Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Hnub no yog ib hnub tseem ceeb vim Australia muaj neeg hno thawj koob tshuaj vaccine tshaj 90% lawm

Federal health minister Greg Hunt has said that Australia is expected to surpass 90 per cent single dose vaccination target by 1 PM today. Source: AAP Image/Mick Tsikas

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 11.11.2021.

  • Greg Hunt uas yog tus pwm tsav tswj laj fai noj qab haus huv teb chaws tau hais tias 'hnub no yog ib hnub tseem ceeb' rau Australia vim muaj neeg tau hno thawj koob tshuaj COVID-19 vaccine tshaj 90% raws tej hom phiaj lawm.
  • Lub koom haum Therapeutic Goods Administration (TGA) tau pom zoo thaum ntxov tias tso cai siv tau cvo tshuaj Moderna’s mRNA COVID-19 vaccine SPIKEVAX coj los hno rau tej me nyuam yaus hnoob nyoog 6-11 xyoo.  
  • Queensland tus haus xeev Annastacia Palaszczuk hais tias ntshe tseem yuav siv ntau cov Gold Coast yog tias tseeem muaj tej neeg kis tau kab mob Coronavirus ntxiv uas tsis paub tias kis tau qhov twg los.
  • Tau muaj 33 tug neeg ntawm xeev ACT cuam tshuam nrog cov kev ua lub koob tsheej Halloween txhaum cai ntawm Canberra.
  • Tam sim no ces muaj 80 feem pua ntawm cov neeg Tasmanians tau hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm ob koob lawm.
  • Fiji tau rov qab qhib ciam teb nrog Australia kom tej neeg muaj Fiji cov passport los yog cov neeg nyob ruaj uas tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob lawm muaj peev xwm rov qab mus tau rau Fiji yam tsis tas cais lawv tus kheej ntxiv pib txij hnub tim 01.12.2021 lawm.

COVID-19 STATS: 

  • Victoria muaj 1,313 tus neeg kis tau kab mob coronavirus thiab muaj 4 tug neeg tas sim neej.
  • NSW muaj 261 tug neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws tej zejzog thiab muaj ib tug neeg tas sim neej.
  • Queensland tau muaj 2 tug neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 uas muaj ib tug neeg tsis muaj kev cuam tshuam nrog tej neeg uas sib kis tas sim no.

Cov kev cais, kev ntoj ncig, tej clinics sim kab mob thiab cov nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov uas tus tswj cov kev cais thiab cov kev sim kab mob ntawm lawv tej xeev.

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev: 

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory

This story is also available in other languages.