Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Thawj pwm tsav Scott Morrison raug sim tau tias kis tau kab mob COVID-19 lawm

Prime Minister Scott Morrison at a press conference in Canberra on Tuesday, March 1, 2022. Source: AAP Image/Mick Tsikas

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19 ntawm Australia rau hnub tim 2.3.2022.

  • Thawj pwm tsav Scott Morrison raug sim tau tias kis tau kab mob COVID-19 lawm. Nws muaj cov yam ntxwv mob zoo li tau khaub thuas tab sis nws yeej tseem yuav ua nws tej hauj lwm rau lub caij tseem cais nws tus kheej ntawm lub tsev Kirribili ntawm Sydney.
  • Thawj pwm tsav kuj yuav tag nws lub sij hawm cais nws tus kheej 7 hnub lawm thiab tom qab uas nws raug sim paub tias kis tau kab mob COVID-19, thiab yuav tsis cais nws rau hnub Tuesday tim 8.3.2022 rau thaum tsaus ntuj ntxiv lawm.
  • Jenny uas yog nws tus poj niam thiab nkawv 2 tug ntxhais los kuj raug cais thiab, vim xam tias nkawv yog cov neeg tau nyob ze nrog ib tug neeg kis tau kab mob COVID-19, tab sis raws li tau sim lawm ces lawv kuj tsis kis tus kab mob no.
  • Carrie Lam uas yog tus hau nroog Hong Kong tau hais kom nws tej pej xeem 'tsis txhob qaug quav rau tej lus paj lus cua' tom qab tau neeg ntshai thiab sib tw mus yuav khoom noj khoom siv los khaws cia ua rau tsis muaj tej khoom no txaus muag tom tej kiab khw. Tau muaj 32,597 tus neeg tshiab kis tau kab mob nag hmo.
  • Niam vaj huab tais Elizabeth II tau rov qab ua nws tej hauj lwm txuas ntxiv, thiab tau koom nrog tej neeg tham hauv online ntawm lub tsev huab tais Windsor Castle. Niam vaj ntxwv kuj raug sim tau tias kis tau kab mob COVID-19 rau hnub tim 20.2.2022 dhau los thiab.

COVID-19 Australian Stats

  • New South Wales tau qhia tias tau muaj 1,072 tus neeg mob raug kho ntawm tsev kho mob, thiab muaj 45 tug neeg mob pw hauv chav ICU. Kuj tau muaj 5 tug neeg tas sim neej, thiab muaj10,650 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19.
  • Ntawm Victoria ces muaj 264 tus neeg pwm ntawm tsev kho mob thiab muaj 37 tus neeg pw hauv chav ICU nrog rau 5 tug uas yuav tau siv twj pab ua pa. Kuj muaj 28 tus neeg tas sim neej thiab muaj 7,126 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19.
  • Tasmania kuj tsis muaj neeg tas sim neej tab sis muaj 868 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19. 12 tug neeg tseem pw ntawm tsev kho mob vim kis tau kab mob COVID-19, thiab muaj 2 tug ces pw hauv chav ICU.
  • Ntawm ACT ces muaj 40 tus neeg tseem kho ntawm tsev kho mob tam sim no vim kis tau kab mob COVID-19, tab sis kuj tsis muaj ib tug yuav raug coj mus kho hauv chav ICU rau lub caij muaj 1,053 tus neeg tshiab kis tau tus mob no.
  • Ntawm Queensland ces, tau muaj 5,011 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj 24 tus neeg tas sim neej lawm. Muaj 312 tug neeg raug coj mus kho ntawm tsev kho mob vim kis tau kab mob COVID-19, thiab muaj 26 tug neeg pw hauv chav ICU.


Nyeem tau xov xwm ntxiv txog tshuaj COVID-19 vaccines ua ntawv Hmoob tau ntawm no.


Nrhiav ib lub chaw sim kab mob COVID-19 tau ntawm tej xeev:

ACT   New South Wales   Northern Territory   Queensland   

South Australia   Tasmania   Victoria   Western Australia  


Teev koj cov kev sim RAT ntawm no yog tias koj sim tau tias kis tau kab mob COVID-19 lawm

ACT   New South Wales   Northern Territory   Queensland    

South Australia   Tasmania   Victoria    Western Australia


Txheeb seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi  ntawm ib qho chaw twg ntawm Australia

Yog tias koj xav tau kev pab cuam nyiaj txiaj ces txheeb tau ntau cov xub ke ntawm no seb muaj cov xub ke twg pab tau koj.

Nod yog qee cov lo lus muaj ntsiab tob txog kab mob COVID-19 pab kom koj nkag siab ua ntawv Hmoob.


Nyeem tau tag nrho tej xov xwm qhia txog kab mob COVID-19 ua ntawv Hmoob ntawm SBS Coronavirus portal.

This story is also available in other languages.