Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Muaj neeg raug coj mus kho hauv chav ICU ntau tuaj ntxiv rau ntawm 3 lub xeev lawm

Principal Glenn Butler takes delivery of Rapid Antigen Tests (COVID 19 Self Tests) at Mount View Primary School in Glen Waverley, Melbourne. Source: AAP

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 27.01.2022.

 • Tau muaj tej neeg coob tuaj ntxiv uas kis tau kab mob COVID-19 uas coj mus kho hauv chav ICU ntawm 3 lub xeev li NSW, QLD thiab VIC lawm.
 • Cia siab tias pawg nom National Cabinet lub rooj sab laj hnub no yuav tham txog cov kev npaj tej teej kawm rov qab qhib qhia ntawv thiab kawm ntawv thiab yuav tham txog tej teeb meem cuam tshuam txog cov supply chain.
 • Tsuas muaj Australia tej me nyuam yaus hnoob nyoog 5-11 xyoo thiaj tau hno tshuaj COVID-19 vaccine yam tsawg li 1 koob tam sim no xwb.
 • Nom tswv NSW tau nqua hu kom tej neeg zejzog mus hno lawv cov tshuaj vaccine koob 3 (booster shot) vim tsis muaj neeg siv cov kev teem caij li.
 • Victorian tus hau xeev Daniel Andrewstau qhia tias tej zaum National Cabinet yuav yuam kom tej neeg yuav tsum hno koob tshuaj vaccine koob 3 (booster shot) mas thiaj lees paub tias yog tau hno tshuaj vaccine txwm (fully vaccinated).
 • Hnub no ces thoob teb chaws no ces kab mob COVID-19 ua rau muaj 59 tus neeg tas sim neej.
 • Australia tau npaj nws tej khoom pab cuam txhij rau lub nkoj HMAS Adelaide yuav coj mus faib rau teb chaws Tonga yam tsis tas muaj neeg mus txheeb tej khoom no lawm tom qab tau muaj 23 tug neeg raug sim tau tias kis tau kab mob COVID-19 lawm.

COVID-19 Stats:

 • NSW tau muaj 29 tus neeg tas sim neej rau lub caij muaj 2,722 tug neeg raug kho ntawm tsev kho ob thiab muaj 181 tus neeg raug kho hauv chav ICU. Muaj neeg tshiab txog li 17,316 leej kis au kab mob tshiab ntawm xeev NSW.
 • Muaj 15 tus neeg tas sim neej ntawm xeev Victoria rau lub caij lub xeev no muaj 1,057 tus neeg tseem raug kho ntawm tsev kho mob thiab muaj 117 tus neeg mob raug kho hauv chav ICU. Hos cov kis tau kab mob tshiab ces muaj txog 13,755 leej.
 • Queensland muaj 15 tus neeg tas sim neej, muaj 829 leej raug kho ntawm tsev kho mob thiab muaj neeg tshiab txog 11,600 leej yog cov kis tau kab mob tshiab rau lub caij muaj 48 leej raug kho hauv chav ICU.
 • South Australia ces muaj neeg 1,953 leej kis tau kab mob COVID-19 uas yog tus zauv nrab tsawg dua lub xeev no cov zauv rau lub sij hawm 7 hnub uas muaj neeg kis kab mob tshiab. Tab sis yeej tseem muaj neeg raug kho mob nyob tus li qub ntawm 288 leej thiab muaj 1 tug neeg mob ntxiv ua 27 tus raug kho ntawm chav ICU lawm.
 • ACT ces muaj neeg raug coj mus kho ntawm tsev kho mob coob heev txog 73 leej tab sis muaj cov raug kho hauv chav ICU nqe ntawm 5 tug los ua 4 tug neeg lawm xwb.

Yog xav paub txog tej tswv yim muaj coj los siv twj kab mob COVID-19 uas tseem sib kis thoob ntuj no ua koj hom lus ces txheeb tau ntawm no.


Cov xeev uas muaj ntaub ntawv teev zwm cov kev sim Rapid Antigen Test (RAT):

Tej xeev cov kev cais thiab cov kev txwv kab mob COVID-19:

Txheeb tau ntawm no seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm koj lub xeev.

Kev ntoj ncig

Txheeb tau tej xov xwm qhia txog pej kum haiv tej neeg ntoj ncig thiab kab mob Covid-19 nrog rau tej xov xwm qhia txog cov kev ntoj ncig ua ntau hom lus tau ntawm no.

Kev pab cuam nyiaj txiaj

Yeej muaj cov kev pauv hloov rau cov nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment lawm thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80 feem puas lawm: Thov tau kev pab cuam ua ntau hom lus rau lub caij muaj kab mob Covid-19 ntawm lub koom haum Services Australia
Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 

This story is also available in other languages.