Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Muaj neeg kis coob thiab muaj kev txwv nruj tuaj ntxiv ntawm NSW

A near empty Market Street is seen in the central business district in Sydney. Source: AAP Image/Mick Tsikas

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob COVID-19 rau hnub tim 29.07.2021.

  • NSW muaj neeg kis tau kab mob coob tshaj plaws txij li tau pib muaj tus kab mob no sib kis thoob ntuj.
  • Victoria tseem tab tom tshuaj ntsuam ib tug neeg kis tau tus neeg kis tau kab mob coronavirus uas tsis cuam tshuam nrog tej xwm txheej sib kis tus mob no.
  • South Australia muaj 2 tug neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus.
  • Tej neeg Queensland tseem tseem raug yuam kom siv ntaub npog qhov ncauj 1 limtiam ntxiv.

New South Wales 

NSW tau muaj 239 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus thiab muaj 2 tug neeg tas sim neej lawm - ib tug yog tus poj niam hnoob nyoog 90 tawm xyoo ho ib tug yog tus txiv neej hnoob nyoog 80 tawm xyoo, uas 2 tug neeg no yog cov neeg nyob sab qab teb hnub poob ntawm nroog Sydney. Nom tswv tseem mus txheeb seb tej neeg kis tau tus mob no txog 126 leej ho sib kis tau li cas, vim tsuas muaj tej neeg kis kab mob no txog 81 leeg thiaj cais lawv tus kheej txwm 14 hnub rau lub caij lawv cais lawv tus kheej uas yuav muaj peev xwm kis tau tus mob no rau lwm tus neeg xwb.

Hau xeev Gladys Berejiklian hais tias tej neeg ntawm tej zos Fairfield, Canterbury-Bankstown, Liverpool, Cumberland, Blacktown, Parramatta, Campbelltown thiab George's River uas yog ib cov zos txaus txhawj xeeb heev ntawd yuav tsis pub tawm mus nrig deb tshaj 5 km ntawm lawv tej vaj tse.

Tsis tas li no los yog leej twg tsis siv ntaub npog qhov ncauj thoob plaws xeev NSW ces yuav raug nplua kim tuaj ntxiv ntawm $200 mus ua $500 lawm. Pib txij li tag kis mus ces tub ceev xwm yuav muaj cai los kaw tej lagluam uas yuam cai.

Txheeb tau cov kev pauv hloov rau tej cai tswj kab mob COVID-19 thiab cov kev txwv tau ntawm no.

Victoria

Lub xeev no muaj 6 tus neeg tshiab kis tau kab mob. Tag nrho tej neeg kis kab mob no yeej cuam tshuam nrog tej xwm txheej kis tus kab mob Delta variant sib kis tam sim no thiab yeej raug cais rau lub caij lawv muaj peev xwm kis tau rau lwm tus lawm.

Nom tswv tswj kev noj qab haus huv tseem sam sim txheeb tias muaj ib tug neeg kis tau kab mob nag hmo ntawd ho kis tau li cas.

Txheeb tau seb ho muaj cov kev pauv hloov li cas rau tej cai tswj kab mob COVID-19 (COVID safe measures) kom sawv daws tau txais kev nyab xeeb li cas ntxiv ntawm no.

1 hnub dhau los thoob plaws teb chaws Australia 

Cov kev cais, kev ntoj ncig, tej clinics sim thiab cov nyiaj pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov los ua tus tswj cov kev cais tej neeg thiab hais kom tej neeg mus sim seb puas kis kab mob coronavirus, uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li cov xeev hauv qab no:

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.


 


Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory