis dhau los. Thiab tej kws teeb txheeb ntseeg tias tej zaum yuav muaj peev xwm kis tau zoo dua tus kab mob BA.2 txog li 10 feem pua, tab sis tsheem yuav tau muaj cov kev teeb txheeb txog tus kab mob no ntxiv thiab.

Xeev Northern Territory los yeej tau tso kev yooj yim rau nws qee cov tswv yim tswj kev noj qab haus huv lawm thiab. Piv txwv li, tsis hais kom tej neeg yuav tau qhia tias lawv tau hno tshuaj vaccine es thiaj pub mus rau tej bars, pubs, nightclubs, restaurants, casinos, cinemas thiab tej chaw ua yeeb yam (theatres) ntxiv lawm.

Australia tej kws paub zoo txog kab mob sib kis ntseeg tias muaj ntau yam laj thawj ua rau tej zaum ntshe tseem yuav muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tshaj thiab, xws li tej neeg tsis muaj yam ntxwv mob, thiab tej neeg uas tsis sim RAT los yog PCR test ntawd.

Ntiaj teb lub koom haum tswj dej num noj qab haus huv (World Health Organisation-WHO) tau tso tseg tsis siv cov tshuaj Covaxin, uas yog ib hom tshuaj COVID-19 vaccine lawm  tom qab txheeb tau tias 'tsis muaj peev xwm tsim tau cov tshuaj no zoo.' Ces nws thiaj tau hais kom ntau lub teb chaws uas tau siv hom tshuaj vaccine yuav tau npaj tswv yim raws li qhov tsim nyog los nrog xyuas.

Australia los yeej lees paub tej neeg uas hno hom tshuaj Covaxin (Bharat Biotech) rau lub caij ntoj ncig thiab. 


Australia tej neeg uas kis kab mob COVID-19 rau hnub tim 6.4.2022

  • New South Wales: muaj 24,151 tus neeg tshiab kis kab mob, muaj 1,444 tug neeg tseem kho ntawm tsev kho mob, muaj 51 tug neeg pw chav ICU thiab muaj 15 tus neeg tas sim neej.
  • Victoria: muaj 12,150 tus neeg tshiab kis kab mob, muaj 331 tus neeg tseem kho ntawm tsev kho mob, muaj 16 tus pw chav ICU, thiab muaj 3 tug tas sim neej.
  • Queensland: muaj 8,534 tus neeg tshiab kis tau kab mob, muaj 468 tus tseem kho hauv tsev kho mob, muaj 14 tug pw chav ICU thiab muaj 1 tug neeg tas sim neej.
  • Western Australia: muaj 8,499 tus neeg tshiab kis tau kab mob, muaj 259 tug tseem kho ntawm tsev kho mob, muaj 9 tug pw chav ICU thiab muaj 5 tug neeg tas sim neej (suav 4 tug neeg uas tau tas sim neej dhau los nrog thiab).
  • Tasmania: muaj 2,408 tus neeg tshiab kis tau kab mob, muaj 39 tug tseem kho ntawm tsev kho mob, muaj 1 tug pw chav ICU thiab muaj 1 tug neeg tas sim neej.
  • Northern Territory: muaj 513 tus neeg tshiab kis tau kab mob, muaj 20 leej tseem kho ntawm tsev kho mob, tsis muaj neeg pw chav ICU thiab tsis muaj neeg tas sim neej.


Nyeem txog tej tshuaj COVID-19 vaccines ua ntawv Hmoob


Nrhiav tau ib lub chaw sim kab mob COVID-19 ntawm:

ACT   New South Wales   Northern Territory   Queensland   

South Australia   Tasmania   Victoria   Western Australia  


Teev zwm koj cov kev sim (Rapid Antigen Test - RAT) ntawm no, yog tias koj sim tau tias kis kab mob lawm: 

ACT   New South Wales   Northern Territory   Queensland    

South Australia   Tasmania   Victoria    Western Australia


Txheeb seb pub thiab tsis pub koj ua dab tsi ntawm ib qho chaw twg ntawm teb chaws Australia.

Ua ntej koj yuav mus txawv teb chaws, ces txheeb seb yuav tau ua dab tsi thiab muaj cov kev taw qhia dab tsi.

Yog tias koj xav tau txais kev pab cuam nyiaj txiaj, ces txheeb seb ho muaj cov kev pab cuam twg pab rau koj.

Nod yog qee yam lus muaj lub ntsiab lus tob sau ua koj hom ntawv qhia rau koj txog tus kab mob COVID-19.


Nyeem tag nrho tej xov xwm txog kab mob COVID-19 ua koj hom ntawv tau ntawm SBS Coronavirus portal.  

This story is also available in other languages.
Show languages