Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: 'Muaj teeb meem loj' rau Victoria tej tswv yim rov qab qhib xeev, Queensland rov qab siv cov kev txwv kab mob COVID

Video Still Image for COVID19 Source: Getty Images

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 30.09.2021.

  • Victoria muaj neeg hno thawj koob tshuaj COVID-19 vaccine tshaj 80% lawm.
  • NSW yuav pib qhib tej teej kawm ntxov tshaj 1 limtiam li tau xub npaj tseg.
  • ACT pib tshem cov kev txwv kab mob coronavirus pib txij ib tag hmo hmo no mus.
  • Queensland rov qab muaj 6 tus neeg kis tau kab mob ntawm nws lub xeev.

Victoria (VIC)

Victoria muaj 1,438 tus neeg tshiab kis tau kab mob, thiab muaj tej neeg coob tshaj 500 tus yog cov kev tau kab mob cuam tshuam nrog cov kev sib sau ua ke rau lub caij sib tw AFL Grand Final rau 2 hnub so dhau los. Ua ke no kuj muaj 5 tug neeg tas sim neej ntxiv lawm thiab.

Jeroen Weimar uas yog xeev Victoria tus coj tswj cov kev sim kab mob COVID-19 hais tias tej neeg kis tau kab mob hnub no tau ua rau muaj ib cov teeb meem loj heev rau lub xeev no tej tswv yim yuav rov qab qhib nws lub xeev.

Hau xeev Daniel Andrews tau hais tias yuav muab lub sij hawm tos ib ntus tom qab tau hno thawj koob tshuaj Pfizer lawm mam li tau rov qab hno dua koob 2 ntawd txo ntawm 6 limtiam los ua 3 limtiam lawm xwb rau lub caij lub xeev no muaj tshuaj vaccine txaus hno rau tej neeg rau lub hli tom ntej no lawm.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze ntawm koj tau ntawm nod.

New South Wales (NSW)

NSW tau muaj 941 tug neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 ntawm nws lub xeev thiab muaj 6 tus neeg tas sim neej.

Hau xeev Gladys Berejiklian tau qhia meej tias tej me nyuam kawm qib pib mus rau xyoo1 thiab xyoo 12 yuav rov qab pib mus kawm ntawv rau ntawm tej teej kawm txij hnub tim 18.10.2021 no mus, uas yog xub pib kawm ntxov tshaj 1 limtiam raws li tau xub npaj tseg.

Hos tag nrho lwm cov tub kawm ces mam li rov qab mus kawm xyaw nrog tej xub kawm ua ntej tom qab 2 lub limtiam, rau hnub tim 25.10.2021 thiab hnub tim 1.11.2021.

Nyem ntawm nod kom koj thiaj teem tau caij mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

Australian Capital Territory (ACT)

ACT muaj 31 tus neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws lub xeev.

Pib txij hnub zwj Kuab (Friday), zwj thaj tim 1.10.2021 sij hawm 12.01 am mus, ces yuav tshem qee cov kev txwv, thiab pub sij hawm ntev zog rau tej neeg ua kev lom zem nraum zoov, rov qab qhib national parks, thiab tso cai rau ib co khw muag khoom ua lagluam me thiab lwm yam ntxiv.

Tam sim no ces tso cai rau tej neeg hnoob nyoog tshaj 60 hno tau tshuaj Pfizer vaccine lawm.

Nyem ntawm no kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine.

24 teev dhau los thoob Australia

  • Tej zos ntawm nroog Brisbane, Gold Coast, Logan, Moreton Bay, Townsville thiab Palm Island ces raug txwv theem 2 pib txij sij hawm 4 teev tsaus ntuj hnub zwj Teeb (Thursday) zwj thaj tim 30.09.2021 no mus lawm.
  • Tsoom fev teb chaws tau qhia tias cov nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment uas them rau tej neeg ua hauj lwm uas poob hauj lwm thiab tej lagluam kom muaj peev xwm ntiav tau tej neeg ua hauj lwm ntawd ces yuav tsis muaj pab ntxiv rau lub caij muaj neeg hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm 2 koob txog 80% lawm.
Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory