Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Tasmania thiab South Australia yuav tshem lawv cov kev txwv ciam teb

Adelaide may soon be bustling with visitors as travellers from LGAs with above 80 per cent can now travel to South Australia. Source: Getty Images

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 19.11.2021.

  • South Australia yuav qhib ciam teb rau hnub zwj Quag (Tuesday) zwj thaj tim 23.11.2021 tab sis tseem yuav tsis pub tej zos uas muaj neeg hno tshuaj vaccine tsawg dua 90% mus koom tej chaw yuav kis tau kab mob yooj yim li cov kev kho kom tej neeg tsis txhob mob ib ce los yog kho siab ntsws rau tej neeg uas muaj cov mob kho tsis tau lawm kom ua tau lub neej (hospice care) thiab cov kev sib tw Adelaide Ashes Test ntawd.
  • Tej neeg ntoj ncig uas mus ntawm xeev Victoria, NSW thiab ACT mus ncig lub xeev no ces yuav tsum tau siv lub app hauv xov tooj los txheeb xyuas seb lawv puas muaj yam ntxwv mob txhua txhua 14 hnub twg.
  • Dominic Perrottet uas yog NSW tau hau xeev hais tias txog hnub tim 15.12.2021 no ces yuav tshem tag nrho tej kev txwv lub xeev no feem ntau lawm.
  • Tasmania los kuj yuav tshem cov kev txwv rau tej kev seev cev thiab tej kev haus dej caw ntawm tej koom txoos, tej pubs thiab clubs txij hnub tim 06.12.2021 no mus rau cov neeg uas tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob lawm. Thiab txog hnub tim 15.12.2021 ces mam qhib ciam teb rau tej chaw uas muaj neeg kis kab mob coob.
  • Tasmania kuj tau los lis cov hauj lwm ‘hno tshuaj vaccine 5 hnub’ uas pub cov iPhones thiab iPads rau tej hluas nto nkauj nto nraug coj los txhawb nqa kom tej hluas no mus hno tshuaj vaccine.

COVID-19 STATS: 

  • Victoria muaj 1,273 tus neeg tshiab kis kab mob COVID-19 ntawm nws lub xeev thiab muaj 8 tus neeg tas sim neej.
  • NSW muaj 216 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiab muaj 3 tug neeg tas sim neej.
  • ACT muaj 17 tus neeg tshiab kis tau kab mob tshiab hos NT ces muaj 2 tug neeg kis kab mob coronavirus.

Tej xeev cov kev cais thiab tej kev txwv

Txheeb ntawm no seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm lub xeev koj nyob.

Kev ntoj ncig

Xov xwm qhia txog pej kum haiv cov neeg ntoj ncig thiab kab mob COVID-19 nrog rau tej xov xwm ntoj ncig ua koj hom lus.

Nyiaj pab cuam

Yuav muaj cov kev pauv hloov rau tej nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80% lawm. Nrhiav tau kev pab cuam ua koj hom lus ntawm lub koom haum Services Australia ua koj hom lus tau ntawm no.


 Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 

This story is also available in other languages.