Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: NSW tsis siv cov kev cais ntawm tsev tos qhua thiab ntawm tsev lawm, Victoria yuav tshem cov kev txwv ciam teb ntaug zog nrog NSW

From Tuesday, Victoria will scrap quarantine requirements for the fully vaccinated in NSW. Source: AAP

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 15.10.2021.

  • NSW yuav tsis hais kom tej neeg hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm 2 koob cais lawv tus kheej txij hnub tim 1.11.2021 mus lawm.
  • Victoria yuav tsis hais kom tej neeg NSW uas hno tshuaj vaccine txwm 2 koob cais lawv tus kheej ntxiv.
  • Tseem muab cov kev mus ncig tej zos toj siab ntawm NSW ncua mus txog hnub tim 1.11.2021 tso.

NSW

New South Wales muaj 399 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus ntawm nws lub xeev thiab muaj 3 tug neeg tas sim neej.

Hau xeev Dominic Perrottet tau qhia meej tias yuav tshem qee cov kev txwv rau hnub Monday no mus tom qab uas lub xeev no muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm 2 koob txog 80% lawm.

Nws tau hais tias vim muaj neeg hno tshuaj vaccine coob lawm ces yuav tsis hais kom tej neeg pej kum haiv uas tau hno tshuaj COVID-19 vaccine txawm 2 koob cais ntawm tsev tos qhua los yog kom cais ntawm tsev ntxiv txij hnub tim 1.11.2021 lawm. Thiab yuav siv cov kev sim Polymerase chain reaction (PCR ) test coj los sim tej neeg ntoj ncig kom paub tias tsis kis kab mob coronavirus tso mas mam li pub caij lawv cov fij dav hlau, thiab yuav muaj cov kev sim no coj los sim rau tej neeg uas tuaj rau teb chaws no. Hos tej tshuaj vaccines uas lawv tau hno ntawd yuav tsum yog cov tshuaj vaccine uas TGA lees paub. Thiab yuav xub kub siab xyuas kom cov neeg Australia tseem khuam daig txawv teb chaws yog cov xub tau rov qab los ua ntej.

Pib txij hnub zwj Hli (Monday) mus ces tsuas pub tej neeg sib sau tau ua ke ntawm tsev ntau tuaj ntxiv txog 20 leej thiab pub sib sau tau ua ke nraum zoov ntau ntxiv tuaj txog 50 leej.

Hos cov kev mus ntoj ncig tej zos yaj sab ntawm xeev NSW ces mus ncua mus txog rau hnub tim 1.11.2021 tso.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze ntawm koj tau ntawm no.

VICTORIA

Pib txij hnub zwj Quag (Tuesday) mus ces xeev Victoria yuav tsis hais kom tej neeg NSW uas tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob cais lawv tus kheej ntxiv lawm.

Lub xeev no muaj 2,179 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj 6 tus neeg tas sim neej. Tej neeg ntoj ncig yuav tsum tau sim kom paub tias tsis kis kab mob rau lub sij hawm 72 teev (3 hnub) tso mas thiaj pub tuaj rau lub xeev no.

Tam sim no ces yeej tau yuam kom tej neeg muaj cai mus ua tau hauj lwm yuav tsum tau hno tshuaj COVID-19 vaccine yuav tsum hno thawj koob tshuaj vaccine los yog tau teem caij mus hno lawm mas thiaj muaj cai mus ua tau hauj lwm ntawm tej chaw ua hauj lwm.

Nyem ntawm nod kom teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

ACT

Xeev ACT muaj 35 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiaj ua rau lub xeev no muaj neeg kis kab mob tshiab ces thiab ua rau nws lub xeev muaj neeg kis kab mob txog 1,394 tug txij li tau muaj tus kab mob no sib kis los no. Tau muaj ib tug poj niam hnoob nyoog 70 tawm xyoo ntawm ib lub tsev tu tsom kwm tej laus tas sim neej lawm.

Nyem ntawm nod kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

Thoob Australia rau lub sij hawm 24 teev dhau los

  • Yuav muaj 3 hom twj sim kab mob COVID-19 uas muaj peev xwm qhia tau tias seb ib tug neeg twg puas kis kab mob txog 97% yuav raug coj mus muag rau ntawm tej txee hauv tej khw muag tshuaj rau hnub tim 1.11.2021.
  • Australia lub koom haum Australian Bureau of Statistics hais tias los txog rau lub 9 hlis ntuj dhau los ntawd tau muaj hauj lwm txog 138,000 txoj rau tej neeg ua ntawm NSW, VIC thiab ACT lawm.

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev: 

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory

This story is also available in other languages.