Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Queensland muaj neeg tshiab kis kab mob coob tshaj plaws

Dr Jeannette Young, afisa mkuu wa afya wa Queensland azungumza na waandishi wa habari mjini Brisbane, Jumapili, 1 Agosti, 2021 Source: AAP Image/Jason O'Brien

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 01.08.2021.

  • NSW tej nom tswv txhawb nqa kom muaj neeg hno tshuaj txog 80%
  • Muaj neeg kis tau kab mob Delta variant ntawm xeev Queensland txog 18 leej lawm.
  • Victoria muaj 4 tug neeg tshiab kis tau kab mob cuam tshuam nrog tej neeg uas sib kis tus mob tam sim no.
  • Muaj tshaj li 40 % ntawm cov neeg Australia hnoob nyoog tshaj 16 xyoo tau hno thawj koob tshuaj COVID-19 vaccine lawm.

New South Wales 

NSW tau muaj 239 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus, thiab muaj cov neeg no yam tsawg li 61 leeg yog tau mus ncig hauv tej zejzog qee thaj chaw los yog mus ncig tag nrho rau lub caij lawv muaj peev xwm kis tau rau lwm tus. Thiab muaj tej neeg no tshaj ib nrab ces tseem tsis tau paub tias lawv kis tau tus mob no li cas.

Dr Jeremy McAnulty uas yog ib tug neeg ntawm NSW lub tuam chav tswj kev noj qab haus huv hais tias ntawm 54 tug neeg uas raug coj mus kho hauv chav kho tej neeg mob hnyav (Intensive Care Unit) ntawd ces muaj 49 tus neeg yog cov tsis tau hno tshuaj vaccines li.

Hau xeev Gladys Berejiklian thiaj tau qhia meej tias nws lub xeev yuav pom zoo siav National Cabinet lub tswv yim los hno kom tau tshuaj vaccine rau nws tej pej xeem kom txog 70 thiab 80%.

Txheeb tau tej chaw hno tshuaj vaccines tau ntawm no.

Queensland

Queensland tau muaj 9 tug neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws lub xeev uas yog cov neeg kis tus mob no coob tshaj plaws rau lub sij hawm ntev tshaj 1 lub xyoos no.

Dr Jeanette Young  uas yog Queensland tus coj tswj kev noj qab haus huv hais tias "tej neeg no sib kis sai kawg nkaus li lawm," thiab nws tau nqua hu kom tej tub koom siab ntawm tej zejzog cia li mus sim.

Thiaj tau ua rau muaj 11 lub zos sab qab teb hnub tuaj ntawm xeev Queensland raug kaw 3 hnub thiab tam sim no tej chaw no yog cov chaw raug teev tias yog tej chaw muaj neeg kis kab mob coob ntawm teb chaws lawm ces tej neeg muaj cai thov tau nyiaj txiaj pab cuam.

Nrhiav tau ib co list qhia txog tej chaw muaj neeg kis kab mob tau ntawm no.

24 teev (1 hnub dhau los) thoob plaws teb chaws Australia
  • Victoria muaj 4 tug neeg tshiab kis tau kab mob, thiab tag nrho tej neeg no yeej tau cais txwm rau lub caij lawv muaj peev xwm kis tau mob rau lwm tus lawm.

  • Tau muaj ib co zauv tshiab qhia tias muaj tshaj 40% ntawm Australia tej neeg muaj hnoob nyoog tshaj 16 xyoo yog cov uas yeej tau hno thawj koob tshuaj COVID-19 vaccine lawm.

Cov kev cais, kev ntoj ncig, tej clinics sim thiab cov nyiaj pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov los ua tus tswj cov kev cais tej neeg thiab hais kom tej neeg mus sim seb puas kis kab mob coronavirus, uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li cov xeev hauv qab no:

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.


 


Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

This story is also available in other languages.