Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Tso cai hno tau cov tshuaj Moderna vaccine rau tej me nyuam hnoob nyoog 6-11 xyoos lawm

The Moderna COVID-19 vaccine will be available from tomorrow 24 February to children aged 6 to 11. Source: Aditya Sutanta/ABACA

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19 ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 23.02.2022.

  • Tau txais kev tso cai pom zoo siv tau tus tshuaj Moderna COVID-19 vaccine coj los hno rau tej me nyuam yaus hnoob nyoog txij 6-11 xyoos, thiab yuav pib hno cov tshuaj no txij tag kis hnub Thursday tim 24 February no mus lawm.
  • Lub koom haum Therapeutic Goods Administration (TGA) hais tias Australia yog thawj lub  teb chaws haus ntiaj teb uas tso cai siv tau cov tshuaj Moderna COVID-19 vaccine hnoob nyoog 6-11 xyoo, thiab cia siab tias pej kum haiv lwm cov nom tswv yuav ua raws sai sai no thiab raws li zeskais John Skerritt uas qhia ntawv ib ntus ntawm tsev kawm qib siab.
  • Yuav tsis siv cov kev txwv kab mob ntawm New South Wales tej teej kawm rau hnub Monday tim 28 Fabruary. Tsis tas li no los yuav cais tej tub kawm uas kawm ib chav twg sib sau tau ua ke lawm xwb tab sis yuav tso cai rau tej tub kawm uas kawm cov chav sib txawv koom ua ke tau, thiab yuav tso cai rau tej niam txiv thiab tej neeg rov qab mus xyuas teej kawm.
  • Yuav tsis kom tej teej kawm ntawm high school ntawm NSW txij hnub Monday tim 28 February mus thiab yuav tsis kom tej tub kawm primary siv txij hnub Monday tim 7 March 2022 no mus lawm.
  • Thiaj tau muaj tej xov xwm tshiab no ntxiv rau tej xov xwm uas qhia rau hnub Sunday tias yuav tsis kom siv cov kev sim RAT testing ntxiv ntawm NSW tej teej kawm txij limtiam tom ntej no mus. Tab sis yeej tseem yuav faib tej twj sim rau tej tub kawm tsev neeg kom tau siv tej twj sim no raws li qhov tsim nyog.
  • Txij hnub tim 25 February 2022 no mus ces yuav tsis kom tej neeg ntawm ACT siv ntaub npog qhov ncauj rau hauv tej chaw sab hauv tsev ib qho chaw qhov twg. Tab sis yeej tseem hais kom tej neeg sawv daws siv ntaub npog qhov ncauj ntawm tej public transport, thiab tej chaw uas tej zaum yuav kis tau kab mob yooj yim li (tsev kho mob, tej tsev laus, tej tsev laj cuj, zej tsoom tej chaw nyob), ntawm tej tshav dav hlau, tej fij dav hlau, los yog tej neeg ua hauj lwm los yog tej neeg mus xyuas tsev kho mob. Tej tub kawm xyoo 7 txog xyoo 12 ces tseem yuav tau siv ntaub npog qhov ncauj thaum nyob rau hauv tej chav kawm ntawm tej teej kawm.
  • Queensland tus hau xeev Annastacia Palaszczuk tau tshab txhais tias tau muaj xov xwm ntawm lub tuam chav teev tej neeg yug, tas sim neej thiab sib yuav ua txij nkawm tau qhia tias rau hnub no txog tej xov xwm qhia ib limtiam ib zaug twg ces yeej qhia tias muaj neeg tas sim neej coob heev los tau ib lub caij ntev heev no lawm.

COVID-19 Australian Stats

New South Wales tau qhia tias muaj 1,246 tus neeg mob raug coj mus kho ntawm tsev kho mob thiab muaj 69 tus neeg tseem kho ntawm chav ICU. Kuj muaj 6 tus neeg tas sim neej thiab muaj 8,931 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19.

Ntawm Victoria ces kuj muaj 319 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiab muaj 22 tus neeg tseem kho ntawm chav ICU thiab muaj 8 tus neeg yuav tau siv twj pab ua pa. Thiab kuj muaj 17 tus neeg tas sim neej rau lub caij muaj 6,926 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19.

Xeev Queensland ces kuj tau muaj 6,301 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiab muaj 37 tus neeg tas sim neej. Muaj 379 tus neeg kis tau kab mob COVID-19 raug coj mus kho ntawm tsev kho mob, thiab muaj 35 leej tseem kho ntawm chav ICU.

Tasmania kuj tsis muaj neeg tas sim neej tab sis kuj muaj 842 tug neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19. Muaj 10 tus neeg kis tau kab mob COVID-19 tseem kho ntaw tsev kho mob thiab muaj 2 tug neeg tseem kho ntawm chav ICU.

Ntawm xeev ACT ces muaj 40 tus neeg tseem kho ntawm tsev kho mob vim kis tau kab mob COVID-19, thiab muaj 2 tug neeg mob raug kho ntawm chav ICU. Tsis muaj neeg tas sim neej tab sis kuj muaj 946 tus neeg tshiab kis tau kab mob.

Western Australia muaj 645 tus neeg kis tau kab mob tshiab, muaj 5 tus neeg kis tau kab mob tseem kho ntawm tsev kho mob.Nyeem txog tshuaj COVID-19 vaccines ua koj hom lus ntawm no


Nrhiav tau ib lub clinic sim kab mob COVID-19 raws li cov xeev no

ACT   New South Wales   Northern Territory   Queensland   

South Australia   Tasmania   Victoria   Western Australia  


Teev tau koj cov kev sim RAT ntawm no yog tias koj sim tau tias koj kis kab mob COVID-19

ACT   New South Wales   Northern Territory   Queensland    

South Australia   Tasmania   Victoria    Western Australia


Txheeb ntxiv seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi  ntawm ib qho chaw twg ntawm Australia

Yog tias koj xav tau txais kev pab cuam nyiaj txiaj ces txheeb xyuas seb ho muaj txoj xub ke twg pab tau koj

Nyeem cov xov xwm no txog tshuaj COVID-19 vaccines ua lus Hmoob 

Nod yog qee yam pab kom koj nkag siab txog nom tswv Australia tej cai tswj kab mob COVID-19 thiab hno tshuaj COVID-19 vaccine nrog rau lwm hom lu uas muaj ntsiab lus tob txog kab mob COVID-19

Nyeem tag nrho tej xov xwm txog kab mob COVID-19 uas koj hom lus tau ntawm SBS Coronavirus portal.


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong. 

This story is also available in other languages.