Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Muaj 42 leej tas sim neej ntawm Australia; WHO nqua hu kom hno tshuaj vaccine rau lub caij muaj tej kab mob tshiab

A health worker administers the third dose of the Moderna COVID-19 vaccine at the Royal Exhibition building in Melbourne. (file) Source: AAP Image/Diego Fedele

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19 ntawm Australia rau hnub tim 04.05.2022.

Hnub Wednesday no ces muaj xov xwm tshaj tawm tias muaj neeg yam tsawg li 42 leej tas sim neej ntawm teb chaws Australia, uas muaj 21 tug ntawm New South Wales (NSW) thiab 11 tug neeg ntawm Victoria. 

Western Australia (WA) ces muaj tej neeg tshiab txog 9,782 leej kis tau kab mob COVID-19 - uas yog ib co neeg kis kab mob coob tshaj plaws rau ib hnub twg txij li hnub tim 4 lub 4 hlis ntuj los no.

WA kuj tshaj tawm tias muaj 2 ug neeg tas sim neej, thiab South Australia (SA) los kuj qhia tias nws muaj 12 tug neeg tas sim neej rau lub caij txij hnub tim 19 lub 4 hlis ntuj txog hnub tim 3 lub 5 hlis ntuj no.

Txheeb tau xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19 seb ho muaj neeg kis kab mob tshiab li cas, raug coj mus kho ntawm tsev kho mob los sis tas sim neej li cas ntawm Australia tau ntawm no.

Muaj cov COVID-19 information kiosks rau ntawm tej chaw li hais txuas ntxiv no qhia tej xov xwm txog kab mob COVID-19 mus txog ntua rau hnub tim 9 lub 5 hlis ntuj

  • NSW – Liverpool, Westfield Liverpool
  • NSW – Blacktown, Westpoint SC
  • QLD – Southport, Australia Fair
  • QLD – Beenleigh, Beenleigh Marketplace
  • VIC – Melton West, Woodgrove SC
  • VIC – Werribee, Pacific Werribee
  • NT – Palmerston, Gateway SC
  • SA – Salisbury Downs, Hollywood Plaza
  • SA – Smithfield, Munno Para SC

Ntiaj teb lub koom haum tswj hauj lwm noj qab haus huv (World Health Organization -WHO) tau rov qab hais kom mus hno tshuaj vaccine rau lub caim muaj cov kab mob Omicron virus tshiab li BA.4, BA.5 thiab BA.2.12.1 raws li tau muaj xov xwm tshaj thoob ntiaj teb.

WHO's COVID-19 expert Dr Maria Van Kerkhove uas yog ib tug kws paub zoo txog kab mob COVID-19 ntawm WHO hais tias tej neeg feem coob uas kis tau tus kab mob BA.4 thiab tus kab mob BA.5 ces yog cov neeg ntawm teb chaws South Africa.

Dr Van Kerkhove tau hais tias Lub caij uas tau muaj ntau cov kab mob tshiab ncau ntawm Omicron no ces yeej ua rau peb lub cev cov immune system tsis paub cov kab mob no thiab tsis tawm tsam nrog tej kab mob no pes tsawg lawm."

Nws tau hais tias tej neeg uas kis tau tus kab mob BA.2.12.1 no ces feem ntau nyob ntawm teb chaws America xwb, thiab muaj neeg kis tau tus mob no ib nyuag ntau zog tus mob BA.2 (uas yog ib tug uas muaj neeg kis coob heev ntawm Australia no thiab ntawm ntau lub teb chaws).

NSW thiab SA yeej txheeb tau tias muaj tej neeg mus ncig txawv teb chaws rov qab los kis tus kab mob BA.4 thiab tus kab mob BA.5 lawm. Hos xeev Victoria los kuj txheeb tau tej kab mob li hais no thiab tseem txheeb tau tus BA.2.12.1 ntxiv ntawm tej chaw khaws dej qias ntau lub ntawm Melbourne thiab.


Nyeem txog tshuaj COVID-19 vaccines ua koj hom ntawv


Nrhiav tau ib lub chaw sim kab mob COVID-19 ntawm tej xeev hauv qab no:

ACT   New South Wales   Northern Territory   Queensland   

South Australia   Tasmania   Victoria   Western Australia  


Teev zwm tau koj cov kev sim RAT ntawm tej xeev no yog koj sim tau tias koj kis kab mob COVID-19 lawm.

ACT   New South Wales   Northern Territory   Queensland    

South Australia   Tasmania   Victoria    Western Australia


Txheeb seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi txhua qhov chaw ntawm Australia

Ua ntej koj yuav mus txawv teb chaws ces txheeb seb yuav rau ua dab tsi thiab muaj cov kev taw qhia dab tsi rau koj

Yog tias koj xav tau nyiaj pab cuam ces ctxheeb seb ho muaj cov xub ke twg rau pab rau koj

Nod yog qee yam tshab txhais txog tej lus muaj lub ntsiab lus tob txog kab mob COVID-19 ua koj hom ntawv


Nyeem tau tag nrho tej xov xwm ua koj hom ntawv txog kab mob COVID-19 ntawm SBS Coronavirus portal.  

This story is also available in other languages.