Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Hno 3 koob tshuaj vaccine thiaj raug lees paub tias hno tshuaj vaccine txwm

A woman is seen receiving a vaccination at a Cohealth pop-up vaccination clinic at the State Library Victoria, in Melbourne. Source: AAP

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 3.2.2022.

 • Tej me nyuam hnoob nyoog 16 - 17 xyoo ces tam sim no muaj cai mus hno tshuaj COVID-19 vaccine koob 3 (Booster shot)  rau lub caij uas twb muaj neeg tshaj 8.3 million tus ntawm Australia no tau hno lawm.
 • Greg Hunt uas yog tus nom teb chaws tswj dej num noj qab haus huv hais ces 'tej zaum ntshe ATAGI yuav hais kom tej neeg yuav tsum tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 3 koob' mas thiaj rau lees paub tias hno tshuaj vaccine txwm.
 • Anthony Albanese uas yog tus coj ntawm lwm pab nom ntawm Australia tab tom nqua hu kom Richard Colbec uas yog tus nom tswj cov dej num tu tsom kwm tej laus tawm tsis txhob ua nws txoj hauj lwm ntxiv vim nws tsis muaj peev xwm tswj tau tej dej num no rau lub caij muaj kab mob COVID-19 sib kis.
 • Lub teb chaws no tus coj tswj dej num noj qab haus huv ceeb toom tias tus kab mob Omicron tseem tsis tau yog tus kawg tab sis kuj ntseeg tias tam sim no Australia dhau lub caij uas muaj neeg kis tus mob no coob coob lawm.
 • Txawm li cas los nws kuj xav tias yuav muaj ib tug kab mob COVID-19 tshiab rov qab sib kis rau lub caij ntuj no nod rau lub caij yuav rov qab muaj ib tug kab mob khaub thuas rov qab sib kis ua thawj zaug txij li xyoo 2020 los no thiab.
 • Ntawm Western Australia ces muaj ntau pua tus tub kawm thiab ntau caum tus neeg ua hauj lwm ntawm 3 lub teej kawm raug yuam kom yuav tsum cais lawv tus kheej li 2 limtiam (14 hnub), tom qab tau ntau hnub uas tau pib rov qab mus kawm ntawv ntawm tej teej kawm. Yeej tau muaj xov xwm tshaj tawm tias lub xeev no muaj 19 tus neeg tshiab rov qab kis tau kab mob Coronavirus ntawm lub xeev no lawm.
 • New Zealand yuav pib rov qab qhib nws tej ciam teb rau hnub tim 27 lub 2 hlis ntuj no mus raws li cov tswv yim 5 theem kom nws thiaj muaj peev xwm rov qab qhib tau nws lub teb chaws rau tej neeg ntoj ncig pej kum haiv rau thaum lub 10 hlis ntuj no.

COVID-19 Stats:

 • NSW tau cej luam tias muaj 2,578 tus neeg  tshiab tau raug coj mus kho mob ntawm tej tsev kho mob, thiab muaj tej neeg mob no txog li 160 tus raug coj mus kho hauv chav kho cov neeg mob hnyav (Intensive Care Unit-ICU), muaj 38 tus neeg tas sim neej thiab muaj 12,632 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19.
 • Ntawm xeev Victoria ces muaj 752 tus neeg raug coj mus kho ntawm tsev kho mob, muaj 82 leej raug kho hauv chav ICU. Muaj 34 tus neeg tas sim neej thiab muaj 12,157 tus neeg tshiab kis tau kab mob.
 • Queensland ces muaj 749 tus neeg raug coj mus kho ntawm tsev kho mob, suav 47 tus neeg uas raug kho hauv chav ICU, 9 tus neeg tas sim neej thiab muaj 8,643 tus neeg tshiab kis tau tus mob no.
 • Ntawm xeev South Australia (SA) los kuj muaj 1,583 tus neeg tshiab kis tau tus mob no thiab muaj 226 tus neeg raug coj mus kho ntawm tsev kho mob.
 • Cov xeev li Tasmania, South Australia thiab the Northern Territory ces ib lub xeev twg each recorded 1 death.

Yog xav paub txog tej tswv yim muaj coj los siv twj kab mob COVID-19 uas tseem sib kis thoob ntuj no ua koj hom lus ces txheeb tau ntawm no.


Tej xeev cov kev cais thiab cov kev txwv kab mob COVID-19:

Txheeb tau ntawm no seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm koj lub xeev.

Kev ntoj ncig

Txheeb tau tej xov xwm qhia txog pej kum haiv tej neeg ntoj ncig thiab kab mob Covid-19 nrog rau tej xov xwm qhia txog cov kev ntoj ncig ua ntau hom lus tau ntawm no.

Kev pab cuam nyiaj txiaj

Yeej muaj cov kev pauv hloov rau cov nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment lawm thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80 feem puas lawm: Thov tau kev pab cuam ua ntau hom lus rau lub caij muaj kab mob Covid-19 ntawm lub koom haum Services Australia
Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 

This story is also available in other languages.