Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Muaj kev txwv tshiab ntawm nroog Sydney, Western NSW thiab ACT

Overlooking Lake Burley Griffin with Dept. of Defence in the foreground, Captain Cook water jet centre and Black Mountain top right. (AAP Photo/Alan Porritt) Source: AAP Photo/Alan Porritt

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 12.08.2021.

  • Muaj ntau thaj chaw ntawm NSW raug txwv nruj tuaj ntxiv
  • Muaj cov kev pab cuam ntxiv rau Melbourne tej lagluam
  • ACT raug kaw txij 5 teev tsaus ntuj mus
  • South Australia muaj peev xwm caij dav hlau mus ncig tau ntawm xeev Queensland

New South Wales 

NSW tau muaj 345 tus neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws lub xeev, thiab tau muaj tej neeg no yam tsawg li 60 leej tau mus ncig hauv tej zejzog rau lub caij lawv muaj peev xwm kis tau kab mob rau lwm tus. Tau muaj 2 tug txiv neej hnoob nyoog 90 tawm xyoo tas sim neej vim tus kab mob COVID-19.

Cov zos li: Bogan, Bourke, Brewarrina, Coonamble, Gilgandra, Narromine, Walgett thiab Warren ces raug teev nrog lwm cov chaw muaj neeg kis kab mob ntawm xeev NSW cov list tejchaw uas raug muab kaw lawm.

Cov zos li: Bayside, Burwood thiab Strathfield ces haj yam raug txwv nruj tuaj ntxiv pib txij li sij hawm 5 pm hnub no (12.08.2021) thiaj ua rau Sydney tej zos raug kaw 12 lub lawm.

Txheeb tau tej chaw hno tshuaj vaccine ntawm tau ntawm no

Victoria

Victoria tau muaj 21 tug neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws lub xeev, thiab kuj muaj 4 tug neeg ces tsis paub tias xyov kis tau kab mob li cas. Tau muaj 6 tus neeg ntawm 21 tug uas kis tau kab mob no tau mus ncig hauv tej zejzog rau lub caij lawv muaj peev xwm kis tau rau lwm tus.

Martin Pakula uas yog tus pwm tsav tswj laj fai, laj lim tswv yim tshiab thiab lagluam tau qhia tias tau kev pab cuam ntxiv rau tej lagluam ntau tshaj 100,000 cov ntawm nroog Melbourne vim raug kaw ua limtiam 2 ntawd.

Txheeb tau daim list qhia txog cov chaw hno tshuaj vaccine tau ntawm no.

24 teev (1 hnub) dhau los thoob teb chaws Australia
  • Queensland muaj 10 tus neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws lub xeev, thiab tej neeg no yeej kis tau los ntawm tej xub kis ua ntej thiab lawv yeej tau cais rau lub caij muaj peev xwm kis tau rau lwm tus lawm.
  • QLD tus hau xeev Palaszczuk hais tias tej neeg South Australians muaj peev xwm caij dav hlau ya mus ntoj ncig tau ntawm xeev Queensland tab sis ceeb toom rau nws tej pej xeem kom tsis txhob hla ciam teb mus rau xeev NSW.

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.


 


Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory