Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: NSW yuav pib tshem qee cov kev txwv rau tej neeg hno tshuaj vaccine txwm txij hnub zwj Hli (Monday) mus

Video Still Image for COVID19 Source: Getty Images

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 10.09.2021.

  • Txheeb tau kab mob COVID-19 ntawm NSW tej chaw toj siab uas yeej tsis muaj neeg kis tus kab mob nod tsis ntev los no.
  • Muaj teeb meem rau cov kev siv tsheb ciav hlau V/Line ntawm Victoria.
  • Muaj cov kev teem caij ntau tuaj ntxiv rau tej neeg mus hno tshuaj vaccine ntawm ACT.
  • Queensland muaj 1 tug neeg tshiab kis tau kab mob hauv tej zejzog.

New South Wales (NSW)

NSW muaj 1,542 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID=19 thiab muaj 9 tus neeg tas sim neej.

Pib txij hnub zwj Hli (Monday) zwj thaj tim 13.09.2021 mus ces yuav pub tej neeg hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm 2 koob lawm yam tsawg li 5 leeg uas tsis yog nyob rau ntawm 12 lub zos txaus txhawj xeeb yuav muaj cai sib ntsib tau nraum zoov. Hos tej neeg nyob rau 12 lub zos ntawd ces muaj cai mus noj picnic los yog ua kev lom zem tau nrog rau lawv tsev neeg uas tau hno tshuaj puv 2 koob rau lub sij hawm 2 teev rau ib hnub twg ntxiv rau cov kev ua exercise pes tsawg zaus los tau.

Kuj tau txheeb pom kab mob COVID-19 ntawm tej chaw lim tej dej qias ntawm Tamworth, Lightning Ridge, Glen Innes, Culburra Beach thiab Moruya. 

Pib txij hnub zwj Hli (Monday) zwj tham tim 13.09.2021 mus, ces NSW lub tuam chav tswj kev noj qab haus huv yuav tso video qhia ttxog kab mob tshiab lawm xwb thiab yuav tsis nrog tej neeg tshaj xov xwm tham rau thaum sij hawm 11 teev sawv ntxov ntxiv lawm.

Nyem ntawm nod kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

Victoria (VIC)

Victoria tau muaj 334 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19, thiab ntawm cov neeg no 149 tug ces cuam tshuam nrog tej kis tau kab mob uas yeej paub tam sim no lawm, thiab kuj tau muaj 1 tug neeg tas sim neej lawm.

Tau muaj teeb meem rau lub tsheb V/Line services tom qab tau muaj ib tug neeg tsav tsheb ciav hlau uas tau mus ntawm Southern Cross Station mus rau Gippsland raug sim tau tias kis tau kab mob COVID-19. Ces ntshe thiaj tseem yuav ua rau muaj teeb meem rau 100 cov services diam.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze koj tau ntawm no.

Australian Capital Territory (ACT)

ACT tau muaj 24 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19, thiab muaj tej neeg no yam tsawg li 6 leej yog cov tau mus ncig hauv tej zejzog rau lub caij muaj peev xwm kis tau tus mob no rau lwm tus.

Nom tswv tau hais kom tej neeg hloov lawv cov kev teem caij hno tshuaj COVID-19 vaccine tam sim no mus siv cov MyDHR system los teem cov kev hno tshuaj vaccine ntau tshaj 30,000 cov uas muaj siv tam sim no.               

Nyem ntawm nod koj thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine.

24 teev dhau los thoob teb chaws Australia
  • Queensland muaj 1 tug neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19, thiab yog ib tug hluas uas kawm ntawm ntawm lub teej kawm St Thomas More College ntawm Brisbane lub zos Sunnybank.
Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory