Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: NSW thiab Tasmania qhia txog nkawv cov kev sim cai tej neeg ntawm tsev tshiab

Dr Rifi administers Covid vaccine to 12 year old at a pop-up drive through vaccination clinic at Belmore Oval, in Sydney, September 17, 2021. Source: AAP Image/Dan Himbrechts

Nod yog tej xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 17.09.2021.

  • NSW qhia tias nws yuav sim cais tej neeg ntoj ncig rau ntawm lawv tsev uas tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob lawm.
  • Victoria yuav pib tshem qee cov kev txwv pib txij ib tag hmo hmo no mus.
  • ACT tau yuam kom tej neeg ua hauj lwm tu tsom kwm tej laus yuav tsum tau hno tshuaj vaccine.
  • Queensland muaj ib tug neeg kis tau kab mob COVID-19 thiab cais ntawm tsev lawm.

New South Wales (NSW)

NSW muaj 1284 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus ntawm nws lub xeev thiab muaj 12 tug neeg tas sim neej, cov neeg no ces muaj 2 tug muaj hnoob nyoog 20 tawm xyoo. 3 tug ces ob cov nyob ntawm lub tsev laus ntawm lub zos Dubbo, thiab muaj 7 tus neeg tas sim neej no yog cov tsis tau hno tshuaj vaccine li.

NSW tus hau xeev Gladys Berejiklian tau qhia txog cov tswv yim yuav pib cais tej neeg ntawm tsev 7 hnub coj los sim cais tej neeg ntoj ncig uas tau hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm 2 koob. Yog li thiaj yuav muaj tej neeg txog li 175 leej yog cov yuav sim cais lawv tus kheej rau thaum xaus rau lub hli no.

Nyem ntawm no kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

Victoria (VIC)

Victoria tau muaj 510 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 ntawm nws lub xeev thiab muaj 1 tug neeg tas sim neej lawm.

Pib txij li ib tag hmo hmo no mus ces tej neeg muaj hnoob nyoog uas tseem tsis tau hno tshuaj los yog tau hno ib koob tshuaj COVID-19 vaccine lawm tsuas muaj cai sib sau tau ua ke nrog ib tug neeg ntawm lwm yim neeg txawv mus taug kev, mus noj mov picnic xwb, tib lub caij no los kuj tso cai rau tej neeg tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob lawm ntawm 2 tse neeg muaj cai sib sau tau ua ke txog 5 leeg ntxiv rau lawv tej me nyuam.

Tsoom fwv tej tswv yim npaj kom txhob kaw tej xeev yeej tau qhia txog cov kev txwv mus txog ntua lub 11 hlis ntuj thiab mam li coj los qhia rau sawv daws paub rau hnub zwj Hnub (Sunday) zwj thaj tim 19.09.2021 no.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze koj tau ntawm no.

Australian Capital Territory (ACT)

ACT tau muaj 30 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 ntawm nws lub xeev, thiab muaj tej neeg no yam tsawg li 14 tug yog cov tau mus ncig hauv tej zejzog rau lub caij lawv muaj peev xwm kis rau lwm tus.

Pib txij hnub no mus ces, ACT yuav yuam kom tej neeg ua hauj lwm tu tsom kwm tej laus yuav tsum mus hno tshuaj COVID-19 vaccine, tej neeg ua hauj lwm no ib tug twg uas yog cov tsis tau hno tshuaj ces yuav tsis pub mus rau tom tej chaw ua hauj lwm txog rau thaum lawv tau hno thawj koob tshuaj vaccine tso.

Nyem ntawm nod kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine.                                                  

24 dhau los thoob  Australia
  • Pib txij limtiam tom ntej no mus ces xeev Tasmania yuav pib sim siv cov kev cais tej neeg ntawm tsev 30 hnub coj los cais tej neeg uas tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob uas mus ntawm NSW tej zos cheeb tsam mus rau nws lub xeev.
Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

This story is also available in other languages.