Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: NSW qhia txog cov kev siv app tshiab qhia tias tau hno tshuaj vaccine lawm, Victoria nqes peev kom tej teej kawm muaj cua hliv

Chapel Street in Melbourne, Wednesday, September 22, 2021. An earthquake has been reported in Victoria and tremors were as far away as Canberra and Sydney. Source: AAP/James Ross

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 22.09.2021.

  • Tej neeg ntawm lub zos Oberon sab hnub poob ntawm xeev NSW raug hais kom mus sim.
  • Yuav tsis kaw lub zos Ballarat nyob rau cov zos cheeb tsam ntawm Victoria.
  • ACT muaj peev xwm ua tau raws li tej hom phiaj hno tshuaj vaccine.
  • Muaj cov chaw uas cia li mus ces hno kiag tshuaj vaccine ntau ntxiv tuaj ntawm Queensland.

New South Wales (NSW)

NSW muaj 1,035 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj 5 tug neeg tas sim neej.

Txij hnub tim 6.10.2021 mus ces NSW yuav sim siv lub app qhia tias ib tug neeg twg tau hno tshuaj vaccine nrog ntau pua tus neeg ntawm tej zos cheeb tsam ua ntej yuav coj los siv thoob plaws rau nws lub xeev no thaum muaj neeg hno tshuaj vaccine txog 70% li tej hom phiaj lawm. 

Kuj txheeb tau tias pom muaj kab mob COVID-19 hauv tej dej qias ntawm lub zos Bberon sab hnub poob ntawm xeev NSW thiab.

Nyem ntawm nod kom teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

Victoria (VIC)

Victoria tau muaj 628 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19, thiab tej neeg kis tau kab mob no txog 57% yog cov neeg nyob rau tej zos sab qaum teb ntawm nroog Melbourne. Thiab muaj 3 tug neeg tau tas sim neej lawm.

Victoria tau qhia txog nws cov nyiaj $190 million yuav coj mus yuav 51,000 lub tshuab lim cua kom huv rau tsoom fwv txhua txhua lub teej kawm, tej tsev kawm Catholic uas ntiav pheej yig thiab tej tsev kawm ywjpheej siv kom txog tau cov kev phom sij sib kis kab mob tsawg. Ces thiaj li yog Australia thawj cov tswv yim thiab yog ib cov kev nqes peev ntau tshaj plaws raws li tau pom muaj dhau los rau tej teej kawm cov ventilation system.

Nyob rau Ballarat, ces yuav tsis kaw lub zos no txij ib tag hmo hmo no mus lawm, ta sis tseem siv qee cov kev txwv li yuam kom tej neeg yuav tsum tau siv ntaub npog qhov ncauj thaum mus rau sab hauv ib qho chaw qhov twg thiab nraum zoov tib si.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze ntawm koj tau ntawm no.

Australian Capital Territory (ACT)

ACT muaj 17 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj tej neeg no yam tsawg li 11 leeg tau mus ncig hauv tej zejzog rau lub caij muaj peev xwm kis tau kab mob rau lwm tus.

ACT yuav muaj peev xwm hno tau tshuaj COVID-19 vaccine thawj koob txog 95% raws li tej hom phiaj lawm, vim tam sim no twb muaj tej neeg muaj cai hno tshuaj vaccine tshaj 81% lawm, thiab muaj tej pej xeem tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob txog 56% lawm.

Nyem ntawm nod koj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine. 

24 dhau los thoob Australia

  • Ntawm xeev Queensland, ces muaj cov kev teem caij cia li mus hno kiag tshuaj rau tej neeg siv ntawm cov zos Boondall, Caboolture, Doomben, thiab Kippa-Ring txij hnub tim 22.09.2021 no mus lawm. 

alc covid mental health
ALC

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

This story is also available in other languages.