Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Australia muaj neeg kis kab mob rau ib hnub coob tshaj plaws tom qab muaj neeg kis ntawm NSW coob tuaj ntxiv

Source: AAP Image/Bianca De Marchi

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 16.12.2021.

 • Australia muaj neeg kis kab mob coob tshaj plaws rau ib hnub twg txij li thaum tau pib muaj kab mob kis thoob ntuj los no.
 • NSW muaj neeg kis kab mob coob tshaj plaws rau ib hnub tom qab muaj tej neeg yuav laug txog li ib feem peb uas kis tau kab mob COVID-19 yog cov neeg ntawm cheeb tsam Hunter New England. 
 • NSW lub tuam chav tswj kev noj qab haus huv rov qab tau muaj ib lub pub ntawm Newcastle teev tias yog thaj chaw muaj neeg kis kab mob thiab tau muab kaw lawm.
 • NSW qhia tias lub caij muaj kab mob COVID-19 kis thoob ntuj no tau ua rau nws lub xeev tej nyiaj puag xyoo poob peev txog li $19.5 billion.
 • Yvette D'ath uas yog Queensland tus noj tswj dej num noj qab haus huv hais tias kom tej neeg zejzog tsim nyog ua raws li qhov tsim nyog rau lub caij uas tseem muaj kab mob COVID-19 kis coob ntxiv ntawm lub xeev no li yuav tau mus sim thiab mus hno tshuaj COVID-19 vaccine thiab siv ntaub npog qhov ncauj. 
 • Pat Cummins uas yog tus Captain rau Australia pab txiv neej ntau pob cricket tsis tau koom sib tw Adelaide Test tom qab nom tswv qhia tias nws yog ib tug tau nyob ze nrog tej neeg kis kab mob COVID-19.
 • New Zealand twb muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm 2 koob txog li 90 feem puas lawm.

 COVID-19 STATS:  

 • Victoria muaj 1,622 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiab muaj 9 leeg tas sim neej.
 • NSW muaj 1,742 tus neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws tej zejzog. 
 • Queensland tau muaj 22 tus neeg tshiab kis tau kab mob, ho 18 tus ntawm tej neeg no ces yog cov sib kis ntawm nws lub xeev xwb.
 • ACT ces muaj 11 tus neeg tshiab kis kab mob hos Tasmania ces muaj ib tug thiaj kis tau kab mob xwb.

Txheeb tau tej cai siv coj los tawm tsam nrog tus kab mob COVID-19 uas kis thoob ntuj ua koj hom lus tau ntawm no.


Tej xeev cov kev cais thiab cov kev txwv kab mob COVID-19:

Txheeb tau ntawm no seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm koj lub xeev.

Kev ntoj ncig

Txheeb tau tej xov xwm qhia txog pej kum haiv tej neeg ntoj ncig thiab kab mob Covid-19 nrog rau tej xov xwm qhia txog cov kev ntoj ncig ua ntau hom lus tau ntawm no.

Kev pab cuam nyiaj txiaj

Yeej muaj cov kev pauv hloov rau cov nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment lawm thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80 feem puas lawm: Thov tau kev pab cuam ua ntau hom lus rau lub caij muaj kab mob Covid-19 ntawm lub koom haum Services Australia
Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 

This story is also available in other languages.