Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv rau lub caij Australia muaj neeg hno tshuaj tshaj 90 feem pua raws tej hom phiaj lawm

Prime Minister Scott Morrison said we should keep calm and keep getting vaccinated to deal with the recent outbreak. Source: AAP Image/Mick Tsikas

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm Austraia rau hnub tim 17.12.2021.

 • Tam sim no ces Australia muaj neeg hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm 2 koob tshaj 90 feem pua raws li cov hom phiaj hno tshuaj vaccine lawm.
 • NSW tau muaj 63 tus neeg kis tau kab mob Omicron rau lub caij lub xeev no muaj neeg kis kab mob coob tshaj plaws rau ib hnub dhau los.
 • Thawj pwm tsav Scott Morrison tau nrog lub teb chaws no zoo siab uas muaj neeg hno tshuaj vaccine ob koob txog 90 feem pua thiab tau qhia tias yuav tsis ua rau peb raug kaw ntxiv lawm.
 • NSW kuj txwv tsis pub tej neeg mus xyuas tej chaw kho mob vim muaj neeg kis kab mob coob.
 • Kuj tau muab ib lub tsev laus ntawm ib lub zos ntawm nroog Brisbane kaw lawm tom qab tau muaj ib tug neeg mus xyuas lub tsev laus no raug sim tau tias kis tau kab mob COVID-19 lawm.
 • Queensland tau yuam kom tej neeg yuav tsum tau siv ntaub npog qhov ncauj rau lub caij mus siv tej chaw ua lagluam me, tej public transport, taxi thiab tej neeg koom caij tsheb ua ke txij hnub tim 18.12.2021 no mus lawm, tab sis kuj yuav tsis muab lub xeev no kaw.
 • Txij hnub tim 28.12.2021 mus ces yuav tsis txwv tias pub neeg coob npaum li cas sib sau ua ke ntawm tsev lawm, thiab pub sawv ntawm tej pub tej bar haus tau dej caw ntawm South Australia. Thiab kuj yuav muab lub sij hawm rau tej neeg ntoj ncig pej kum haiv cais tus kheej txo los ua 72 teev (3 hnub) lawm xwb.

COVID-19 STATS:  

 • Victoria muaj 1,510 kis tau kab mob thiab muaj 7 leej tas sim neej.
 • NSW ces muaj 2,213 tus neeg kis tau kab mob thiab muaj 1 tug neeg tas sim neej.
 • South Australia ces muaj 64 tus neeg kis tau kab mob.
 • Queensland ces muaj 20 tus neeg tshiab kis tau kab mob, cov neeg no 5 tug yog cov kis tau kab mob Omicron.
 • ACT ces muaj 20 tus neeg tshiab kis tau kab mob.

Txheeb tau tej cai siv coj los tawm tsam nrog tus kab mob COVID-19 uas kis thoob ntuj ua koj hom lus tau ntawm no.


Tej xeev cov kev cais thiab cov kev txwv kab mob COVID-19:

Txheeb tau ntawm no seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm koj lub xeev.

Kev ntoj ncig

Txheeb tau tej xov xwm qhia txog pej kum haiv tej neeg ntoj ncig thiab kab mob Covid-19 nrog rau tej xov xwm qhia txog cov kev ntoj ncig ua ntau hom lus tau ntawm no.

Kev pab cuam nyiaj txiaj

Yeej muaj cov kev pauv hloov rau cov nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment lawm thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80 feem puas lawm: Thov tau kev pab cuam ua ntau hom lus rau lub caij muaj kab mob Covid-19 ntawm lub koom haum Services Australia
Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 

This story is also available in other languages.