Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: NSW npaj kom qhib tau sai, Victoria tshem qee cov kev txwv ciam teb

NSW Premier Dominic Perrottet addresses media during a press conference in Sydney, Thursday, October 7, 2021. Source: AAP

Nod yog tej xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 07.10.2021.

  • Victoria yuav nrog xyuas kom hno tau tshuaj vaccine rau tej neeg puas cev.
  • NSW hno tshuaj vaccine txwm 2 koob txog 70% lawm.
  • ACT yuav ras los ua ntiaj teb ib lub nroog uas muaj neeg hno tshuaj vaccine coob tshaj plaws.

Victoria

Victoria muaj 1,638 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiab muaj 2 tug neeg tas sim neej.

Txij hnub no mus, cov chaw muaj neeg kis kab mob coob yuav tsis raug kaw ntxiv ntawm New South Wales thiab ACT los rov qab muab teev ua tso kab ntxwv lawm xwb, ces thiaj yuav tso cai rau ntau txheeeb tus neeg Victorians khuam daig ntawm tej xeev no thov tau ntaub ntawv rov qab mus tsev.

Pib txij tag kis hnub tim 8 October mus ces tej neeg puas cev yuav tau hno tshuaj vaccine yam tsis tas teem caij dab tsi ntawm lub xeev no tej chaw hno tshuaj vaccine lawm. Tsis tas li ntawd los lub xeev no tseem yuav teeb 10 lub chaw hno tshuaj vaccine coj los hno rau tej neeg puas cev rau ntawm tej zos txaus txhawj xeeb thiab.

vNrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze ntawm koj tau ntawm no.

New South Wales 

NSW tau muaj 587 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiab muaj 8 tus neeg tas sim neej.

Hau xeev Dominic Perrottet tau qhia txog cov kev pauv hloov uas lub xeev no yuav rov qab qhib tom qab nws lub xeev muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm 2 koob txog 70% lawm.

Txim hnub Monday (Zwj Hli)  tim 11 October mus ces yuav pub tej qhua txog li 10 leej sib sau tau hauv tsev (tsis suav tej me nyuam yaus nrog) thaib puab tej neeg ntau tuaj ntxiv ntawm 20 leej mus ua 30 leej sib sau tau ua ke nraum zoov.

Kuj pub tej neeg koom tau tej rooj tshoob thiab tej ntees txog 2 npaug ntxiv txog li 100 leej. Thiab kuj yuav qhib tej pas da dej hauv tsev rau tej neeg siv lawm thiab.

Nyem ntawm nod kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

Australian Capital Territory

ACT muaj 41 tus neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws lub xeev.

ACT tau ras los ua thawj lub xeev ntawm teb chaws no uas muaj tej neeg hnoob nyoob txij 12 xyoos los yog siab tshaj ntawd tau hno thawj koob tshuaj vaccine tshaj 96% lawm.

Nyem ntawm nod kom koj teem t au caij mus hno tshuaj COVID-19 vaccine.

24 teev dhau los thoob Australia

  • Queensland rov qab tsis muaj neeg kis kab mob hauv tej zejzog rau ib hnub ntxiv.
Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

This story is also available in other languages.