Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: NSW hno tau thawj koob tshuaj vaccine rau nws tej pej xeem txog 70% lawm thiab tau tso kev yooj yim rau cov kev ua exercise lawm

Video Still Image for COVID19 Source: Getty Images

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob coronavirus rau hnub tim 02.09.202 ntawm teb chaws Australia.

  • New txheeb tau tias muaj kab mob COVID hauv tej dej qias ntawm sab qab teb ntawm nws lub xeev.
  • Victoria muaj neeg kis tau kab mob COVID ntau tshaj plaws rau ib hnub rau xyoo no.
  • ACT muaj nws tej pej xeem txog li 68% tau hno tshuaj vaccine lawm.
  • Queensland tsuas muaj 1 tug neeg tshiab uas cuam tshuam nrog lwm tus neeg tsav tsheb thauj khoom kis tau kab mob coronavirus xwb.

New South Wales (NSW)

NSW tau muaj 1,288 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus ntawm nws lub xeev thiab muaj 7 tus neeg tshiab tas sim neej. Lub xeev no kuj muaj peev xwm hno tau thawj koob tshuaj vaccine txog li 70% rau nws tej pej xeem rau thaum xaus hnub no lawm.

Pib txij li hnub zwj Kuab (Friday) tim 03.09.2021 mus ces yuav tsis siv lub sij hawm 1 teev uas pub tej neeg ntawm 12 lub zos uas yog cov chaw txaus txhawj xeeb ntxiv lawm. Tab sis tseem siv lawm cov kev txwv li qub.

Tsis tas li no kuj txheeb tau tias muaj kab mob COVID-19 ntawm tej dej qias ntawm cov zos Bega, Cooma, thiab Illawarra Shoalhaven  ntawm Bomaderry, uas yog tej yam txaus txhawj xeeb vim rau qhov yeej paub tias tsis muaj neeg kis kab mob ntawm tej chaw hais no.

Nyem ntawm no kom teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine ook your vaccine hnub no.

Victoria (VIC)

Victoria muaj 176 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus ntawm nws lub xeev, thiab 128 tus yog cov neeg nyob ntawm sab qaum teb thiab sab hnub poob ntawm nroog Melbourne no.

Txij sij hawm 11.59 pm mus ces yuav qhib me nyuam yaus tej chaw ua si (playgrounds) rau cov me nyuam hnoob nyoog qes dua 12 xyoos nrog ib tug niam txiv los yog ib tug neeg saib xyuas tej me nyuam no mus ua si tau. Tab sis yuav muaj cov QR codes rau tej neeg yuav tau teev lawv tus kheej tias tau mus siv tej chaw ntawd, thiab tsis tsim nyog tej laus tshem lawv tej ntaub npog qhov ncauj rau lub caij lawv noj los yog haus ib yam dab tsi.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze koj ntawm no.

Australian Capital Territory (ACT)

ACT tau muaj 12 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus ntawm nws lub xeev, thiab muaj tej neeg no yam tsawg li 8 leej yog cov tau mus ncig hauv tej zejzog rau lub caij muaj peev xwm kis tau rau lwm tus.

Txij hnub zwj Kuab (Friday) tim 03.09.2021 mus ces Transport Canberra yuav npaj tej tsheb ntau yam li tsheb me, tsheb ciav hlau thaum tej neeg dawb mus rau tsoom fwv ACT cov chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine.

Nyem ntawm nod mus teem caij kom kom thiaj tau hno tshuaj COVID-19 vaccine.

24 teev dhau los thoob teb chaws Australia
  • Queensland tau muaj tus neeg 2 uas kis tau kab mob rau lub sij hawm 2 hnub, uas muaj feem cuam tshuam nrog 2 tug neeg tsav tsheb thauj koom uas tsis cuam tshuam dab tsi nrog 2 tug neeg tsav tsheb no.

alc covid mental health
ALC

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory