Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: NSW txwv tej zos cheeb tsam ntau tuaj ntxiv, Victoria muab nws lub xeev kaw txwm tau 200 hnub

People are seen waiting in line outside of the Palais Theatre at a pop-up testing facility in St Kilda, Melbourne, Thursday, August 19, 2021. Source: AAP Image/James Ross

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 19.08.2021.

  • Cov kev muab xeev NSW kaw tau ua rau muaj teeb meem rau ntau cov zos ceeb tsam rau lub caij nws tau muab cov kev txwv rub lub sij hawm ntxiv mus txog ntua hnub tim 28.08.2021.
  • Victoria muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv rau lub caij muab lub xeev no kaw txwm 200 hnub pib txij li lub caij tau muaj kab mob sib kis.
  • Tau muaj 9 tug neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus yam tsis paub tias kis tau li cas ntawm ACT.
  • Queensland thiab NT tsis muaj neeg kis kab mob ntawm nkawv 2 lub xeev.

New South Wales 

NSW tau muaj 681 tus neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws lub xeev, thiab kuj muaj tej neeg no yam tsawg li 87 leej tau mus ncig hauv tej zejzog rau lub caij muaj peev xwm kis tau kab mob rau lwm tus. Kab mob COVID-19 tau ua rau ib tug txiv neej hnoob nyoog 80 tawm xyoo tau tas sim neej ntxiv ces thiaj ua rau lub xeev no muaj neeg tas sim neej tag nrho txog li 61 tug los ntawm tus kab mob Delta uas tau kis rau lub xeev no lawm.

Raws li NSW tus hau xeev Gladys Berejiklian tau qhia ces cov zos li Merrylands, Guildford, Auburn, Granville, Lidcombe, Greenacre thiab Blacktown ces yog cov zos uas muaj tej neeg kis tau kab mob coronavirus feem coob.

Ntawm cov neeg 82 tug uas kis tau kab mob no ces raug kho rau ntawm chav kho tej neeg mob sab heev (Intensiv Care Unit-ICU) lawm, muaj 71 tug neeg no yog cov tseem tsis tau hno tshuaj COVID-19 vaccine li. Teem caij hnub no kom koj thiaj tau hno tshuaj vaccine tau ntawm no.

Victoria

Victoria tau muaj 57 tus neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws lub xeev, thiab muaj 3 tug uas kis tau tus kab mob coronavirus no tseem tsis tau paub tias xyov kis tau li cas los. 13 tug ces yog cov neeg uas kis tau tus mob no uas tau mus ncig rau tej zejzog rau lub caij lawv muaj peev xwm kis tau tus mob no rau lwm tus neeg.

Ben Cowie uas yog tus lwm coj tswj cov dej num noj qab haus huv hais tias raws li tau rov qab mus sim tej dej qias ces kuj pom tau tias muaj kab mob coronavirus ntawm Shepparton uas yog thaj chaw nyob rau sab hnub tuaj qaum teb ntawm xeev Victoria thiab pom muaj tus kab mob virus no ntawm Melbourne lub zos Ardeer.

Txheeb tau daim list qhia txog cov chaw hno tshuaj vaccine tau ntawm no.

Australian Capital Territory (ACT)

Xeev ACT ces muaj 16 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus ntawm nws lub xeev, tsis tas li ntawd kuj muaj 5 tug ntawm cov neeg no tsis paub tias yog kis tau tus mob no li cas los. Thiaj tau ua rau tam sim no lub xeev no muaj neeg txog 83 leej tseem mob tus mob no ntawm Canberra.

Tau ua rau nom tswv tau txwv tsis pub tej neeg ntawm Canberra siv nws tej tsheb ciav hlau me, tej tsheb me thiab tej chaw kawm kindergarten ntawm lub zos Turner thiab Belconen General Pratice uas raug teev thiab yog cov chaw muaj neeg kis kab mob tshiab.

Txheeb ntawm nod seb koj puas yog cov neeg muaj cai hno tau tshuaj COVID-19 vaccine.

24 teev dhau los thoob plaws ntawm teb chaws Australia
  • Tau muab lub zos Katherine kaw txuas ntxiv mus txog sij hawm 12 pm hnub zwj Kuab (Friday) tim 20.08.2021.
  • Queensland tus hau xeev Annastacia Palaszczuk tau thov kom xa tub rog mus pab tswj nws cov ciam teb npuab rau xeev NSW.
alc covid mental health
ALC

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory