Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Australia tseem xav tias seb puas yuav hno cov tshuaj Pfizer booster dose rau tej tub hluas ntxhais hluas nyuam qhuav nto nkauj nto raug

Ib tug nurse tab tom hno tshuaj vaccine rau ib tug ntxhais hluas -CDC Source: Unsplash

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19 ntawm Australia rau hnub tim 29.03.2022.

Lub koom haum Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) tab tom txheeb xyuas ib co pov thawj txog tus tshuaj Comirnaty (Pfizer) ua ntej yuav pom zoo tso cai siv tau cov tshuaj no coj los hno txhab ua koob 3 (booster dose) hno rau tej me nyuam yaus hnoob nyoog 12 txog 15 xyoos.

ATAGI tau nqua hu kom tej niam txiv uas muaj cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos teem caij mus hno tshuaj COVID-19 vaccine koob 2.

Matt Kean uas yog NSW tus nom tswj nyiaj txiaj tau raug sim tias kis tau kab mob COVID-19 rau hnub Monday dhau los.

Daniel Andrews uas yog tus hau xeev Victoria los kuj tseem tab tom cais nws tus kheej 7 hnub thiab tom qab uas sim Rapid Antigen Test (RAT) ces paub tias nws kis tau kab mob COVID-19 lawm.  

Tej zaum Western Australia yuav hloov cov kev txwv kab mob COVID theem  'Level 2' los ua 'Level 1' txij sij hawm 12.01 am hnub Thursday tim 31 March, txawm tias tau muaj neeg tshiab txog li 2,365 tus kis tau kab mob COVID-19 txij hnub tim 7 March 2022. Lub xeev no kuj muaj neeg tshiab kis kab mob COVID-19 coob tshaj plaws rau hnub tim 24 March 2022 lawm.

Tseem kom tej neeg hnoob nyoog 8 xyoo los yog siab tshaj ntawd ( thiab cov me nyuam kawm xyoo 3 los yog siab tshaj ntawd ntawm tej teej kawm) yuav tsum tau siv ntaub npog qhov ncauj txuas ntxiv rau ntau qhov chaw tsuas tsis siv ntawm tsev ntawm lub xeev Western Australia xwb. Nyem ntawm nod mus txheeb tau xov xwm kom ntxaws ntxiv.

Professor Catherine Bennett, uas yog tus coj cov kev kawm txog kab mob sib kis ntawm tsev kawm qib siab Deakin University tau ceeb toom txog cov kev pheej tos siv cov kev sim Rapid Antigen Test no tias seb puas yuav sim tau raug thiab yog tiag. Nws hais tias vim muaj cov kev sib txawm rau cov kev sim RAT test ntawm tsev. Piv txwv li, tej zaum kuj yuav tau cov kev sim txawv yog tias tej neeg ho noj zaub mov los yog ho txhuam hniav li ntawm 30 ntiag tiv ua ntej yuav sim.


COVID-19 Australian Stats for 28 March 2022

  • New South Wales: Muaj 21,494 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19, muaj 1,283 tus neeg tseem kho ntawm tsev kho mob, thiab muaj 53 tug pw hauv chav ICU, muaj 9 tus neeg tas sim neej.
  • Victoria: Muaj 10,916 tus neeg tshiab kis tau kab mob, muaj 284 tus neeg tseem kho ntawm tsev kho mob, muaj 33 tug pw hauv chav ICU, thiab muaj 5 tug neeg tas sim neej.
  • Tasmania: Muaj 2,324 tus neeg tshiab kis tau kab mob, muaj 22 tus neeg tseem kho ntawm tsev kho mob, tsis muaj cov pw hauv chav ICU tab sis muaj 1 tug neeg tas sim neej.
  • Queensland: Muaj 7,738 tus neeg tshiab kis tau kab mob, muaj 325 tug tseem kho ntawm tsev kho mob, muaj 14 tug pw hauv chav ICU, thiab muaj 9 tus neeg tas sim neej.
  • Australian Capital Territory: Muaj 1,063 tus neeg tshiab kis kab mob, muaj 49 tus neeg tseem kho ntawm tsev kho mob, muaj 4 tug pw hauv chav ICU thiab tsis muaj neeg tas sim neej.
  • Northern Territory: Muaj 408 tus neeg tshiab kis tau kab mob, muaj 12 tug neeg tseem kho ntawm tsev kho mob, muaj 2 tug pw hauv chav ICU thiab tsis muaj neeg tas sim neej.


Nyeem txog cov tshuaj COVID-19 vaccines ua lus Hmoob


Nrhiav ib lub chaw sim kab mob COVID-19:

ACT   New South Wales   Northern Territory   Queensland   

South Australia   Tasmania   Victoria   Western Australia  


Teev zwm koj cov kev sim RAT test ntawm no, yog tias koj sim tau tias kis kab mob lawm:

ACT   New South Wales   Northern Territory   Queensland    

South Australia   Tasmania   Victoria    Western Australia


Txheeb seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm teb chaws Australia.

Ua ntej koj yuav mus txawv teb chaws, ces txheeb seb koj yuav tau ua dab tsi thaum koj ntoj ncig thiab ho muaj cov kev taw qhia li cas rau cov kev ntoj ncig

Yog koj xav tau txais kev pab cuam nyiaj txiaj, ces txheeb seb ho muaj cov xub ke twg pab tau koj.

Nod yog qee cov xov xwm qhia kom koj nkag siab txog cov sob lus txog kab mob COVID-19


Nyeem tag nrho txhua yam xov xwm txog kab mob COVID-19 ua koj hom lus tau ntawm SBS Coronavirus portal