Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: NSW rov qab muaj neeg kis kab mob rau ib hnub twg coob heev dua thiab muaj neeg ntawm tej zos yaj sab ntawm xeev Victoria kis tau kab mob coob tuaj ntxiv

Watu wafanya ma.zoezi mjini Sydney, Jumapili, 22 Agosti, 2021. Source: AAP Image/Bianca De Marchi

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 22.08.2021.

  • NSW muaj 830 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj 3 tug neeg tshiab tas sim neej ntxiv.
  • Muaj 65 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 ntawm xeev Victoria thiab muaj cov neeg no yam tsawg 21 leeg yog cov kis tau ntawm lub zos Shepparton.
  • ACT muaj 19 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus.
  • Queensland tsis muaj neeg kis kab mob COVID-19 rau ib hnub dhau los.

New South Wales  

NSW kuj rov qab muaj 830 tug neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 rau ib hnub ntxiv lawm thiab.

NSW kuj tseem muaj 3 tug neeg tas sim neej tshiab ntxiv - li 2 tug txiv neej - tus ib yog muaj hnoob nyoog 60 tawm xyoo hos tus ob ces muaj hnoob nyoog 70 tawm xyoo, 2 tug txiv neej no ib tug twg kuj tau hno thawj koob tshuaj COVID-19 vaccine lawm, thiab kuj muaj ib tug poj niam 80 tawm xyoo uas tsis tau hno tshuaj vaccine thiab yog tus tau mus nyob ze nrog tus neeg kis tau tus mob no. Ces thiaj ua rau lub xeev no muaj neeg tas sim neej cuam tshuam nrog cov xwm txheej kis kab mob tam sim no txog 71 leej lawm.

Tam sim no kuj tseem muaj 550 tus raug kho kab mob COVID-19 ntawm tsev kho mob thiab muaj 94 tug yog cov raug kho hauv chav kho cov neeg mob sab (Intensiv Care Unit - ICU). 

Brad Hazzard uas yog tus pwm tsav tswj laj fai noj qab haus huv tau hais tias NSW yeej muaj neeg mus hno tshuaj vaccine coob kawg nkaus rau ob peb hnub dhau los no thiab.

Teem caij hnu no kiag kom koj tau mus hno tshuaj COVID-19 vaccine.

Victoria 

Victoria muaj 65 tus neeg tshiab ntawm nws lub xeev kis tau kab mob COVID-19 tshiab, 55 tus neeg no cuam tshuam nrog cov xwm txheej sib kis kab mob tam sim no los tseem mus txheeb 10 tus neeg tias ho kis tau tus mob no li cas lawm.

Tsuas muaj tej neeg no 12 leeg thiaj yog cov tau cais lawv tus kheej txwm (14 hnub) rau lub caij lawv muaj peev xwm kis tau tus mob no rau lwm tus xwb.

Tsis tas li no muaj cov neeg raug teev tias kis tau kab mob hnub no txog 21 leej yog cov kis tau kab mob COVID-19 ntawm lub zos Shepparton. 

Ces thiaj tau muab tej neeg Victorian kaw thoob plaws lub xeev no pib txij hnub no mus lawm.

Tub ceev xwm Victoria qhia tias lawv tau muab tej neeg txhom coob tshaj 200 leej thiab muaj 6 tus tub ceev xwm raug mob rau lub caij lawv tswj cov kev rwg npoj tawm tsam tsis pom zoo nrog cov kev muab lub xeev kaw uas tej neeg tau mus tawm tsam nag hmo ntawm nroog Melbourne ntawd.

Txheeb tau cov list qhia txog tej chaw muaj neeg kis kab mob thiab cov list qhia txog cov chaw hno tshuaj vaccine tau ntawm no.

24 teev dhau los thoob plaws teb chaws Australia

  • ACT tau muaj 19 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19, tau muaj 6 tus neeg no tau mus ncig hauv tej zejzog rau lub caij muaj peev xwm kis tau kab mob rau lwm tus. Tau muaj ib tug tub kawm tsev kawm qib siab Australian National University (ANU) raug sim tau tias kis tau tus mob no tab sis kuj raug muab cais lawm.
  • Rov qab yog ib hnub ntxiv uas xeev Queensland tsis muaj neeg kis kab mob coronavirus tsuas yog nws tseem muaj tej neeg uas twb xub kis tau tus mob no 39 leeg xwb.
Self-Isolation can impact our mental health and wellbeing.
ALC

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 

This story is also available in other languages.