Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Hau xeev hasi tias 'Neeg Victorians kub siab txog lawv lub luag hauj lwm' rau lub caij yuav pib tshem cov kev txwv txij hmo no mus lawm

Victorians are set to enjoy greater freedoms with restrictions easing from midnight and state approaching the 90 per cent vaccination target this weekend. Source: AAP Image/LUIS ASCUI

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 18.11.2021.

  • Txij ib tag hmo hmo no mus ces yuav tshem cov kev txwv uas tsis pub tej neeg nyob coob coob ua ke rau tej neeg uas tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob lawm. Txuav ntxiv no yog hau xeev Daniel Andrews cov lus:
  • Victoria tau muaj cov kev pauv hloov tseem ceeb rau tej cai cais cov neeg kis kab mob uas yuav tau cais lawv tus kheej ntawd ces tsuas cais 14 hnub lawm xwb, thiab tej neeg uas tau nyob ze nrog cov neeg uas kis kab mob lawm ces tsuas cais txog rau thaum uas lawv paub cov PCR test tias seb puas kis los tsis kis lawm xwb. Tab sis yog tej neeg uas tau nyob ze nrog ib tug neeg twg sib kis hauv tsev ces yuav tsum cais lawv tus kheej thiab.
  • Tsev tsoom fwv Victoria tau ncua tsis sab laj txog tsab cai pandemic powers bills lawm.
  • Nnom tswv xeev Northern Territory tseem tos cov kev sim genomic sequencing kom thiaj paub tias lub chiv keeb sib kis tus kab mob COVID-19 no ho kis qhov twg los.
  • Thawj pwm tsav Scott Morrison hais tias muaj neeg hno tshuaj vaccine tshaj 80% lawm ces txog caij lawm uas tej tsoom fwv tso kev dav thiab cia neeg Australia rov qab ua lawv lub neej li qub.

COVID-19 STATS: 

  • Victoria muaj 1,007 tus neeg kis kab mob thiab muaj 12 leeg tas sim neej.
  • NSW muaj 262 tus neeg kis kab mob thiab muaj 3 tug neeg tas sim neej.
  • ACT muaj 25 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus ntawm nws lub xeev.

Tej xeev cov kev cais thiab tej kev txwv

Txheeb ntawm no seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm lub xeev koj nyob.

Kev ntoj ncig

Xov xwm qhia txog pej kum haiv cov neeg ntoj ncig thiab kab mob COVID-19 nrog rau tej xov xwm ntoj ncig ua koj hom lus.

Nyiaj pab cuam

Yuav muaj cov kev pauv hloov rau tej nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80% lawm. Nrhiav tau kev pab cuam ua koj hom lus ntawm lub koom haum Services Australia ua koj hom lus tau ntawm no.


 Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 

This story is also available in other languages.