Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: NSW yuav rov qab mus kawm tim ntsej tim muag txij lub 10 hli ntuj no mus

Video still image for COVID-19 Source: Getty Images

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 27.08.2021.

  • Muajb cov High School Certificate (HSC) exams ncua mus txog hnub tim 9.11.2021 ntawm NSW.
  • Txhua txhua ib tug neeg ntawm 10 tus neeg Victorian uas kis tau kab mob coronavirus yog cov kis ntawm lub zos Shepparton.
  • ACT kho cov kev txwv uas siv tswj tej lagluam kom zoo tuaj ntxiv rau lub caij muab lub xeev no kaw.
  • ATAGI pom zoo tso cai rau tej me nyuam hnoob nyoog 12 -15 xyoos hno tau tshuaj Pfizer COVID-19 vaccine lawm.

New South Wales (NSW)

NSW muaj 882 tus neeg tshiab tus neeg kis tau kab mob coronavirus, tej neeg uas kis tau kab mob feem coob yog cov nyob ntawm nroog Sydney sab qab teb hnub poob thiab sab hnub poob. Tau muaj 2 tug txiv neej ib tug hnoob nyoog 60 tawm xyoo thiab ib tug hnoob nyoog 90 tawm xyoo tau tas sim neej lawm.

Hau xeev Gladys Berejiklian tau qhia txog tej tswv yim npaj kom tej tub kawm rov qab mus kawm ntawv ntawm tej teej kawm li hauv qab no:

  • Txij hnub tim 25.10.2021 mus - ces cov tub kawm Kindergarten thiab kawm xyoo 1 pib rov qab mus kawm ntawv.
  • Txij hnub tim 01.11.2021 mus - ces cov tub kawm xyoo 2, xyoo 6 thiab xyoo 11 pib rov qab mus kawm ntawv.
  • Pib txij hnub tim 08.11.2021 mus - ces cov tub kawm xyoo 3, 4, 5, 7, 8, 9 thiab xyoo 10 pib rov qab mus kawm ntawv.

Pib txij hnub tim 8.11.2021 mus ces tag nrho txhua tus neeg ua hauj lwm hauv tej teej kawm yuav tsum tau mus hno tshuaj COVID-19 vaccine, tab sis lawv yog cov neeg muaj cai xub tau hno tshuaj vaccine txij hnub tim 09.09.2021 no mus.

Teem caij hnub no kiag kom koj thiaj tau hno tshuaj vaccine.

Victoria (VIC)

Victoria muaj 79 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus, muaj 53 tus neeg no yog cov kis tau los ntawm tej neeg xub kis uas yeej paub ua ntej lawm tab sis tseem tsis tau paub tias muaj 26 tus kis tau tshiab ntawd ho kis tau kab mob li cas.

Muaj neeg txog li ntawm 16,000 tus ntawm zos Shepparton ntawm cov pej xeem 65,000 tus yog cov neeg uas tab tom cais lawv tus kheej, thiab tau ua rau tsis muaj peev xwm yuav xa tau zaug mov rau tej neeg, thiab kuj tau muab tej kiab khw thiab tej chaw muag tshuaj kaw vim tsis muaj neeg mus ua hauj lwm.

Nrhiav lub chaw hno tshuaj vaccine ze koj ntawm no.

Australian Capital Territory (ACT)

ACT muaj 21 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronaviirus thiaj ua rau lub xeev no muaj neeg kis tau kab mob tag nrho txog 221 leej lawm.

Lub tuam ceeb no kuj tau qhia txog cov kev cai uas raug kho tshiab coj los tswj tej chaw muag khoom me, tej chaw pov khoom seem txeej, gym, tej teej kawm seev cev thiab tej lagluam muag vaj tse uas yuav pib siv txij hnub no sij hawm 11:59 pm AEST hnub no mus.

Nyem ntawm no mus txheeb seb koj puas muaj cai hno tshuaj COVID-19 vaccine.

24 teev dhau os thoob plaws teb chaws Australia

  • Southeast Queensland yuav tshem cov kev txwv COVID-19 restrictions pib txij sij hawm 4 teev tsaus ntuj hnob no mus.
  • Pawg tswj thiab taw qhia Australia cov kev hno tshuaj vaccine (Australian Technical Advisory Group on Immunisation -ATAGI) tau pom zoo tso cai siv cov tshuaj Pfizer COVID-19 vaccine rau tej me nyuam hnoob nyoog 12 txog 15 xyoos lawm.

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory