Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Australia tau tswj ciam teb nruj rau lub caij WHO kom tej neeg tswj tus kheej kom tus txog tus kab mob Omicron

Minister for Health Greg Hunt says situation on international border restrictions can change as more health advice is received. Source: AAP

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 28.11.2021.

 • Australia tau tswj nws tej ciam teb nruj tuaj ntxiv tom qab tau muaj cov kev taw qhia ntawm tej nom tswv noj qab haus huv los tswj tus kab mob COVID-19 tshiab hu ua Omicron.
 • Tau muaj 54 ncig txawv teb chaws ntawm 9 lub teb chaws uas nom tswv txhawj xeeb ntawd raug coj mus cais 14 hnub lawm.
 • Greg Hunt uas yog tus nom tswj dej num teb chaws uas tswj cov dej num noj qab haus huv hais tias tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv yeej tau qhia txog tej xwm txheej no rau thawj pwm tsav Morrison lawm thiab tej cai siv tam sim no los yeej siv tau zoo lawm thiab.
 • Ces thiaj li tseem maj ceev nrooj los sim 2 tug neeg tau mus ncig txawv teb chaws los rau ntawm Sydney tias seb puas yog nkawv kis kab mob Omicron variant.
 • Tag nrho txhua tus neeg ntoj ncig ntawm cov teb chaws Southern African los rau NSWVictoria thiab ACT ces yuav raug yuam kom yuav tsum tau cais 14 hnub, tsis hais lawv yuav tau hno tshuaj vaccine txwm lawm los tsis tau hno li.
 • South Australia kuj tau yuam kom tag nrho txhua tus neeg ntoj ncig pej kum haiv uas tau mus ncig rau tej chaw uas muaj neeg kis tus kab mob no ntau yuav tsum tau cais lawv tus kheej 14 hnub.
 • World Health Organisation (WHO) thiaj tau nqua hu kom tej neeg tswj sawv daws tus kheej kom tus rau lub caij uas tej zaum yuav muaj tau teeb meem los ntawm tus kab mob Omicron variant no.
 • UK, Italy thiab Germany ces yeej muaj thawj co neeg kis tau tus kab mob coronavirus hom Omicron variant no lawm.

COVID-19 STATS: 

 • Victoria tau muaj 1,061 tus neeg ntawm nws lub xeev kis tau kab mob thiab muaj 4 tug neeg tas sim neej lawm.
 • NSW ces muaj 185 tus neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws tej zejzog.
 • ACT ces muaj 7 tus neeg tshiab kis tau kab mob.

Yog koj xav paub txog tej tswv yim thiab tej cai uas muaj siv tam sim no coj los tawm tsam nrog tus kab mob COVID-19 uas kis thoob ntuj no ua koj hom lus, ces txheeb tau ntawm no.


Tej xeev cov kev cais thiab tej kev txwv

Txheeb ntawm no seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm lub xeev koj nyob.

Kev ntoj ncig

Xov xwm qhia txog pej kum haiv cov neeg ntoj ncig thiab kab mob COVID-19 nrog rau tej xov xwm ntoj ncig ua koj hom lus.

Nyiaj pab cuam

Yuav muaj cov kev pauv hloov rau tej nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80% lawm. Nrhiav tau kev pab cuam ua koj hom lus ntawm lub koom haum Services Australia ua koj hom lus tau ntawm no.
Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 

This story is also available in other languages.