Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Sai sai no ces Australia yuav muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm 2 koob tshaj 80% ntawm cov hom phiaj hno tshuaj vaccine lawm.

House in the Sydney suburb of Blacktown lit up for Diwali. Source: SBS

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19 ntawm Australia rau hnub tim 4.11.2021.

Greg Hunt uas yog tus pwm tsav lis laj fai tswj kev noj qab haus huv teb chaws hais tias tau pib sau ntaub ntawv thov kev tso cai nrog lub koom haum Therapeutic Goods Administration (TGA) kom tso cai hno tau tshuaj Pfizer vaccine rau tej me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos lawm. Thiab yuav pib hno kom sai npaum li sai tau thaum tau txais kev tso cai ntawm Australian Tecnical Advisory Group on Immunisation (ATAGI).

Mr Hunt kuj tau qhia ntxiv tias Australia yuav muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm ob koob tshaj 80 feem pua rau ob peb hnub ntxiv tom ntej no lawm.

Tib lub caij no los Queensland lub zos Goondiwindi kuj muaj ib cov chaw sim kab mob tshiab rau lub caij muaj neeg kis kab mob ntawm lub zos no. Txawm li cas los yuav tsis muab lub zos no kaw.

Lub caij uas Australia tseem ua kev zoo siab rau lub koom txoos Diwali hnub no ces NSW lub tuam chav Multicultural Health Communication Service kuj tau muaj ib cov kev taw qhia rau zej tsoom sawv daws thiab.

COVID-19 Statistics

  • Victoria muaj 1,247 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 ntawm nws tej zej zog thiab muaj 9 tus neeg tas sim neej.
  • NSW muaj 308 tus neeg tshiab kis kab mob COVID-19 thiab muaj 4 tug neeg tas sim neej.
  • Queensland tau muaj 3 tug neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws lub xeev.
  • ACT muaj 13 tus neeg tshiab kis tau kab mob.

Hno tshuaj vaccine txhab ntxiv (Koob 3)

Koob tshuaj vaccine hno txhab ntxiv ntawd ces yuav muaj hno rau lub xeev Northern Territory txij hnub zwj Hli (Monday) zwj thaj tim 8.11.2021 mus. Txawm li cas los yeej tsis yuam kom tej neeg sawv daws mus hno koob tshuaj nod rau lub tsam thawj no.


Cov kev cais, kev ntoj ncig, tej clinics sim kab mob thiab cov nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov uas tus tswj cov kev cais thiab cov kev sim kab mob ntawm lawv tej xeev.

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev: 

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory

This story is also available in other languages.