Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Tub ceev xwm teb chaws yuav mus tshuaj ntsuam xyuas cov nqe twj sim kab mob RAT rau lub caij muaj ntau txheeb tus neeg yws

Vifaa vya vipimo vya rapid antigen vyatolewa ndani ya boxi Source: AAP

Nod yog xov xwm qhia txog kab mob Coronavirus rau hnub tim 1.2.2022.

 • Lub koom haum Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) tau hais kom tub ceev xwm mus txheeb xyuas tej chaw muag khoom me tom qab tau muaj xov xwm cej luam 100 zaus rau ib hnub ntawm tej neeg yuav khoom siv tias tej chaw no tsub nqe kim rau cov Rapid Antigen Tests (RATs).
 • ACCC ceeb toom tias txawm tus nqe muag tej twj no tsuas raug nyiaj li 5 txog 10 dollars xwb los tej chaw muag khoom me tseem muab muag kim txog li 20 los yog 30 dollars rau tej neeg yuav khoom siv, thiab tseem muaj ib txhia chaw muag cov twj uas sim tib zaug no kim txog 70$ diam thiab.
 • Thawj pwm tsav Scott Morrison tau them nyiaj ntsuab txog li $209 million rau cov neeg ua hauj lwm tu tsom kwm tej laus rau lub caij tseem muaj kab mob COVID-19 kis rau tej dej num tu tej laus, tab sis lub koom haum sawv cev rau cov neeg ua hauj lwm tau tib tias tej no tsuas yog ib lub tswv yim coj los pab nws yeej cov kev xaiv tsa tsoom fwv tshiab tom ntej no xwb.
 • Tsoom fwv xeev Victoria yuav qhib ib co chaw hno tshuaj vaccine rau tej me nyuam yaus rau ntau thaj chaw coj los pab kom muaj tej me nyuam yaus uas tsis muaj peev xwm mus hno tau kom tau hno tshuaj coob ntxiv tuaj, thiab yuav muaj ntau thaj chaw hno uas muaj Melbourne Zoo thiab Aquarium nrog tib si.
 • Curler Tahli Gill uas yog Australia ib tug neeg sib tw Olympic yuav mus koom xyaum cov kev sib tw Winter Olympics nrog Dean Hewitt uas yog ib tug yuav mus sib tw tom qab uas muaj kev txhawj xeeb txog kab mob COVID-19. Tab sis 2 tug neeg no kuj tau sim thiab paub tias tsis kis kab mob tom qab tau xub sim tau tias kis tus kab mob no thaum mus txog Beijing.
 • 4 teev dhau los ces tej nom tswv kuj txheeb tau tias muaj 119 tus neeg sib tw thiab tej nom tswv nrog tej neeg sib tw uas mus koom lub koom txoos sib tw
 • 2022 Beijing Winter Olympics kis tau kab mob COVID-19 ua ntej yuav muaj cov kev sib tw lub koom txoos no rau hnub zwj Feej (Wednesday).
 • New Zealand tej nom tswv tseem ceeb yuav sab laj hnub no los teem tias hnwb twg yuav yog hnub qhib lub teb chaws no tej ciam teb. Tab sim no ces nws tej pej xeem uas mus txawv teb chaws rov qab los rau nws lub teb chaws yuav tau cais 10 hnub ntawm tej tsev tos txais qhua tab sis vim muaj tej chaw no tsis txaus ces tej neeg thiaj tseem yuav tau tos.

COVID-19 Stats:

 • NSW ces tam sim no muaj 2,749 tus neeg kis tau kab mob COVID-19 tseem kho ntawm tsev kho mob thiab muaj 183 tus neeg kho hauv chav ICU, muaj 70 leej ces tau tso twj ua pa pab. Muaj 30 tus neeg tas sim neej thiab muaj neeg kis tau tus kab mob no tshiab txog 12,818 leej.
 • Victoria muaj 851 tus neeg tseem kho ntawm tsev kho mob, muaj 106 tus neeg mob raug kho ntawm chav ICU. Muaj 34 tus neeg tas sim neej thiab muaj 11,311 tus neeg tshiab kis tau tus kab mob no.
 • Queensland muaj 868 tus neeg tseem kho ntawm tsev kho mob thiab muaj 50 tus neeg kho ntawm chav ICU. Muaj 10 tus neeg tas sim neej thiab muaj 7,588 tus neeg tshiab kis tau tus mob no.
 • South Australia ces muaj 273 tus neeg kho ntawm tsev kho mob thiab muaj 22 leej raug kho ntawm chav ICU. Muaj 3 tus neeg tas sim neej thiab muaj 1266 tus neeg tshiab kis tau tus mob no.
 • Tasmania tau muaj 699 tus neeg tshiab kis tau tus mob no, muaj 16 tus neeg raug coj mus kho ntawm tsev kho mob, muaj 1 tug raug kho hauv chav ICU tab sis tsis muaj neeg tas sim neej.

Yog xav paub txog tej tswv yim muaj coj los siv twj kab mob COVID-19 uas tseem sib kis thoob ntuj no ua koj hom lus ces txheeb tau ntawm no.


Cov xeev uas muaj ntaub ntawv teev zwm cov kev sim Rapid Antigen Test (RAT):

Tej xeev cov kev cais thiab cov kev txwv kab mob COVID-19:

Txheeb tau ntawm no seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm koj lub xeev.

Kev ntoj ncig

Txheeb tau tej xov xwm qhia txog pej kum haiv tej neeg ntoj ncig thiab kab mob Covid-19 nrog rau tej xov xwm qhia txog cov kev ntoj ncig ua ntau hom lus tau ntawm no.

Kev pab cuam nyiaj txiaj

Yeej muaj cov kev pauv hloov rau cov nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment lawm thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80 feem puas lawm: Thov tau kev pab cuam ua ntau hom lus rau lub caij muaj kab mob Covid-19 ntawm lub koom haum Services Australia




Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 

This story is also available in other languages.