Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: NSW tsim ib cov program to tub kawm pej kum haiv rov qab tuaj, Victoria yuav qhib cov chaw hno tshuaj Moderna ntau qhov chaw

Video Still Image for COVID19 Source: Getty Images

Nod yog tej xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 24.09.2021.

  • Ntawm xeev NSW ces muaj tej me nyuam hnoob nyoog txij 12 txog 15 xyoos txog 1 feem 3 tau hno thawj koob tshuaj COVID-19 vaccine lawm.
  • Victoria qhia tias muaj cov tshuaj Moderna vaccine coj los hno tej neeg ntxiv lawm.
  • Muaj cov chaw kis kab mob ntau tuaj ntxiv ntawm ACT.
  • Muaj neeg Australia txog 50% tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob lawm.

New South Wales (NSW)

NSW tau muaj 1,043 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 ntawm nws lub xeev thiab muaj 11 tus neeg tshiab tas sim neej.

NSW tab tom npaj ib cov program yuav tos 500 tus tub kawm pej kum haiv uas tau hno tej tshuaj Pfizer, Moderna los yog AstraZeneca vaccine txwm 2 koob lawm rov qab tuaj kawm ntawv.

Tau txheeb pom tias muaj kab mob COVID-19 ntawm tej qauv dej qias ntawm lub zos Ligtning Ridge uas nyob sab hnub poob ntawm xeev NSW, thiab ntawm lub zos Jindabyne nyob sab qab teb ntawm xeev NSW, nrog rau lub zos Crookwell ntawm Southern Tablelands thiab South Lismore nyob sab qaum teb ntawm xeev NSW.

Nyem ntawm no kom koj teem tau caij mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

Victoria (VIC)

VIC muaj 733 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 ntawm nws lub xeev, thiab tej neeg kis tau kab mob no txog li 84% yog cov muaj hnoog nyoog qes dua 50 xyoo. Muaj ib tug neeg tau tas sim neej lawm.

Martin Foley uas yog tus pwm tsav lis laj fai tswj kev noj qab haus huv hais tias muaj tej chaw muag tshuaj tshaj 700 lub thoob lub xeev no yuav tau txais cov tshuaj Moderna vaccine rau ntau limtiam ntxiv no. Tsis tas li no los tseem yuav muaj cov tshuaj no txog li ntawm 32,000 koob yuav raug coj mus txhab ntxiv rau tej chaw hno tshuaj vaccine uas muaj coj los hno rau tej neeg hnoob nyoog txij 12 txog 59 xyoos ntawd.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze koj ntawm no.

Australian Capital Territory (ACT)

ACT tau muaj 19 tug neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 ntawm nws lub xeev.

Tau muaj ib tug nurse ntawm lub zos Calvary Haydon Retirement Community ntawm sab qaum teb Canberra raug sim tau tias kis tau kab mob COVID-19. Ces tam sim no thiaj ua rau ACT muaj cov chaw kis kab mob txog li ntawm 450 thaj chaw lawm. 

Nyem ntawm no kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj ok your COVID-19 vaccine.

24 dhau los thoob Australia

  • Tasmania tau pib sim siv nws cov kev cais tej neeg ntawm tsev hnub no lawm, tej neeg mus ncig nws lub xeev yuav tsum ua raws li tej cai ntau yam li yuav tsum sim kom paub tias tsis kis tus kab mob COVID-19 thiab yuav tsum tau ntiav tsheb thauj lawv ncaj nqa ntawm tshav dav hlau mus rau tom tsev kom tsis txhob mus siv cov public transport.

COVID-19 myths
SBS

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

This story is also available in other languages.