Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: TGA pom zoo siv AstraZeneca los hno ua koob 3 rau lub caij NSW tswj tej cai xyuas tsev kho mob taug me ntsis

NSW Premier Dominic Perrottet Source: AAP

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 10.02.2022.

 • Lub koom haum Therapeutic Goods Administration (TGA) tau pom zoo tso cai siv tau cov tshuaj AstraZeneca los ua cov tshuaj vaccine hno koob 3 (booster shot) rau tej neeg hnoob nyoog 18 xyoo los yog siab tshaj ntawd lawm.
 • TGA tau rov qab qhia meej tias txawm pom zoo siv los nws yeej tseem yuav siv Pfizer thiab Moderna uas 2 co tshuaj uas yuav siv ua cov hno txhab ua koob peb rau tej neeg ntau dua tsis hais tej neeg sawv daws yuav tau hno hom tshuaj vaccine dab tsi dhau los li.
 • NSW, Victoria, Queensland thiab Tasmania tau qhia tias muaj neeg ntawm tej xeev no sib sau ua ke tag nrho txog 49 leej tau tas sim neej rau hnub zwj Teeb (Thursday) no.
 • Hau xeev Dominic Perrottet tau hais tias yuav kho tej cai tso cai rau tej cuab yig mus saib lawv tej neeg kom muaj peev xwm ntsib thiab pom lawv tej neeg ua zaum kawg tom tsev kho mob kom sai.
 • Mr Perrottet tau hais tias tej neeg uas mob sab heev, los yog yuav tas sim neej thiab cov neeg yug me nyuam ces tasm sim no pub neeg mus xyuas lawm.
 • Tau muaj tej neeg mob ntawm NSW tej tsev kho mob nqes ntawm 1,906 los ua 1,795 tus neeg mob lawm xwb, ntawm cov neeg mob no ces muaj 121 tug yog cov pw hauv chav ICU, thiab tau nqe ntawm 132 tug rau hnub Wednesday thiab hnub Monday uas muaj 137 leej ntawd.
 • Yav dhau los ces twb tau muaj neeg coob tshaj 1,600 tus neeg tas sim neej vim kis tau tus kab mob virus no ntawm xeev NSW lawm.
 • Muaj tej neeg Victoria txog li 48% uas muaj hnoob nyoog tshaj 18 xyoo tau hno koob tshuaj vaccine koob peb (booster shot) lawm tom qab uas tau hno tshuaj vaccine 14,863 koob ntawm tsoom fwv xeev tej chaw hno tshuaj rau hnub Wednesday dhau los.
 • Tau muaj ntau puas tus neeg mus tawm tsam tsis pom zoo nrog tsoom fwv cov kev yuam kom tej neeg mus hno tshuaj vaccine thiab tej kev txwv rau lub caij tseem muaj kab mob kis thoob ntuj thaum lawv tau coj tej tsheb thauj khoom thiab tej tsheb camper vans mus thaiv tej kev sab nraum New Zealand lub tsev tsoom fwv rau hnub tim 08.02.2022 (Tuesday) li tau muaj cov xwm txheej tawm tsam sib xws li no ntawm teb chaws Canada.

COVID Stats:

 • NSW tau tshaj tawm tias muaj 1,795 tus neeg mob raug kho ntawm tsev kho mob, thiab muaj 121 tus neeg mob raug kho hauv chav ICU. Tau muaj 24 tug neeg tau tas sim neej thiab muaj 10,130 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19.
 • Ntawm Victoria ces muaj 543 tus neeg raug kho ntawm tsev kho mob thiab muaj 74 tug neeg tseem kho hauv chav ICU thiab muaj 23 tug neeg ces tau tso twj pab ua pa. Muaj 16 tus neeg tas sim neej thiab muaj 9,391 tus neeg tshiab kis tau kab mob.
 • Ntawm Queensland ces tau muaj 5,854 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj 8 tus neeg tas sim neej.
 • Kab mob coronavirus tau ua rau muaj ib tug neeg tas sim neej ntxiv ntawm Tasmania rau lub caij tau muaj neeg kis kab mob ib hnub twg ntau tuaj ntxiv txog 637 leej.
 • ACT tsis muaj neeg tas sim neej thiab thiab muaj 500 tus neeg kis tau kab mob.

Yog xav paub txog tej tswv yim muaj coj los siv twj kab mob COVID-19 uas tseem sib kis thoob ntuj no ua koj hom lus ces txheeb tau ntawm no.


Tej xeev cov kev cais thiab cov kev txwv kab mob COVID-19:

Txheeb tau ntawm no seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm koj lub xeev.

Kev ntoj ncig

Txheeb tau tej xov xwm qhia txog pej kum haiv tej neeg ntoj ncig thiab kab mob Covid-19 nrog rau tej xov xwm qhia txog cov kev ntoj ncig ua ntau hom lus tau ntawm no.

Kev pab cuam nyiaj txiaj

Yeej muaj cov kev pauv hloov rau cov nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment lawm thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80 feem puas lawm: Thov tau kev pab cuam ua ntau hom lus rau lub caij muaj kab mob Covid-19 ntawm lub koom haum Services Australia
Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 

This story is also available in other languages.