Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Leej twg muaj peev xwm siv tau cov kev mus hno tshuaj vaccine tom tsev?

Victorian testing commander Jeroen Weimar speaks to the media during a press conference in Melbourne on Monday, 31 May. Source: AAP

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus rau hnub tim 25.02.2022.

  • Jeroen Weimar uas yog Victoria tus coj tswj kab mob COVID hais tias yog lawv xav siv cov kev mus hno tshuaj COVID vaccine tom tsev, ces tsim nyog lawv yuav tau hu rau tej chaw kho mob los yog tej nom tswv zej tsoom kev noj qab haus huv hauv zejzog ua ntej tso.
  • Yuav tsis hais kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj hauv tsev txoj hnub no mus thoob tej xeev raws cov ntug hiav txwv sab hnub tuaj lawm, tab sis xeev Western Australia tseem rub lub sij hawm yuam kom tej neeg yuav tsum siv ntaub npog qhov ncauj txuas ntxiv.
  • Tau muaj cov kev nqua hu kom zam tsis txhob kom tej neeg txom nyem uas raug nplua rau lub caij txwv kab mob COVID ntawd tso tseg tsis tas them lawm yog lawv tiv nuj nqes thiab tsis muaj peev xwm them.
  • Ntawm New South Wales ntawd ces txij hnub no mus ces yuav tsis yuam kom tej neeg sawv daws siv ntaub npog qhov ncauj hauv ib qho chaw sab hauv tsev twg ntxiv ntawm lub xeev no ntxiv lawm, tab sis yeej tseem kom siv thaum mus siv public transport, tsev kho mob thiab tej tsev tu tsom kwm tej laus.
  • Tseem kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thaum mus xyuas tej neeg raug txim ntawm tsev laj cuj thiab tej koom txoos paj nruag uas hauv ib qho chaw sab hauv tsev uas muaj neeg coob tshaj 1,000 tus koom.
  • Martin Foley uas yog Victoria tus nom tswj dej num noj qab haus huv hais tias tsoom fwv yuav kub siab los xyuas kom muaj neeg coob npaum li coob muaj peev xwm mus hno tau tshuaj vaccines. Nws hais tias cov program mus hno tshuaj vaccine ntawm tsev rau sawv daws yuav raug xyuas kom siv tau nthuav dav thiab yuav tsim cov chaw hno tshuaj vaccine rau ntawm tej chaw teev hawm, tej chaw sib tw thiab tej teej kawm.
  • Ntawm Victoria no ces tseem yuam kom tej tub kawm uas kawm xyoo 3 los yog siab tshaj ntawd ntawm tej teej kawm qib pib thiab tej neeg ua hauj lwm early childhood centres thiab primary schools yuav tsu siv ntaub npog qhov ncauj.
  • Mr Foley hais tias vim tej me nyuam uas kawm ntawm co tsev kawm qeb pib no tseem tsis tau hno 2 koob tshuaj vaccine.
  • Ntawm South Australia ces tso cai rau seev cev thiab nqua yas suab tau rau ntawm tej neeg ntiag tug cov koom txoos los yog tej koom txoos sib tw uas muaj chaw rau neeg zaum coob, tsis tas li no los kuj tso cai rau tej neeg sawv ntsug haus tau dej caw thiab pub tej neeg koom tau ntawm tej chaw ntawd txog 50% tau pib txij li 2 hnub so no mus.
  • Tsoom fwv Hong Kong tau siv lub fwj chim emergency power los tso cai rau tej kws kho mob thiab tej nurses ntawm Suav av loj tuaj ua tau hauj lwm ntawm lub nroog no kom thiaj pab tswj tau tus kab mob Coronavirus uas sib kis coob heev no.

COVID-19 Australian Stats

New South Wales tau qhia tias nws muaj 1,144 tus neeg mob tseem kho ntawm tsev kho mob thiab muaj 64 tus neeg pw ntawm chav ICU. Muaj 6 tus neeg tas sim neej thiab muaj 7,582 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19.

Ntawm Victoria ces muaj 301 tus neeg tseem kho ntawm tsev kho mob thiab muaj 38 leej pw hauv chav ICU nrog rau 4 uas yuav tau siv twj pab ua pa. Kuj tau muaj 11 tug neeg tas sim neej thiab muaj 6,580 tus neeg kis tau kab mob coronavirus.

Ntawm Queensland ces muaj 5,440 tus neeg tshiab kis kab mob COVID-19 thiab muaj 7 tus neeg tas sim neej.  Muaj 350 tus neeg kis tau kab mob COVID-19 tseem kho ntawm tsev kho mob, thiab muaj 30 tus neeg mob pw hauv chav ICU.

Tasmania tau muaj 1 tug neeg tas sim neej thiab muaj 851 tug neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19. Muaj 11 tug neeg raug kho ntawm tsev kho mob vim kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj 2 tug neeg mob pw hauv chav ICU.

Ntawm ACT ces muaj 41 tug neeg tseem kho ntawm tsev kho mob vim kis tau kab mob COVID-19, muaj 3 tug neeg mob ces pw hauv chav ICU. Kuj tsis muaj neeg tas sim neej tab sis muaj 773 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus. 

Nyeem cov xov xwm no txog tshuaj COVID-19 vaccines ua lus Hmoob 

Nrhiav tau ib lub chaw sim COVID-19 tau ntawm tej xeev no:

ACT   New South Wales   Northern Territory   Queensland   

South Australia   Tasmania   Victoria   Western Australia  


Teev zwm koj cov kev sim RAT tau raws li cov chaw ntawm tej xeev no yog tias koj tau sim thiab paub tias kis lawm:

ACT   New South Wales   Northern Territory   Queensland    

South Australia   Tasmania   Victoria    Western Australia


Txheeb  seb koj muaj peev xwm ua tau los yog ua tsis tau dab tsi ntawm Australia

Yog koj xav tau txais kev pab cuam nyiaj txiaj ces txheeb seb ho muaj txoj xub ke twg pab tau koj

Nod yog qee yam pab kom koj nkag siab txog nom tswv Australia tej cai tswj kab mob COVID-19 thiab hno tshuaj COVID-19 vaccine nrog rau lwm hom lu uas muaj ntsiab lus tob txog kab mob COVID-19


Nyeem tag nrho tej xov xwm txog kab mob COVID-19 uas koj hom lus tau ntawm SBS Coronavirus portal.

This story is also available in other languages.