Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Lub zos Lismore thiab Albury ntawm NSW raug muab kaw txij 6pm hnub no mus

The regional LGAs of Lismore and Albury will go into a seven-day lockdown from 6pm tonight, 16 September 2021. Source: AAP Image/Lukas Coch

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 16.09.2021.

  • Tau xaus tsis kaw NSW muaj 12 lub zos cheeb tsam lawm
  • Victoria qhia tias nws yuav tshem qee cov kev txwv lawm
  • ACT muaj cov nyiaj pab cuam COVID-19 ntuav dav tuaj ntxiv
  • Queensland muaj 1 tug neeg kis kab mob coronavirus thiab cais ntawm tsev lawm

New South Wales (NSW)

NSW muaj neeg tshiab txog 1,351 tus kis tau kab mob coronavirus thiab muaj 12 tug neeg tas sim neej, 10 tus neeg yog cov tsis tau hno tshuaj vaccine li.

Pib txij hnub no sij hawm 6 teev tsaus ntuj mus ces lus zos Lismore thiab Albury yuav raug muab kaw 7 hnub tom qab sim tau tias muaj neeg kis kab mob ntau tuaj ntxiv.

Pib txij sij hawm 1 teev tav su dua hnub no ces yuav tsis txwv cov zos li: Bega Valley, Blayney, Bogan, Cabonne, Dungog, Forbes, Muswellbrook, Narrabri, Parkes, Singleton Snowy Monaro thiab Upper Hunter Shire ntxiv lawm.

Nyem ntawm nod kom teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

Victoria

Victoria tau muaj 514 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiaj ua rau lub xeev no muaj neeg tseem kis tau tus mob coronavirus tam sim no txog 4,370 leej.

Nyob rau hnub no uas xeev Victoria muaj neeg tau hno thawj koob tshuaj COVID-19 vaccine txog 70% lawm, ces kuj tau tshem qee cov kev txwv rau Melbourne tej zos thiab cov zos cheeb tsam ntawm xeev Victoria pib txij li ib tag hmo hnub zwj Kuab (Friday) zwj thaj tim 17.09.2021 mus lawm.

Tej neeg tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob lawm yuav tau txais kev tso cai sib sau tau ua ke nrog 5 tug neeg nraum zoov, how tej neeg uas tseem tsis tau hno tshuaj los yog tau hno thawj koob tshuaj vaccine ces tsuas pub koom tau ua ke txog 2 tug neeg xwb. Ntxiv ntawd los kuj tau pub tej neeg mus tau deb ntawm lawv tsev nce ntawm 5 kilometres mus ua 10 kilometres lawm.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze koj tau ntawm no.

Australian Capital Territory (ACT)

ACT muaj 15 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus thiab muaj tej neeg no yam tsawg li 8 leej yog cov tau mus ncig hauv tej zejzog rau lub caij muaj peev xwm kis tau rau lwm tus.

Tsoom fwv teb chaws thiab tsoom fwv xeev ACT tau pom zoo kho cov kev pab cuam Business Support Grants kom nthuav dav ntxiv rau tej lagluam li pab nyiaj rau cov lagluam ntoj ncig (COVID-19 Tourism), pab nyiaj rau tej lagluam chaw pw (Acommodation Provider), tej lagluam Arts, tej lagluam tswj koom txoos (Events), tej lagluam noj haus (Hospitality Grant). Tej lagluam muaj peev xwm txheeb tau tej nyiaj pab cuam ntawm no.

Nyem ntawm nod kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine.                                                                                            

24 dhau los thoob teb chaws Australia
  • Xeev Northern Territory muaj lub hom phiaj xav hno kom tau tshuaj vaccine txwm 2 koob rau nws tej pej xeem 80% rau thaum ntxov lub 11 hlis ntuj no..
Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory