Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Qhiab ciam teb ntawm Victoria thiab NSW rau lub caij NT yuav tau ceev faj

Nearly 200,000 skilled workers and international students were expected to start arriving in Australia from 1 Dec, Source: AAP

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 5.11.2021.

Tam sim no ces tau rov qab qhib caim teb ntawm 2 lub xeev New South Wales thiab Victoria lawm. Tej cuab yig muaj peev xwm caij tau dav hlau rov qab mus sib ntsib sib cuag thiab sib sau tau ua ke rau ib cov kev yav dav hlau uas muaj neeg siv coob uas yeej tsis khoom kiag li hauv ntiaj teb no lawm thiab.

Xeev Northern Territory ces kuj muaj cov kev ceeb toom kom tej neeg ceev faj tom qab tau muaj ib tug neeg ntawm nws lub xeev kis tau kab mob COVID-19. Thiaj li yog thawj tus neeg rov qab kis tau kab mob ntawm lub xeev no, ces thiaj ua rau lub xeev no rov qab raug muag kaw 3 hnub dua lawm thiab.

Pawg nom National Cabinet sab laj thawj zaug rau lub sij hawm 5 limtiam no los sib tham txog tej xwm txheej kab mob COVID-19 uas tseem muaj ua ntuv zus no. Thiab kuj muaj cov ntsiab lus tham txog cov kev rov qab qhib ciam teb pej kum haiv thiab hno tshuaj vaccine rau tej me nyuam yaus.

Tej kws tshawb fawb (Scientists) ntawm Aaskiv lub tsev kawm qib siab University of Oxford tau txheeb tau ib co gene uas tej zaum yog kis tau tus kab mob COVID-19 ces yuav ua rau raug kev phom sij ua rau lub ntsws tsis ua hauj lwm thiab tas sim neej tau. Thiab pom muaj tej xwm txheej no feem ntau rau cov neeg muaj caj ceg ntawm thaj chaw South Asian.

COVID-19 Statistics

  • VIctoria muaj 1,343 tus neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws lub xeev thiab muaj 10 tus neeg tas sim neej.
  • NSW cej luam tias muaj 249 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj 3 tug neeg tas sim neej.

Cov kev cais, kev ntoj ncig, tej clinics sim kab mob thiab cov nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov uas tus tswj cov kev cais thiab cov kev sim kab mob ntawm lawv tej xeev.

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev: 

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory

This story is also available in other languages.