Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Muaj tej neeg Australia hnoob nyoog 16 xyoo thiab siab tshaj ntawd tau hno tshuaj vaccine txog 70% lawm

Health Minister Greg Hunt (left) and Chief Medical Officer Paul Kelly during a press conference at Parliament House in Canberra, Wednesday, October 20, 2021. Source: AAP Image/Lukas Coch

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 20.10.2021.

  • Victoria tau tso kev yooj yim rau tej ciam teb me ntsis nrog NSW.
  • NSW npaj yuav rov qab los phais tej neeg uas yuav tau phais tab sis tsis tshua maj.
  • ACT muaj 24 tus neeg zejzog kis tau kab mob.

Victoria

Victoria tau muaj 1,841 tus neeg kis tau kab mob thiaj ua rau nws tseem muaj tag nrho tej neeg kis tau kab mob txog 22,598 leej. Thiab tau muaj 12 tus neeg tas sim neej.

Txij hnub no mus (20.10.2021) ces tej neeg tau hno 2 koob tshuaj vaccine yuav muaj cai mus ncig tau hauv xeev Victoria yam tsis tas cais lawv tus kheej thaum lawv tuaj txog.

Tej neeg nyob ntawm tej zos ntawm nroog Sydney, suav cov ntawm Blue Mountains, Central Coast nrog rau Shellharbour thiab Wollongong  yuav tsum tau thov ntawv tso mas thiaj pub tuaj rau xeev Victoria.

Tej neeg uas tsis tau hno tshuaj txwm yuav tsum tau cais lawv tus kheej thaum tuaj txog, thiab yuav tsum tau sim li ntawm 3 hnub thiab yuav tsum cais lawv tus kheej mus txog rau thaum paub tias tsis kis kab mob tso.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze ntawm koj tau ntawm no.

New South Wales 

NSW tau muaj 283 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiab muaj 7 tus neeg tas sim neej.

Limtiam tom ntej no ces yuav pib rov qab los phais cov mob uas tsis tshua maj phais lawm tom qab tau muab ncua los tau 2 hlis rau lub caij muaj kab mob COVID-19 sib kis coob heev tsis ntev los no ntawm lub xeev no.

Thiab tsuas phais tej neeg txog li 75%  ntawm zej tsoom los yog tej tsev kho mob ntiav ntawm nroog Sydney xwb, uas suav cov zos cheeb tsam Nepean Blue Mountains nrog txij hnub zwj Hli (Monday) no mus.

Nyem ntawm nod kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

24 teev dhau los thoob Australia

  • ACT tau qhia tias nws yuam kom tej neeg ua hauj lwm tu tej neeg puas cev, tej neeg ua hauj lwm mus tu ib tug neeg hauv tsev los yog tu tej laus ntawm tsev laus yuav tsum tau mus hno tshuaj vaccine ntawm Canberra.
  • Greg Hunt uas yog tus nom tswj laj fai noj qab haus huv tau qhia tias Australia muaj peev xwm ua tau tej hauj lwm tseem ceeb thiab yuav qhib teb chaws rau lub caij muaj tej neeg muaj hnoob nyoog los yog cov muaj 16 xyoo los sis yog siab tshaj ntawd tau hno tshuaj vaccine txwm ob koob txog 70% lawm.

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev: 

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory

This story is also available in other languages.