Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: NSW tsis txwv tej neeg tawm hmo ntuj rau lub caij muab Ballarat ntawm xeev Victoria kaw

Members of the public wear face masks as they go about their daily lives in Marrickville, Sydney, Wednesday, September 15, 2021. Source: AAP Image/Bianca De March

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 15.09.2021.

  • Muaj tej pej xeem hnoob nyoog tshaj 16 xyoo rov sauv NSW txog 47.5% tau hno tshuaj vaccine txwm lawm.
  • Yuav xaus cov kev kaw Shepparton txij ib tag hmo no mus lawm.
  • ACT muaj neeg tau hno thawj koob tshuaj vaccine txog 75% lawm.
  • Tsis muaj neeg kis kab mob coronavirus ntawm xeev Queensland.

New South Wales (NSW)

NSW tau muaj 1,259 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19, thiab muaj 12 tug neeg tau tas sim neej lawm.

Hau xeev Gladys Berejiklian hais tias lub caij uas lub xeev no muaj neeg txog 80% tau mus hno thawj koob tshuaj vaccine no tsis xav kom tej neeg sab hnub poob ntawm Sydney 'plhom moj.'

Txij hmo no mus, ces yuav tsis xaus cov kev txwv tsis pub tej neeg tawm hmo ntuj ntawm 12 lub zos txaus txhawj xeeb lawm. Raws tsoom fwv xeev lub tswv yim, ces tej neeg hno tau tshuaj txwm 2 koob txog 70% lawm ces yuav tsis kaw tej neeg ntxiv lawm.

Nyem ntawm nod kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

Victoria (VIC)

Victoria tau muaj 423 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj 2 tug neeg tshiab tas sim neej ntxiv.

Yuav muab lub zos Ballarat kaw pib txij ib tag hmo hnub no mus thiab yuav siv tib cov cai txwv li cov siv ntawm nroog Melbourne rau lub sij hawm 7 hnub uas muab lub zos no kaw - tsuas yog tias tsis txwv tej neeg tawm hmo ntuj xwb. Tab sis kuj yuav xaus tsis kaw lub zos Sheppaton pib txij ib tag hmo hmo no mus lawm tom qab tau 3 hnub dhau los uas tsis muaj neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 lawm.

Tau muab Victoria tej tsheb ciav hlau ncua tsis tsav mus rau tej zos cheeb tsam lawm tom qab tau rov qab txheeb tau tias muaj ib tug neeg tsav tsheb ciav hlau kis tau kab mob. Ces thiaj yuav siv cov tsheb me hloov cov tsheb ciav hlau V/Line los thauj tej neeg hnub no lawm xwb.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze koj tau ntawm no.

Australian Capital Territory (ACT)

ACT muaj 13 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj yam tsawg li 8 tus neeg no yog cov tau mus ncig hauv tej zejzog rau lub caij muaj peev xwm kis tau kab mob rau lwm tus.

Andrew Barr uas yog ACT tus hau xeev hais tias nws tej pej xeem hnoob nyoog tshaj 12 xyoos rov sauv txog 75% tau hno thawj koob tshuaj COVID vaccine tam sim no lawm.

Nyem ntawm nod kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine.                                                            

24 teev dhau los thoob teb chaws Australia
  • Raws li xeev Northern Territory cov tswv yim twj kab mob COVID theem 3 ces yeej yuam kom tej neeg ua hauj lwm uas yuav kis tau kab mob yooj yim mus hno tshuaj vaccine.
Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory